برنامه فضای کربال

Byte - - News -

بازی های شبیهسازی همیشه طرفداران خاص خود را داشتهاند اما برنامه فضایی کربال با دیگر بازیهایشبیهسازیچندتفاوتعمدهدارد.اولاینکهتوسطیکاستودیویبازیسازیمستقل و توسط موتور یونیتی ساخته شده است و از آنجا که معمولا ساخت بازیهای شبیهسازی بسیار هزینهبر و زمانبر است ساخت یک بازی این چنینی از یک استودیوی بازی سازی مستقل بسیار جالبوتحسینبرانگیزاست.نکتهدیگراینکهاینبازیشبیهسازیدرموردیکشبیهسازیمعمول نیستبلکهدرآنشمابایدیکپروازفضاییراشبیهسازیکنید.نکتهبسیارجالبدرطراحیمحیط این بازی این است که تمامی سیارههای منظومه شمسی با مقیاس۱ /۱۱۳ در این بازی وجود دارد. در این بازی شما باید فضاپیمایی طراحی کنید که قادر به حمل خدمهاش تا مقصد بدون آنکه آنها را به کشتن دهد باشد. در ساخت سفینه فضایی قطعات زیادی در اختیار شما قرار دارد و این شمایید که باید با مهندسی این قطعات در کنار هم یک سفینه فضایی مطمئن درست کنید. علاوه بر سفینه شما باید به فکر ساخت پایگاههای فضایی برای اقامت چند روزه هم باشید و برای همه چیز برنامه ریزی داشته باشید. در این بازی مدیریت بودجه و خرید و فروش هم از اهمیت ویژهای برخوردار است. بد نیست بدانید که برای این بازی های بسیار زیادی آمده است و طرفداران

Mod این بازی چیزهای بسیاری را به آن افزودهاند. به جرات میتوان گفت اگر وارد دنیای این بازی شوید و بخواهید همه چیز را در آن امتحان کنید سالهای سال میتوانید بازی کنید در حالیکه هنوز هم چیزهای جدیدی برای تجربه کردن در این بازی وجود داشته باشد. نکته جالب این که همه چیز در این بازی به صورت طبیعی و از روی واقعیت ساخته شده است. میزان سوخت و نوع سوخت و میزان مصرف فضاپیما در داخل و خارج جو همه و همگی با مدلهای واقعی تطبیق دارند. اگر همیشه دوست داشتهاید دستی در سفرهای فضایی داشته باشید به شما توصیه میکنیم برنامه فضایی کربال را از دست ندهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.