تجربه یک شطرنج متفاوت

Byte - - News -

عنوانی با محوریت شطرنج بوده ‪Really Bad Chess‬ و قوانین پایــهای آن تفاوت چندانی با این ورزش ندارند. اما بهکمکیکالماناستثناییتوانسته

‪Zach Gage‬ بعضی از ویژگیهای خسته کننده شطرنج را کنار گذاشته و نه فقط حرفهایها، بلکه کسانی که حتی علاقه مند به این بازی نیســتند را هم به یک تجربه فراموش نشدنی دعوت کند؛ شــاید شطرنج هیچگاه تا به این اندازه لذت بخش نبوده است. حالا این المان متفاوت چیست؟ چینش مهرهها! چگونگی حرکت مهرهها همچنان مشابه دنیای واقعی است اما خلاف شطرنج عادی، جایگاه مهرهها یا تنوع آنها در هر مســابقه میتواند متفاوت باشد. بدین معنی که شما ممکن است با دو وزیر و پنج اسب به رقابت با حریف بپردازید. این ویژگی به «ظاهر» ساده جدا از ارائه یک تجربه متفاوت به بازیکنها، توانسته سرعت بازی را هم به نوعی افزایش دهد. بیایید با هم رو راســت باشیم، شطرنج با وجود تمام جذابیتهایش بیش از حد تاکتیکی بوده و همین مسئله موجب شده تا شما وقت زیادی را پای فکر کردن بگذارید. این بازی با ایده ســاده اما استثنایی، گرافیــک مینیمال و متناســب با فضای بــازی و البته حالتهای مختلف گیم پلی که میتواند سرگرم کنندهتر از شــطرنج دنیای واقعی حاضر شــود. بنابراین پیشنهاد میکنیم این فرصت خوب را از دست نداده و همین الان

را بــا حجم کمش دانلود کنید. ‪Really Bad Chess‬

https://goo.gl/uf8ru6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.