تحول در پرداختهای آنلاین برای کاربران ایرانی

Byte - - News -

تلفن همراه امروزه نقش فراتر و گســتردهتری از یک ابزار ارتباطی برای ارتباطات تلفنی و متنی بازی میکند. این وســیله که در گذشــتهای نه چندان دور یک ابزار لوکس و فانتزی در زندگی شــمرده میشد، در حال حاضر به گونهای خود را در چرخه فعالیتهای روزمره جای داده است که بعضا جایگزین مطمئنی برای کامپیوترهای شــخصی، لپ تاپ و تبلتها شــده است. بدیهی است که صاحبان کســب و کار نیز به دلیل استقبال گسترده عموم مردم از این وسیله، سعی بر آن خواهند داشت که خدمات خود را جهت ســهولت دسترسی و افزایش کارآیی مجهز به راهکارهای اســتفاده از موبایل نمایند. یکی از مهمترین خدماتی که نیاز توســعهای آن به شــدت احساس میشــود، ارائه خدمات حوزه بانک و پرداخت بر روی این بستر است. با یک بررسی ساده در روندهای جهانی این راهکار دارندگان برندهای گوشــی تلفن همراه مانند اپل و سامســونگ از یک طرف، اپراتورهای تلفن همراه از طرف دیگر، در کنار توســعه دهندگان خدمات پرداخت و راهکارهای نوین کســب وکار، اقدام به ایجاد و ارائه خدمات، مدلها و شــیوههای مختلفی نمودهاند. برخی از این راهکارها صرفا از زیرســاخت مخابراتی و در سادهترین حالت آن از طریق اینترنت و بر روی اقدام به توســعه خدمت نمودهاند و برخی با اســتفاده

Cloud از اســتفاده از فضای امن Element( ) روی سیم کارت، انواع

Secure حافظهها و حتی نرم افزارهای مختلف روی گوشی و با امکان بهرهگیری از قابلیتهای در تعامل با پذیرندگان و ارتباطات دوطرفه هستند.

NFC هر یک ازاین متدها، راهکارها و مدلها در مقایسه با یکدیگر برای هدفی، جامعه مخاطبی و نوع رفتاری خاص بسیار مناسب و قطعا دارای مزیتها و معایب مقایســهای فراوانی در حوزه قیاس میباشــند. طی هفتههای گذشته اخبار متنوع و نویدهای مستمری از توسعه راهکارهای قابل ارائه در این صنعت از طرف شــرکتهای خدمات پرداخت الکترونیک و بانک

سـلام در زمـان اتصـال بـه اینترنـت بـا خطـای ‪ERror680 There was no dial‬ روبـهرو میشـوم مشـکل از کجاسـت؟ لطفـا راهنمایی کنید. ایـن خطـا در صورتـي رخ مـي دهـد کـه ارتبـاط بیـن مـودم و پریـز تلفـن بـه درسـتي برقـرار نشـده باشـد و یـا اشـکالي در کابـل ارتباطـي وجـود داشـته باشـد. ابتـدا بایـد از وصـل بـودن خـط تلفـن خـود و یـا بـه اصطـلاح بـوق داشـتن خـط تلفـن خـود اطمینـان حاصـل کنیـد سـپس سیسـتم را خامـوش و یـک سـر کابـل ارتباطـي را در قسـمت

مـودم و سـر دیگـر آن را بـه پریـز تلفـن وصـل نماییـد. درصورت Line چــک کــردن تمامــي ایــن مــوارد مشــکل مــي توانــد از مــودم شــما باشـد کـه بـا نصـب مجـدد آن مشـکل شـما رفـع مـي شـود.

ســـلام بایـــت لطفـــا در مـــورد مادربـــورد ‪ASUS P5LD2-X/GBL‬ توضیـــح دهیـــد وبنویســـید از مرکزی بــر روی صفحات روزنامهها و فضای مجازی منتشــر گردید. مهمترین آنها اعلام بانک مرکزی برای توســعه مدل پرداخت با استفاده از راهکار و ارائه مستندات اجرایی و فنی آن در حوزه پرداخت بود.

HCE شــیوه مورد نظر بانک مرکزی در مقایسه با شیوههای دیگری که برای خدمات پرداخت و توســعه آن در حوزه خدمات دولــت همراه در ایران وجود دارد مانند قیاس در هر یک از راهکارهای اشــاره شده، از مزیتها و کاســتیهایی برخوردار است؛ به عنوان مثال در شیوه مبتنی بر حافظه امن انواع رمزنگاری و احــراز هویت دوطرفه و

‪Secure Messaging‬ مبتنی بر کارتهای هوشــمند وجود دارد که از لحاظ امنیتی بسیار بالاتر از روشهای ایمن سازی تراکنش بر مبنای توکنیزیشن است که در مدل

مورد اســتفاده قرار می گیرد. تردیدی نیست که در مقام مقایسه HCE میان راهکار که اکنون مجوز استفاده از آن با رمز دوم و با شیوه

HCE توکنایز ارائه شــده است، ضمن در نظر داشتن ملاحظات بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ارشد در حوزه پرداخت الکترونیک برای انتخاب راهکار ،نمیتوان به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت سایر روشها

HCE از جمله روش مبتنی بر حافظه امن باشــد. واقعیت این است که هر کدام از این شیوهها، قابلیتها و محدودیتهای خاص خود را دارند و بسته به مورد اســتفاده میتوان هر کدام از آنها را به خدمت گرفت. محدود کردن شــیوه ارائه به یک روش خاص اگرچــه از اختیارات رگولاتور به

NFC حســاب میآید اما همواره اتکا به یک روش مناسب نیست و توجه ویژه داشــتن به سایر شیوههای با امنیت بالاتر، بدون نیاز به افشای رمز دوم، کارکردهای گستردهتر و جامعتری از ضرورویات می باشد. شکی نیست که تنوع بخشی به شــیوههای ارائه یک سرویس علاوه بر اینکه امکان رقابت میان سرمایهگذاران را فراهم میآورد، روش مناسبی برای استفاده از مدل مناسب پرداخت مبتنی بر با هر کسب و کاری خواهد بود.

NFC چـــه ســـخت افزارهایـــی پشـــتیبانی ميکنـــد؟ اطلاعــات در ایــن حوزههــا را میتوانیــد در ســایت ســازنده محصــول یـا دفترچـه آن بیابیـد امـا باتوجـه بـه قدیمـی بـودن ماردبـورد برخـی از آن را بــرای شــما درج میکنیــم. ایــن مادربــورد بــرای پردازنــده از ســوکت ۷۷۵ تبعیــت میکنــد و ایــن بــه ایــن معناســت کــه بایــد قیـد پردازندههـای خانـواده اینتـل و سـری را بزنیـد. لـذا بـرای

‪Core i‬ پردازنـده بایـد بـه سـراغ معمولیترهـا برویـد. ایـن ماردبـورد قدیمـی از رمهــای نســل بهــره میبــرد کــه میــزان حداکثــری آن

DDR2 ۴ گیگابایــت اســت. درحــال حاضــر رمهــای نــو در ایــن رده بســیار گرانتــر از رده اســت کــه ایــن موضــوع نیــز بــه کاهــش

DDR3 شـدید تولیـد ایـن دسـته منجـر شـده اسـت. بـرای ایـن سیسـتم بایـد از کارتهـای گرافیـک قدیمیتـر بهـره بـرد تـا بتـوان از تمـام ظرفیـت آن بهــره بــرد. تعــداد بــالای اســلاتهای یکــی از مزیتهــای

PCI ایـن مادربـورد قدیمـی اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.