قابعکساینترنتی

در حقیقت pinterest یک پایگاه اینترنتی اجتماعی برای به اشتراکگذاری عکس است

Byte - - NEWS - مصاحبه با بن سیلبرمن، مدیر سایت pinterest

بعضـی اوقـات یـک ایـده بسـیار سـاده کـه در ذهـن مـا بـه وجـود مـی آیـد، می توانـد در جهـان مجـازی اینترنتـی منجـر بـه ایجـاد پایگاهی شـود کـه هزاران کاربـر را بـه سـوی خـود جلـب کـرده و موفقیـت بسـیاری را بـرای بنیانگـذاران خـود بـه همـراه داشـته باشـد. یکـی از ایـن ایدههـای بسـیار جالـب کـه منجـر به ایجـاد یـک نمایشـگاه عکـس مجازی شـد، ایـدهای بـود کـه توسـط بـن سـیلبرمن Ben

در سـال 2009 داده شـد و تـا سـال Silbermann 2010 بـه مرحلـه اجـرا درآمـد. هنـوز هم بسـیاری از افـراد زیـاد با پایگاهی که توسـط او ایجاد شـده اسـت آشـناییندارند.شـایدشـماهماسـم راتا pinterest بـهحـالنشـنیدهباشـید.درحقیقـت یک pinterest پایـگاه اینترنتـی اجتماعـی بـرای به اشـتراکگذاری عکـس اسـت کـه نـکات جالبـی در مـورد آن وجـود دارد از جملـه ایـن کـه ایـده اولیـه کـه بـرای ظاهـر گرافیکـی آن در نظـر گرفتـه شـده، از یـک تابلـوی اعالنـات معمولـی آمـده اسـت. حتمـا تـا بـه حـال تابلوهـای بـزرگ اعالناتـی کـه کاغذهـای مختلـف بـا رنگهای متفـاوت با سـوزن روی آنها چسـبانده می شـود را دیده ایـد. ایـن تابلو هـا عموما از دور شـبیه بـه یـک تابلـوی کاغذ رنگـی بزرگ بـه نظـر خواهند رسـید و اکنـون ایـن تابلـوی رنگـی در یـک محیـط مجـازی مقابـل چشـم کاربـران قـرار گرفتـه اسـت و بـه ایـده ای برای ایجـاد یک پایـگاه اجتماعـی بزرگ تبدیـل شـده اسـت. ایـن پایگاه بـه دلیل داشـتن یک محیـط سـاده و بسـیار جـذاب، مـورد عالقـه کاربران قـرار گرفتـه اسـت و اکنـون هـر فـردی می توانـد بـا هـر سـلیقه و عالقـه ای کـه باشـد کار های شـخصی خـود و عکس هایشـان را بـه اشـتراک بگذارنـد. برای عضـو شـدن در ایـن پایـگاه بایـد در لیسـت انتظـار، منتظـر بمانیـد تـا برایتـان دعوتنامـه ارسـال شـده یا ایـن کـه از طریـق شـبکه های اجتماعی ماننـد توئیتر یـا فیـس بوک یـک محیط کاربـری برای خـود ایجاد کـرده و بـه آن وارد شـوید. گذشـته از ایـن مـوارد محدودیت هـای دیگـری هم بر سـر راهتان قـرار دارد کـه فکـر نکنیـد با یـک پایـگاه مجـازی عادی سـرو کار داریـد. عکس هایی کـه در این پایگاه به اشـتراک می گذاریـد بایـد یـا متعلـق به شـخص خودتان باشـد یـا ایـن کـه دارای یـک منبع اصلـی بـوده و انتظار آن در اینترنـت ممنوعیتـی نداشـته باشـد. در زمـان آپلود هـر عکـس، منبـع آن هـم بایـد مشـخص شـود و به ایـن ترتیـب میتـوان گفـت کـه ایـن پایـگاه ماننـد سـایتی اسـت که بـرای شـما تبلیغـات مجانـی انجام

میدهـد.سـایت مصاحبـهای startupgrind.com را بـا مدیـر ایـن سـایت در مـورد بـه راهانـدازی کسـب و کار اینترنتـی انجـام داده اسـت کـه در ادامه می خوانیـم .

شـاید بهتر باشـد کـه قبـل از هر چیزی J کمـیدرمـوردتفاوتهـای بادیگر pinterest سـایتهای مجازی صحبـت کنید. ایـن سـایت برای اسـتفاده عموم طراحی شـده اسـت، تصـور کنیـد کـه همیـن االن تصمیـم میگیریـد کـه دکـور منزلتـان را عـوض کنیـد. در همیـن لحظه میتوانیـد اطمینـان داشـته باشـید کـه بیـش از هـزار مـدل مختلـف عکـس داخـل سـایت اسـت کـه شـما میتوانیـد بـرای ایـن کار از آنهـا ایـده گرفتـه و حتی بـا کارشناسـانی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت میکننـد مشـورت هـم داشـته باشـید. این ماجـرا بـرای هر چیز دیگـری هـم کـه فکـر کنیـد وجـود دارد، بـه عنـوان نمونـه بـرای مـدل لبـاس، کفـش، کیـف، ماشـین، دوچرخـه، فیلـم، کتـاب یا هـر چیز دیگری که دوسـت داشـته و بـه آن نیـاز داشـته باشـید.

هـدف اصلـی شـما از راهانـدازی ایـن J سـایت چـه بـوده اسـت؟ مـا سـعی کردیـم کـه ایـدهای را مطـرح کنیـم کـه با اسـتفاده از آن بتـوان تمـام مـردم جهـان را بـه دلیـل چیزهایـی کـه بـه صـورت مشـترک بـه آن عالقـه دارنـد، بـه هـم وصـل کنیـم. البتـه بعـد از 6 سـال میتـوان گفـت که در حـال حاضر بیشـترین مخاطبان و اعضـای مـا را خانمهـای خانـهدار تشـکیل میدهند و ارتبـاط بسـیار خوبـی را از طریـق ایـن پایـگاه با هم برقـرار کردهانـد.

راهانـدازی کسـب و کار اینترنتی آسـان J است؟ بـه نظـر من کارهـای اینترنتـی به یک صنعـت تبدیل شـدهاند و هیـﭻگاه نمیتـوان به اسـتراتژی مشـخصی بـرای موفقیـت در کارهـای اینترنتی دسـت پیـدا کرد. مـن دیدهام که بعضـی از افـراد از راهو رمز موفقیت خود صحبـت میکننـد امـا نظر شـخصی من این اسـت که تـا یک کار را شـروع نکنید و وارد آن نشـوید نمیتوانید کـه به رمـوز موفقیت در آن دسـت پیـدا کنید.

چرا از گوگل جدا شدید؟ J مـن در آنجـا در بخش فـروش و فعالیتهـای آنالین کار میکـردم و بـه جایـی رسـیدم کـه کار در آنجـا برایم مشـکل شـد ایـن بود که جدا شـدم و قبـل از این کـه رابـهراهاندازیـمرویاپلیکیشـنهای pinterest آیفـون کار میکـردم امـا اکنـون یـک تیـم 20 نفـره تشـکیل دادهام کـه در بخشهـای مهندسـی، طراحی و اجتماعـی و تحقیقـات کنار یکدیگـر کار میکنیم. به نظـر مـن امـکان ندارد کـه کاری بـه موفقیت برسـد و حاصـل تالش یک نفر باشـد، همیشـه عامـل موفقیت یـک فعالیـت اینترنتی، داشـتن یـک تیم خوب اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.