پرسشوپاسخسختافزار

Byte - - News -

ســلام آیــا هرچــه میــزان حجــم ذخیــره ســازی فلـش ممـوری بیشـتر باشـد، سـرعت آن نیـز افزایـش مییابــد؟ میـزان حجـم ذخیـره سـازی اطلاعـات فلـش ممـوری ارتباطـی بـه ســرعت خوانــدن و نوشــتن روی آن نــدارد. از ایــن رو شــما بایــد میــزان مــورد نیــاز از جابجایــی اطلاعــات خــود را شناســایی و بــر ایــن اســاس در زمــان خریــد فلــش ممــوری مناســبی همــراه بــا گارانتـی تهیـه نماییـد. بـرای آنکـه بـه سـرعت واقعـی خوانـدن و نوشــتن روی فلــش ممــوری پــی ببریــد کافیســت از نرمافزارهــای موجــود در ایــن رابطــه اســتفاده کنیــد.

ســلام بایــت، یــک هــارد قدمــی داشــتم کــه اطلاعاتــی روی آن ذخیــره بــود. زمانــی کــه آن را بــه سیسـتم متصـل کـردم تـا اطلاعـات آن را بخوانیـم، دود از آن بلنــد شــد. ســریع هــارد را خــارج کــردم، حــال چـه کنـم میترسـم کـه دوبـاره هـارد را متصـل کنـم. ایـن بـار اولـی نبـود کـه بـه همیـن شـیوه از اطلاعـات هــارد اســتفاده مــی کــردم. لطفــا راهنمایــی کنیــد. دوســت عزیــز در زمــان کارکــردن بــا هــارد چــه سیســتم روشــن باشـد و چـه خامـوش بایـد نسـبت بـه دسـت زدن بـه بدنـه هـارد دقـت کافـی را داشـته باشـید. ایتـدا بایـد دسـت خـود را بـه یـک فلــز زده تــا الکتریســیته ســاکن بــدن شــما تخلیــه شــود. بعــد از آن سیســتم را خامــوش و اتصــالات را برقــرار نماییــد. مشــکلی کـه بـرای شـما پیـش آمـده احتمـالا در مـورد بـرد هـارد اسـت. بــه یکــی از تعمیرگاههــای مجــاز مراجعــه کنیــد. امیدواریــم بــا تعویــض بــرد هــارد مشــکل حــل و اطلاعــات شــما باقــی مانــده باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.