پردازش تگ

فایلهای صوتی را به صورت دستهای تگ کنید

Byte - - NEWS -

آخریـن پیشـنهاد ایـن هفتـه دربـاره نرمافـزار تغییر تـگ فایلهـای صوتی بـه صورت دسـتهای درحـالحاضـرنرمافزارهایبیشـماریبـرایپـردازشتگهای فایلهـایموزیـکدراینترنـتموجـوداسـتامـانرمافـزار میتواند ایـن نـوع پـردازش را به طور متفـاوت انجام این نرمافـزار ابـزار قدرتمندی جهت مدیریـت فایلهـای موسـیقی بـا ایـن نرمافزار شـما قـادر خواهید بود بسـیار سـریع و آسـان مجموعه موسـیقیهای خود را تغییر نـام داده، اطالعت موجـود در فایل موسـیقی را ویرایـش کـرده، اطالعاتی را براسـاس نام موسـیقی در فایـل وارد کرده و یا اطالعـات موسـیقی را از سـرورهای دیگـر در فایـل وارد همچنین ایـن نرمافزار بسـیاری از فیلدهـای اطالعاتـی موجـود در فایلهـای موسـیقی را پشـتیبانی ضمـن اینکـه ایـن نرمافـزار از تگهـای مخصـوص موسـیقیهای کالسـیک نیـز پشـتیبانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.