رفتارهای آنالین کودکان چگونه است؟

Byte - - NEWS - گلسـا ماهیـان

در حـال حاضـر شـرایط به شـکلی تغییر کرده اسـت کـه کـودکان از همان سـنین اولیه، بـه جـای ایـن کـه بـا اسـباب بازیهـای معمولی بـازی کنند، یـک موبایـل یـا تبلت در دسـت میگیرنـد و پـا بـه پـای بزرگترهـا بـا ایـن ابزارهـا سـرگرم میشـوند. بسـیاری از پـدرو مادرهـا زمانـی کـه اسـتفاده بیرویـه خـود از ابزارهـای دیجیتـال را میبیننـد فکـر میکننـد دارای کودکـی باهـوش و بااسـتعداد هسـتند در صورتـی کـه الزم اسـت حواسـمان بـه برخـی از موضوعات باشـد و بـا تهدیدهایی که در این سـبک رفتـار وجود دارد، آشـنا شـویم. اکنـون زمانـی اسـت کـه کـودکان در حـال آمـاده شـدن بـرای آغاز سـال تحصیلـی هسـتند، والدیـن نیز بایـد آمادگی این را داشـته باشـند که ممکن اسـت فرزندانشـان زمـان بیشـتری را بـرای گذراندن در اینترنـت صرف کنند. فهمیـدن اینکه کـودکان در دنیـای آنالیـن چه کار میکنند و ممکن اسـت بـا چه خطراتی مواجه شـوند بـه والدیـن کمـک میکنـد تـا بتواننـد از فرزنـدان خـود محافظت کننـد. نتایجـی که از

براسـاس تحقیقـات البراتوار کسپرسـکی ‪Growing Up Online - Connected Kids‬ و حاصـلشـدهاسـتنشـانمیدهدکهپسـرانودختـرانبینرده iconKids&youth سـنی 8 تـا 16 سـال رفتار بسـیار متفاوتـی را در اینترنت دارنـد، این بدان معنی اسـت که روشهـای مختلفـی بـرای در امـان نگه داشـتن آنها نیاز اسـت. دختران تمایـل زیادی بـرای اسـتفاده از گوشـیهای هوشـمند دارنـد ایـن در حالـی اسـت کـه پسـران ترجیح میدهنـد بازیهـای رایانـهای و کنسـولهای بـازی را انجام دهنـد. به طور کلـی اعتیاد پسـران بـه بازیهـای رایانهای بسـیار زیاد اسـت. اسـتناد از فعالیتهای روزانـه کودکان نشـان میدهـد که دختـران ارتباط در شـبکههای اجتماعـی و پیامهای فـوری را هنگام اسـتفاده از اینترنـت در اولویـت قـرار میدهنـد. ارجحیت دختـران برای برقـراری ارتباط اغلـب تمـاس و بیشـتر پیـام میباشـد که بـا ایـن اوصاف عالقـه بیـش از حـد آنها به گوشـیهای هوشـمند تعجب آور نیسـت. احتمـاال به خاطـر اجتماعی بودن آنهـا، دختران تمایل بیشـتری بـرای انتخاب اعضای خانـواده و یا دوسـتان بیشـتر بـه عنوان یـک منبع اطالعـات دارنـد در حالی که پسـران بیشـتر بـه اخبـاری کـه در اینترنـت میبیننـد، اعتمـاد میکننـد. بـه طـور کلی پسـران بیشـتر از دختـران فکـر میکننـد کـه چگونـه از اینترنـت اسـتفاده و چگونـه در دنیـای آنالیـن از خـود محافظـت کننـد. ضمنـا، طبـق بررسـیها پسـران کمتـر از دختـران در اینترنـت دچـار ممنوعیـت میشـوند. آنهـا بسـیاری از اطالعـات شـخصی خـود را در اینترنـت نمایـان میکننـد و تظاهـر بـه مسـنتر از آنچـه واقعا هسـتند، میکننـد. آنها همچنیـن سـعی میکنند کنترلـی که از جانـب والدین برروی دستگاههایشـان میشـود را دوربزننـد و فعالیتهـای خـود را از والدینشـان پنهـان کننـد و در همیـن رابطـه خـود فرزنـدان اعتـراف کردهاند که دسترسـی پسـران به محتوایـی که برای کودکان مناسـب نیسـت،بسیاربیشـترازدختراناسـت.توصیه رئیسکسبوکاردر ‪Andrei Mochola‬ البراتـوار کسپرسـکی بـه این گونه اسـت: "تحقیقات نشـان میدهد که والدیـن فرزندان پسـر بایـد توجه بیشـتری نسـبت به فعالیتهـای آنالین فرزندشـان داشـته باشـند. این والدیـن به اسـتفاده از سیسـتم کنترل والدیـن به روز نیـاز دارند زیراکـه نمیتوانند از کنار فرزنـدان خـود بهراحتـی بگذرند در حالـی که ممکن اسـت خطرات غیر قابـل پیشبینی آنهـا را تهدیـد کنـد. بـه عنـوان مثـال بازیهایـی هسـتند کـه بـرای کـودکان در نظر گرفتـه نشـده و تمـام بازیها برای فرزندان مناسـب نیسـتند. در همین حـال والدینی که فرزنـدان دختر دارند و نیاز اسـت توجه بیشـتری نسـبت بـه برقراری ارتبـاط آنالین آنها داشـته باشـند. شـبکههای اجتماعی و مسـنجرها اغلب توسط شـخصیتهای مشکوک بـا اهـداف مخرب اعتمـاد کـودکان را جلـب میکنند".

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.