اول کمبود دوم سود

Byte - - NEWS -

بهنقلاززومیتچهارشنبههفتهگذشتهوزیرارتباطاتدرپستی اینستاگرامی نوشت که در حال تدوین مصوبهای برای پایان فروشاینترنتحجمی البتهظاهرااینموضوعدرباره بستههایاینترنتیاپراتورهایموبایلصدقنخواهدکردوتنها قراراستمدلقیمتگذاریاینترنتﺛابتتغییرکند.پسازاین اظهارنظرسخنگویوزارتارتباطاتدربارهپستاینستاگرامی واعظیتوضیحاتیارائهداد.فرنقیزادگفتکهاینموضوعدر حال حاضر تنها در حد پیشنهاد است و در کمیسیون مربوط مطرحنشدهاست.برایعلتفروشاینترنتحجمیمیتوان دودلیلرامتصورشد؛اولاینکهمیزانعرضهدربرابرتقاضای موجود اینترنت در کشورکم این به این معنی است که این موضوع مربوط بهاالن نیست و تقریبا از همان سالهای

بنابراین در طول این سالها به امکان خود کنترلی کاربران در مصرف اینترنت که همان فروش حجمی است چطور است که به صورت زمانی تسویه میشود اما

بینکاربرانبهصورتحجمیتقسیممیشود؟ علت قابل تصور دوم در سود کالن فروش اینترنت حجمی به جای نامحدود درست است که تعرفه اینترنتهای نامحدودبیشترازحجمیاستامابانگاهیبهتعدادمشترکان حجمی متوجه خواهیم شد که اینترنت حجمی چه سود قابل توجهی را میتواند متوجه اپراتورها کند؛ اپراتورهایی که خودشان اینترنت را به صورت زمانی تسویه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.