ماهیگیریتخصصی

با تجهیزات و ابزار ماهیگیری به صورت تخصصی آشنا شوید

Byte - - NEWS -

پیشنهاد بعدی این هفته لینکدونی درباره ماهیگیری ایران فیشینگ به عنوان وب سایت تخصصی ماهیگیری حاوی مطالب و اطالعات مهم و گستردهای در این زمینه در این وب سایت میتوانید آموزشهایی نظیر تولید و پرورش کرم خاکی، آموزش پرتابهای بلند، خسته کردن ماهی به قالب افتاده، ریسه نون پیﭻ برخوردار شده و با ابزار و تجهیزات ماهیگیری همچون قالبها، فیکسر جوشانده، نﺦهای ماهیگیری، طعمههای ماهیگیری و چرخهای اسپنینگ آشنا اخبار ماهیگیری، مباحث ماهیگیری، مطالعه معرفی ابزار و مطالعه آموزشها دیگر بخشهای این وب سایت تخصصی را تشکیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.