تغییر قرارداد برای کسب رضایت

Byte - - NEWS -

بـه نظر میرسـد تصمیم شـرکت مخابرات بـرای حذف سـرویس نامحـدود و ارائـه اینترنـت حجمـی قطعیتـر شـده هفتـهگذشـتهمعـاونشـرکتمخابـرات اعـالم کرد علـت نارضایتی برخی از مشـتریان از کیفیت اینترنـت این شـرکت، وجـود قراردادهای قدیمـی برای اسـتفاده از خدمـات اینترنـت نامحـدود با سـرعت پایین اسـت کـه بایـد فسـﺦ بـه گفتـه داوود زارعیـان بیشـترین نارضایتی مشـترکان اینترنت مخابرات مربوط بهاسـتان اینمقاممسـئولبهکاربران توصیـه کرده اسـت کـه از اینترنت حجمی اما با سـرعت مناسـب اسـتفاده کنند تـا مشـکل نارضایتـی آنها حل

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه اگـر شـرکت مخابـرات اطمینـان دارد اسـتفاده از خدمـات نامحـدود عامـل نارضایتی مشـترکان از کیفیت اینترنت میباشـد بهتـر اسـت بـه جای پیشـنهاد بـه کاربـران بـرای تغییر قـرارداد، این سـرویس را حذف کند تا حق افـرادی که از اینترنـتحجمیاسـتفادهمیکنندضایع درحالی شـرکت مخابرات کاربران خـود را به اسـتفاده از اینترنت حجمـی تشـویق میکنـد کـه برخـی از کارشناسـان ایراداتـیرابرایـننـوعازخدمـاتوارد از طرف دیگـر برخی از کاربران نیز براسـتفاده از سـرویس اینترنتنامحـدودمخابراتاصـرار انتظـارمیرود هر چـه زودتر کیفیـت اینترنت مخابرات بهبـود پیدا کند تـا نارضایتی مشـترکان از این بیشـتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.