حذف آسان بدافزارها و فایلهای مزاحم تبلیغاتی

Byte - - News -

همیشــه تبلیغات، بدافزارها و مزاحمهــای اینترنتی در کامپیوترها باعــث نارضایتی کاربران میشــود، گاهی میتوان از نصب آنها جلوگیری کرد ولی در بعضی موارد به صورت خودکار نصب میشــوند و ایجاد مزاحمتها و نارضایتی فراوان میکنند، از این دســته میتوان به انواع نوار ابزارها Toolbar( ) اشاره کرد که اکثراً در هنگام نصب نرم افزارها همراه با برنامه بر روی ویندوز نصب میشوند و گاهی بسیاری از تنظیمات را نیز تغییر میدهند، مانند موتورجستجوEngine( )ویاصفحهخانگی

Search Page( ؛) اما تاثیــر اینگونه نرم افزارها فقط به

Home همین جا ختم نمیشــود، گاهی اوقات این بدافزارها به مقاصد جاسوســی و یا امنیتی طراحی و منتشر میشوند و امنیت سیستم، شبکه و کاربر را کاملاً تحت تاثیر قرار میدهند در نتیجه به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران نرم افزارهایی وارد بازار شدند که این بدافزارها را از سیستم حذف کرده و اجازه نمیدهند این گونه بدافزارها درویندوزباقیبماننــد. یکنرمافزار

AdwCleaner کوچــک، کم حجم، رایگان و در عین حال هوشــمند و قوی است که وظیفه آن جستجوی دقیق سیستم برای هرگونه بدافزار و عناصر تبلیغاتی و مزاحم است، این نرم افزار تمامی ردپاها و عناصــر باقی مانده از نرم افزارها و همچنین عوامل تبلیغاتی آنها را جستجو کرده و در قالب یک لیست به کاربر ارائه میدهد و کاربر میتواند به راحتی تمامی آنها را با یک کلیک حذف کند. ازقابلیتهایکلیدینرمافزار میتوان

AdwCleaner به شناسایی انواع عناصر تبلیغاتی نرم افزاری یا اصطلاحاً

و حــذف تمامی آنها، شناســایی انواع نرم Adware افزارهایناخواســتهیااصطلاحاً و وحذف

‪LPI PUP‬ تمامیآنها،شناســاییانواعنوارابزارهایا ها

Toolbar ماننــد یــا وحذف

‪Ask Toolbar Google Toolbar‬ تمامی آنها، شناســایی انواع بدافزارها و ربایندهها یا به اصطــلاح وحذفتمامیآنهاودرنهایت

Hijackers شناسایی ردپاها و عناصر باقی مانده نرم افزارها در

Reg- ویندوزاشارهکرد.ایننرمافزار،اول هایا ‪Adware istry‬ عناصر تبلیغاتی نرم افزارها که این دسته شامل برنامههایی میشود که وجود آنها صرفاً برای تبلیغات بوده و عملاً کاربردی نیســتند و معمولاً هنگام نصب بعضی از نرم افزارها به سیستم اضافه میشوند و دائماً تبلیغات خاصی را به کاربر نشــان میدهند. دوم نرم افزارهای ناخواسته یــا یــابــه

‪Potentially Undesirable Program‬ اختصار PUP/ نامیده میشوند، این دسته شامل نرم

LPI افزارهایی میشود که کاربر به آنها هیچ گونه نیازی ندارد ولی این نرم افزارها به صورت خودکار در هنگام دانلود و نصب برخی از نرم افزارها بر روی سیستم نصب میشوند و تغییراتی را در سیســتم اعمــال میکنند، مانند اجرای پروســههای گوناگون در ویندوز که در نهایت باعث کند شدن سیستم میشوند. سوم شامل نوار ابزارها یا

Tool- میشود که این گونه نرم افزارها معمولاً به صورت bars

Add- بر روی مرورگرها نصب میشوند و یک نواری on را جهت دسترسی سادهتر به سایت مورد نظر به مرورگر اضافــه میکنند، این گونه نرم افزارها نه تنها ســرعت سیستم و مرورگر را میگیرند بلکه یک تهدید امنیتی برای سیستم به حساب میآیند. چهارم شامل ربایندهها یا

Hi- است که این گونه بدافزارها بعد از نصب برخی jackers برنامهها بر روی سیستم اعمال میشوند و کارهایی مانند تعویض ویا راانجام

‪Search Engine Home Page‬ میدهند و به هم ریختگی در سیستم ایجاد میکنند. این نرم افزار با جستجو در قسمتهای مختلف سیستم مانند محلنصبآنهــاو ویندوزاینبدافزارهارا

Registry علامــت گذاری کرده و به کاربر این امکان را میدهد تا بتواند آنها را به راحتی از روی سیستم حذف کند.

گلسـا ماهیـان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.