جدول شماره 462

Byte - - News - رمز جدول 4۶۲ را در خانههای زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید حل جدول شماره 4۶1 طراح جدول: شاد طباطبایی

(۹ افقــی ۵ عمــودی( - )۱۱ افقــی و ۱۰ عمــودی( - )۱ افقــی و ۳ عمــودی( - )۸ افقــی و ۹ عمــودی(

461

safari( بایت به ۲ نفر «یک نفر از مشهد و یک نفر از شهرستـــان» از کساني که رمز جدول نشریه را ارسـال کنند، جوایزي به رسم یــادبود اهدا خواهد کرد. رمز جدول باید از طریق ایمیــل )در صورت تمایل به درج نامتان( و یا پیـــامک به شماره ۲۰۰۰۹۹۹ قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا « » براي مشهديها و حرف «ش» یا « » براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف مشــهديها و حرف «ش» یا « » براي شهرستانيها را به نشانی درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

SSM«م» یا « » براي ارسال نمایید.

Mیاســر ســعادت نژاد- محمدجواد قنبــرزاده - وهــاب کولایی ماه منیر ابراهیم پــور- آرین صانعی فرهاد فاطمی پور -احمد کلامی مهران بینائی- هادی بروشــکی- ســینا خلیلــی- آیدین نوری سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي هادی یارمحمــدی- اکبر خلیل خانی- ریحانه ســادات ماهبدزاده غلامحســنگنجبخش-ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایی الهه ثابــت قدم -حیدر ضروری- زیبا جعفریــان- مریم خان بیکی محمدحســین صفری- بردیا زحمت کش- فاطمه خلیل خانی مریم خان بیکی علیرضــا لاریمی- مهدی صانعــی- امیرعباس صانعی سمیر اخلیلی مطلق- ســیده صدیقه خرم- حمید رضا زحمت کش حنیفه شــجاع الدین- زینب بابایی شــرف- یاسرشــجاع الدین مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده زینــب تفکــری- حســین عســگری- مجید صادقــی مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.