از گذشته تا به امروز

DNA DNA MRI DNA DNA

Byte - - News -

ول تاریخ ضــای ذخیره از جنبههای دردسر شتر از هر مشکل دیگری ت کرده است. معضل کمبود زی اطلاعــات از ابتدای ظهور د اکثر ما دورانی را که اطلاعات خود بیاوریم. البته باید گفت که از آن زمان د استفاده از آن ابزارها در دوران فعلی به ک بازی را از روی چند فلاپی دیسک نصب فلاپیهاییبهاستادهایمانتحویلمیدادیم ن میرفت. خوشبختانه در طول مدت زمانی نه هش عمده پیشرفت قابل توجهی داشتهاند. در نگاهی به رسانههای ذخیره سازی که در گذشته ینده قرار است در زمینه رسانههای ذخیره سازی انی که رایانهها از کارت پانچ و نوارهای مغناطیسی ها در هارد دیسکی به اندازه یخچالهای ساید بای ستفاده از حافظههای غیر فرار از نکات مورد اهمیت ه اندازه۲۰۰۰ سال روی ذخیره شود. امروزه ما DNA ی ذخیره سازی اطلاعات در موبایلها و کامپیوترهای هم حداقل چند گیگابایت فضای ذخیره سازی دارد، پیش، تنها در حد فیلمهای علمی و تخیلی بود. برای حد گیگابایت داشت، چیزی در حد و اندازههای یک ما در حال حاضر تکنولوژی دیجیتالی همه جای دنیا شهایی بهتر برای ذخیره سازی اطلاعات هستند؛ یتر. برخی از شرکتها اقدام به ذخیره اطلاعات گاهشان به بالاست؛ آسمان خراشهای غولپیکر ه شده است. با نوآوریهای زیادی که با سرعت در حال وقوع است، رقابت بزرگان تکنولوژی بر ه سازی نامحدود اطلاعات خواهد بود. عدهای رهسازیاطلاعاتروی راموردبررسی DNA ســه با زمانی که اطلاعات را روی نوارها یا تحول عمده به حساب میآیند. در ادامه با ره سازی از گذشته تا آینده داشته باشیم. نمونهای از نشــانههای آشــکار همگرایی علــوم رایانه و زیستشناســی را میتوان در آزمایشگاه دانشگاه واشنگتن مشاهده کرد. رایانه مجهز به سیستم تعیین توالی در کنار دستگاه دیگری که وظیفه تقویت و توسعه قسمتهای مختلف (با استفاده از تولید میلیاردها کپی با دقت بالا( را برعهده دارد، در کنار یکدیگر نسخه اولیهای از فرایند مورد نظر محققان برای آرشــیو اطلاعات را به نمایش میگذارد که تا پنج ســال آینده بهطور گســتردهتری مورد استفاده قرارخواهد گرفت. محققــان معتقدند از این فرایند میتوان در استودیوهای فیلمسازی هالیوودی و حتی بیمارستانهای جدید که به ذخیرهسازی طولانی مدت فیلمهای تولیدی و یا تصاویر ایجاد شــده بهواسطه بهرهگیری از و اشعه ایکس نیاز دارند، اســتفاده کرد. آزمایشهای انجام شده در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ توسط محققان هاروارد و انستیتو هینکســتون حکایت از آن داشتند که امکان ذخیره فایلها در و نهایتا بازخوانی اطلاعات در قالب دیجیتال وجود

DNA دارداماتیمهایتحقیقاتیدانشــگاه درکنارتیم

Illinois تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن و مایکروسافت، در جدیدترین تلاش خود توانستهاند عملا ذخیرهسازی اطلاعات در قالب

و بازخوانی فایلی مشــخص از میان این اطلاعات را DNA امکانپذیرسازند.محققان موفقشدندقسمتیاز

Illinois صفحات ویکیپدیای شــش دانشگاه مختلف را رمزگذاری کرده و پس از آن به انتخاب و ویرایش قسمتهایی از متن نوشتهشــده بر روی که به ســه دانشگاه از مجموع

DNA شش دانشــگاه یادشــده مرتبط بود، اقدام کنند. محققان دانشگاه واشنگتن و مایکروسافت معتقدند با توجه به توانایی بالای ذخیرهسازی در قالب بهتر است از این قابلیت

DNA در فرایند ذخیــره اطلاعات و نه بازنویســی مجدد دادهها اســتفادهگردد. ،معمــارتکنولوژیهای

‪Karin Strauss‬ رایانهای مایکروســافت در خصــوص بهرهگیری از

DNA در ذخیرهسازی دادهها میگوید: « رسانهای شاخص

DNA برای ذخیرهســازی طولانی مدت دادهها اســت و تنها باید به شــرایط نگهــداری و قرارگرفتن آن در مکان ســرد و خشک دقت کرد.» در کنار این تلاشها، محققان دانشگاه واشــنگتن و مایکروسافت همکاریهایی را با

‪Twist Bio-‬ ، یک استارتآپ سنفرانسیسکویی آغاز کردهاند science که سیســتمی بر پایه نیمههادیها، توسعه داده که میتواند به تولید رشــتههای شخصیسازی شــده و دلخواه

DNA بهمنظور رمزگذاری دادهها بر روی آن ســرعت بخشــد. با این تفاســیر بهنظر میرسد در آیندهای نهچندان دور امکان استفاده از سیستم ذخیرهســازی در قالب ، به عنوان

DNA راهــکاری قابل اطمینان و البتــه ارزانقیمت وجود خواهد داشت. مایکروسافت یکی از شرکتهایی است که به شکلی بسیار جدی به به چشــم یک رســانه ذخیره ســازی نگاه میکند و ســرمایه گذاری ویــژهای را در این رابطه انجام داده است. مایکروســافت قصد دارد تا ۱۰ میلیون رشته از

های ساخته شــده در آزمایشگاه را از استارتاپ سان DNA فرانسیســکویی خریداریکند.بهنظر

‪Twist Bioscience‬ میرسد که مایکروســافت به ذخیره سازی اطلاعات روی مولکولهای علاقهمنــدیویژهایداردومیخواهد

DNA این ایــده را بیازماید. برخلاف هارد درایوها، دیســکهای بلــوری و هر چیز دیگری کــه از آن برای ذخیره اطلاعات اســتفاده میکنیم، ها به مدت هزار تا ده هزار ســال

DNA ســالم و خوانا باقی میمانند. بخش تحقیقات مایکروسافت تخمین زده کــه در هر میلی متر مربــع از مولکول

DNA میتــوان یک اگزابایت یا یک میلیارد گیگابایت داده ذخیره کــرد. در دورهای به ســر میبریم که تولید محتوا ســر به فلک کشــیده، از ثبت تصاویر روزانــه گرفته تا ویدیوهای بلنــد و محتواهای چند رســانهای. دوگ کارمین از بخش تحقیقات مایکروســافت میگوید: «از آنجایی که دادههای دیجیتال ما به صورت نمایی در حال رشــد هستند، ما نیاز به متودهای بلند مــدت و امن جدید برای ذخیره اطلاعات داریم.» تکنولوژی مورد بحث بسیار دور از دسترس است و هنوز کسی موفق نشده تا محصولی بر پایه آن توسعه دهد، بنابرایــن به زودی منتظر تلفنهای همــراه با حافظههای چند صد میلیارد گیگابایتی نباشــید. پاییز سال گذشته این دو شــرکت توانستند تا آزمایشــی کاملا موفقیت آمیز را به انجامبرســانند.شــرکت میگویدکه

‪Twist Bioscience‬ هزینه تولید تکنولوژی و انجام این نوع ذخیره سازی هر بار کاهش مییابد، بنابراین بعید نیست در آیندهای دور یا شاید حتی نزدیک، شــاهد ذخیره ســازی اطلاعات عظیم روی سرورهایی باشیم که از مواد کاملا آلی ساخته شدهاند. برای رســیدن به این هدف، استارتاپ سان فرانسیسکویی موفق شــده تا مبلغ ۱۳۱ میلیــون دلار را از افرادی چون بوریس نیکولیک، مشاور ارشد بخش دانش بنیاد بیل و ملیندا گیتس دریافت کند. اســتفاده از تنها یکی از روشهایی است که در آینده استفاده خواهد شد و بدون شک روشهای دیگری هم برای ذخیره اطلاعات در آینده در نظر گرفته شــده است. ذخیره ســازی اطلاعات در ۵ بُعد و جاسازی شده در ساختارهای نانوی شیشــه میتواند الهام بخش ذخیره سازی اطلاعات توسط آیندگان باشد. تیم تحقیقاتی دانشگاه ساوتهمتون در مرکــز تحقیقات نوری ORG() نمونه اولیه این دیســک را با ابعاد ۱/۴ ســاختند که توانست ۳۶۰ ترابایت اطلاعات را تا دمای ۱۹۰ درجه ســانتیگراد در خــود نگه دارد. این تیم تحقیقاتی ادعا میکند که اختراعشان میتواند اطلاعات را به مدت ۱۳.۸ بیلیون ســال )عمــر زمین( درون خود حفظ کنند.دلیلآنهمایناســتکهبرعکس و که

‪DVD CD‬ اطلاعات را در ســطح خود ذخیره کــرده و با خط و خش از بیــن میرونــد، اطلاعات این دیســکهای ۵ بعدی در ساختار و عمق آنها ذخیره شده و ضد ضربه و خط و خش هســتند. همزمان که محققین در تلاش برای یافتن متدها و ساخت دســتگاههای جدید جهت ذخیره سازی اطلاعات هســتند، دیگران به مکانهای بهتری به منظور قرار دادن سرورهای خود در آنجا فکر میکنند. بعضیها راه حل را در زیر پاهایمان میبینند. معادن متروکه سنگ آهک میتوانند به مکانهــای مجهزی جهــت ذخیره ســازی زیرزمینی اطلاعات تبدیل شــوند. یک مرکز ذخیره داده کارآمد باید دو مؤلفه را داشته باشد؛ دمای پایین و سطح رطوبت پایدار. یک معدن زیرزمینی، جایی اســت که هر دو مؤلفه را دارد. شرکت معماری کالیســون Callison() یک معدن قدیمی واقع در محلی مخفی در شــمال شرقی ایالات متحده را به مکانی جهت ذخیره سازی اطلاعات خود تبدیل کرده است. همان گونه کــه در ابتدای مطلب هم گفتیم، عده دیگری از شــرکتها هم به فکر ذخیره ســازی اطلاعات خود زیر آبها یا روی آسمان خراشها هستند. در نهایت باید گفت که مقوله ذخیره ســازی اطلاعات در دهه گذشته به شکلی باور نکردنی پیشــرفت داشته است و آینده آن به این سمت خواهد بود که شــما ابزارهایی کوچک برای ذخیره ســازی مطمئن حجم زیادی از اطلاعات در اختیار داشته باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.