‪Garrus Vakarian‬

Byte - - News -

از آن دسـته بازیهایـی اسـت که همیشـه طرفداران پـر پروپاقرص ‪Mass Effect‬ خـود را داشـته اسـت و ، یکـی از محبـوب تریـن شـخصیت هـای دنیـای Garrus ایـن بـازی محسـوب میشـود کـه ار همـان ابتـدای حضـورش بـه واسـطه تیپ و شـخصیت خاصـی کـه دارد در بیـن گیمرهای بسـیار محبوب شـدGurus. در ME بـه عنـوان فـردی از نـژاد معرفـی میشـود که در قسـمت ‪Turian Mass Effect‬ دوم بـرای نجـات کهکشـان با شـپرد همـراه شـده تـا را از بیـن ببرند. Collector او عضـو گـروه بـود و بعدهـا بعـد بـه جای پدرش بـه عنوان یک افسـر در C-Sec مشـغول بـه کار شـد. مهمتریـد دلیلـی کـه باعـث شـد او بـا شـپرد همراه C-Sec شـود تحقیـق در مـورد سـارن بـود کـه بـه گـروه خیانـت کـرده بـود و C-Sec متوجـه خیات او شـده بود. شـخصیتی بسـیار گیـرا دارد او فردی ‪Garrus Garrus‬ نکتـه سـنج و دقیـق اسـت و به همیـن خاطر هـم جنگجوی بسـیار قابلی اسـت. او بسـیار خونسـرد و کارآمد عمـل میکند. از خصوصیـات او اسـتفاده از یـک لنـز بـه نـام در جلـوی یکی از چشـمانش Visor اسـت . او یـک تـک تیرانـداز بسـیار ماهـر اسـت کـه در اسـتفاده از یـک اسـلحه خـاص مهـارت بسـیار بالایـی دارد و در نقـش اسـنایپر عمـل مـی کنـدGarrus. و شـپرد رابطـه بسـیار خوبـی با هـم دارند و همین باعث شـده اسـت کـه از Garrus محبوبیـت بالایـی در بیـن طرفدارانـی بـازی برخـوردار باشـد. آنهـا همیشـه با هم همفکـری میکننـد و ارتبـاط خاصـی بینشـان وجـود دارد بـه گونـهای که همیشـه بـه همدیگـر احتـرام میگذارنـد. در رویدادهـای پایانـی قسـمت دوم این بـازی اگر گیمـر تصمیـم بگیـرد کـه را با خـود ببـرد در انتهای ماموریت وی توسـط Garrus حشـرات کشـندهای گرفتـار شـده و از بیـن میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.