کاربردهای unity

Byte - - News -

در هفته های پیشــین زیاد در مورد یونیتی و کاربردهای آن نوشــته بودیم. همانطور که گفتیم یونیتی یک موتور بازی سازی اســت که امکانات بســیار زیادی را در اختیار برنامه نویسان و طراحان بازی قرار می دهد. یونیتی به اندازه

udk قدرتمند نیســت اما استفاده از آن بسیار آسان است و علاوه بــر این به منابع کمی برای اجرا نیاز دارد نکته دیگر این که

امکان خروجی دادن بر روی همه پلتفرمها را دارد )البته unity

هم تمام این امکانات را در اختیار شــما قرار میدهد UDK فقط منابع مصرفی آن کمی بالاســت به همین دلیل مثلا تولید بازیهای ساده و دو بعدی برای موبایل آنقدرها که باید به صرفه و منطقی نیست(. امکانات یونیتی و سادگی استفاده از آنها باعث شده تا از آن برای کارهای بسیار زیاد دیگری به غیر از بازیسازی هم استفاده شود. بسیاری از شرکتها با توجه به اینکه یونیتی امکان خروجی گرفتن برای پلتفرمهای گوناگون را میدهد از آن نه به عنوان موتور بازیسازی بلکه برای ســاخت برنامههای کاربردی استفاده میکنند که البته همیشــه کاری منطقی نیســت چرا که حداقل فضای یک بازی تولید شده توسط یونیتی به ۱۵ مگابایت میرسد و برای بسیاری از برنامههای ساده این مقدار فضا اصلا منطقی نیست اما برای بسیاری از برنامهها با کاربردهای خاص، استفاده از امکانات یونیتی کمک شــایانی به توسعه دهندگان نرمافزار میکند. یکی از حوزههایی که میتوان از یونیتی در آن بهره جســت AR()یــاهمانواقعیت

‪Augmented Reality‬ افزوده است. اگر با واقعیت افزوده آشنایی ندارید شاید بهترین مثال برای استفاده از آن در دنیای بازیسازی، بازی معروف وجنجالی باشــد.اگربااینبازیآشنایی

‪pokemon go‬ داشته باشید میدانید که در این بازی زمانی که محیط اطراف خود را از طریق دوربین دستگاه نگاه میکنید در آن چیزهایی میبینید کــه در واقع وجود ندارند و در ایــن بازی در واقع همان هابودندکهدرمحیطاطرافشمادیده

pokemon میشــدند به همین دلیل است که این تکنولوژی را واقعیت افزوده نامگذاری کردهاند چرا که شما از طریق دوربین خود میتوانید چیزهایی در اطراف ببینید که در واقع هیچ حضور فیزیکی ندارند. اســتفاده از واقعیت افــزوده فقط محدود به صنعت گیم نمیشود و امروزه در تبلیغات و رسانهها هم بسیار مورد استفاده قرار میگیرد مثلا کارتهای ویزیتی که وقتی دوربین را به سمت آنها می گیرید اطلاعات زیادی بر روی آنها به نمایش در میآیند. مثلا نقشه بر روی آنها ظاهر می شود و یا ویدئویی پخش میگردد. همه این امکانات به توسعه دهندگان نرمافزارها قابلیتهای زیادی میدهند که میتوانند به کمک آنها ایدههای خلاقانه خود را پیادهســازی نمایند. امروزه استفاده از واقعیت افزوده روز به روز فراگیرتر میشود و کاربردهای تبلیغاتی و آموزشی آن بیشتر و بیشتر شده است. بهعنوانمثال مایکروسافتیکیازجدیدترین

‪holo lens‬ محصولاتی اســت که از واقعیت افزوده اســتفاده میکند و کاربردهای آموزشی-تفریحی بسیاری دارد. بد نیست بدانید کهمایکروســافتبرایکاربا رابطتوســعهای

hololens را برای ارائه داده اســت تا توســعه دهندگان آشنا با

unity یونیتی بتوانند سریعتر با آن کار کنند. این قضیه تنها در مورد

صدق نمیکند و تقریبا تمام پلتفرمهایی که در Hololens حوزه کار میکنند رابطی برای یونیتی قرار دادهانداز ‪vufo- AR‬ گرفتهتا و...حتیبرایبرنامهنویسیواتصال ‪ARtoolkit ria‬ به کینکت و استفاده از امکانات آن میتوانید از استفاده

unity کنید و هزاران ایده جالب و هیجان انگیز را پیاده سازی نمایید. همانطور که میبینید دنیای بازیســازی کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده اســت و امروزه بسیاری از توسعه دهندگان نرمافزارهای کاربردی هم از آنچه برای ساخت بازی طراحی شده اســتفاده می کنند به همین علت است که روز به روز ســرمایهگذاری بر روی صنعت بازیســازی بیشتر و بیشتر میشــود. امروزه با استفاده از موتورهای گرافیکی و فیزیکی بازی دســت به ساخت شبیهسازهای فضایی و ... میزنند و با استفادها از آنها میلیونها دلار در تحقیقات صرفهجویی میکنند. آنچه در صنعت بازیســازی همیشــه مهم بوده خلاقیت است، خلاقیت هرگز مرز مشخصی ندارد . چه کسی فکر میکرد زمانی ســاخت بازیهای کامپیوتری انگیزهای برای پیشــرفت علم شود به طوری که برخی از محصولات ناشــی از آنچه برای این صنعت تولید شده بسیار کاربردی باشند و حتی به انسان کمک کنند.

رضا رهنمایمقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.