ویندوز خود را زیباتر کنید

چگونه تمهای دسکتاپ را در ویندوز 10 نصب کنیم؟

Byte - - News -

تولیدکنندگان نســخه بهروزرســانی شده ویندوز ۱۰، تمهای آن را در ویندوز اســتور اضافه کردند. این کار موجب شــد کاربران بتوانند بهراحتی دسکتاپ خود را با اســتفاده از بکگراندها، صداها و رنگها بهدلخواه خود ویرایش کنند. اینها همان تمهایی هســتند که در ویندوز ۷ نیز بهصورت اورجینال قرار داشتند.

چگونهبرایدسکتاپتمانتخابکنیم؟

برای انتخاب تم مورد نظر خود مسیر زیر را طی کنید:

‪Settings --> Personalization --> Themes‬ ‪to view your installed themes‬ درزیرقسمت« »،تمهایمختلف ‪Apply a theme‬ نصبشــدهای را که میتوانید انتخاب کنید، مشاهده خواهید کرد و با کلیک روی « ‪Get more themes‬ » لیســتی از تمهای موجود در ‪Store in the Store‬ خواهید دید. application درزمانراهاندازی ،حدود۱۷۴تم ‪Creators Update‬ در استور بهصورت رایگان قابل دسترسی است. با کلیک روی هر تم، صفحه مربوط به آن باز میشود و میتوانید جزییات آن را مشاهده کنید. برای دانلود تم دلخواه خود، در صفحه مربوط به آن، روی دکمه « » کلیک کنید. Get ویندوز آن تم را از استور دانلود میکند و در لیست تمهای نصبشــدهدر قرارمیدهدوشــمابا ‪Settings app‬ انتخاب آن میتوانید از تم استفاده کنید.

چگونه DesktopTheme خودراسفارشی کنیم؟

تمهـا میتواننـد شـامل چنـد عنصـر اصلـی باشـند؛ یـک یـا چند تصویـر زمینه، یـک رنـگ، مجموعهای از صداهـا و مجموعـهای از نشـانگرهای مربـوط بـه شـکل مـاوس. در عمـل، متوجـه خواهیـد شـد کـه بیشـتر تمهـا از یـک اسلایدشـو و یـک رنـگ، برای تصاویـر پسزمینـه اسـتفاده میکننـد. در ایـن تمهـا صـدا و تصویر نشـانگر مـاوس اعمال نخواهد شـد و شـما بایـد بهصورت جداگانـه و با اسـتفاده از «

Win- »و« »صداهـاو ‪Windows Aero dows Default‬ تصویـر نشـانگر مـاوس مـورد نظـر خـود را انتخـاب کنید. بـا کلیـک روی «« ‪« ،»‬ ‪Background Color‬

»،»و« »میتوانیـد ‪Mouse cursor‬ Sounds گزینههـای موجـود در قسـمتهای مختلـف تمهـا را مشـاهده و ویرایـش کنید. شــما میتوانید تصویر زمینه خــود را با کلیک روی « »ویرایشکنید.بیشترتمهاازچند

Background تصویر برای پسزمینه استفاده میکنند که بهصورت اسلایدشو نمایش مییابند. این امکان برای شما وجود دارد که مدتزمان نمایش هر تصویر را مشخص کنید یا اسلاید شو را روی « » تنظیم کنید. با این

Shuffle کار تصاویر اسلایدشــو بهصورت تصادفی انتخاب و نمایش داده خواهند شد. با استفاده از گزینه « » میتوانید برای هر کاربر

Color یــک« »متفاوتانتخابکنیدکهدر

‪accent color‬ آن هر یک از عناصر مانند منوی اســتارت و تسکبار دارای رنگهای متفاوت هستند. اگــر میخواهید رنــگ خاصی برای نــوار عنوان پنجرههای اکانت خود انتخاب کنید، صفحه مربوط به را به ســمت پایین بکشید، گزینه « ‪Title Color‬

» موجود در زیر قســمت « ‪Show accent bars‬

» را فعــال ‪color on the following surfaces‬ کنید. اگر این کار را انجام ندهید، ویندوز ۱۰ از رنگ پیشفرض خود )ســفید( برای نوار عنوان اســتفاده میکنــد. در پایین این صفحه بهطور پیشفرض در قسمت« » ‪Choose your default app mode‬ میتوانیــد برای اپلیکیشــنها از بین تم روشــن و تیــره موجود در ویندوز ۱۰، یکــی را انتخاب کنید. حتی اگر یــک تم جدید انتخاب کنیــد، ویندوز تم صــدای« »رامجــددافعال ‪Windows Default‬ میکند. روی « » کلیــک کنید تا بتوانید Sounds ایــن تنظیمات را بهدلخواه خــود تغییر دهید. « No » را از قســمت مربــوط بــه « Sound Sounds » انتخــاب کنیــد و در صورتی که مایل Scheme به غیر فعال کردن افکتهای صوتی دســکتاپ در

هســتید، « » را بزنیــد. گزینه OK ‪Windows 10‬ « »ایــنامکانرابرایشــمابه ‪Mouse cursor‬ وجود میآورد که شــکل ظاهری نشــانگر ماوس را انتخاب کنید یا بهدلخــواه خود تغییر دهید؛ مثلا میتوانید بهجای رنگ ســفید برای نشانگر ماوس، رنگ ســیاه را برگزینید یا برای آن، ســایه انتخاب کنید. اگر همه قســمتها را تغییر دهید، نام تم شما بــه « » تغییر خواهد کــرد و میتوانید با Custom انتخابدکمــه« »،اینتمرابرای ‪Save theme‬ استفادههای آتی ذخیره کنید.

چگونهتمنصبشدهراحذفکنیم؟

برای حذف تم نصبشــده در لیست، روی آن راست کلیک کنیــد و گزینــه « » را انتخاب کنید. Delete توجه داشــته باشید که تمهای پیشفرض ویندوز ۱۰ را نمیتوان حذف کرد و تنها تمهایی که توســط شما ایجاد یا دانلود شده است، قابل حذف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.