یک ویرایشگر حرفهای برای ویدئوها

Byte - - News -

متاســفانه بعضی ســازندگان اپلیکیشنهای موبایل کلمــه «ســادگی» را بــا «امکانات کم» اشــتباه گرفتهاند. با وجود اینکه عدم پیچیدگی همیشه یکی از مهمترین المانهای ساخت اپلیکیشنها به حساب میآید، اما تعدادی از توسعه دهندگان برای رسیدن بــه این هدف معمولا از ویژگیهای برنامههای خود زده و امکانــات آنها را کاهش میدهند. نتیجه این اتفــاق هم برنامههای فراوانی اســت که شــاید به سادگی بتوانید با آنها ارتباط بر قرار کنید ولی خیلی از نیازهای شما را بر طرف نمیکنند و بعضا مجبورید به جســتجوی یک اپلیکیشن مشــابه بپردازید. ولی خب، همچنان هســتند اپلیکیشنهایی که با ترکیب «سادگی+امکانات فراوان» توانسته باشند طرفداران زیادیراجذبخودکننــد. یکیاز

KineMaster همین برنامهها با محوریت ویرایش ویدیوها اســت. بــه علت آپدیتهای خوب این اپلیکیشــن و اضافه ســازی قابلیتهای متفاوت تصمیم گرفتیم نگاهی بهساخته انداختهوتغییراتشرا

NexStreaming مرور کنیم. قابلیت اضافه ســازی استیکر به ویدیو، تغییر ســرعت حرکت فریمهــا و افزایش یا کاهش روشنایی عکسها از جمله ویژگیهای گوناگون این برنامه اســت. با وجود افزایش امکانات

KineMas- ، همچنان کار با این اپلیکیشــن ســاده و لذت ter بخش اســت. با ورود به برنامه، کافی است هر تعداد ویدئو یا عکســی که میخواهید را اضافه کنید تا بعد از آن نوبت به ویرایش برســد. جدا از رابط کاربری به مراتــب بهتر، بزرگترین تفــاوت

KineMaster نسبت به گذشــته مربوط به همین قسمت ویرایش میشــود. حالا گزینههای بیشتری برای شما در نظر گرفته شــده تا با دســت بازتر ویدیوها یا عکسها را ادیت کنید؛ برای فیلــم خود یک تم به خصوص گذاشــته، آهنگ پس زمینه بگذارید یا حتی هنگام پخــش آن جملههایی که دوســت دارید را نمایش دهید. البته با وجــود همه این ویژگیها، جالبترین قابلیــت رابایدبهنامویرایشفریم

KineMaster بهفریمویدیــوبزنیم.در قادریدهر

KineMaster ویدئــو را به صورت فریم به فریم جلو یا عقب ببرید و از نقــاط مختلف برش بزنید. همچنین به هر فریم میتوانید لایههای مختلفــی اضافه نموده، به آنها افکــت داده و بخشهای گوناگونــش را با تغییرات مختلــف زیباتر جلوه بدهید. اینجــا دو نکته مهم را به یاد داشته باشید؛ یکی اینکه بعضی از قابلیتهای جدید پولیهستند.برایداشتنیک

KineMaster تجربه شنیداری جذابتر، توســعه دهنده قابلیتی را فراهم کرده تا کاربــر بتواند صدای پس زمینه را در هر لحظه تغییــر داده و آن را کنترل کند. به عنوان نمونه شما برای دسترسی به افکت یا تمهای بیشتر باید هزینــهای بپردازید. کســانی کــه میخواهند خیلی حرفهای دســت به ویرایــش فایلهای خود بزنند، اســتفاده از سیســتم پرداخت درون برنامهای مناسب اســت اما کاربران عادی با همین ویژگیها هم میتوانند خیلی از نیازهایشــان را بر طرف کنند. همچنین فعــلا همه دیوایسهــا از بخش

Video ایــن برنامه پشــتیبانی نمیکند و پیش از Layers دانلود پیشنهاد میکنیم نگاهی به صفحه گوگل پلی

بیندازید. KineMaster

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.nexstreaming.app. kinemasterfree

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.