ادیت فایل

فایلها را به صورت حرفهای ویرایش کنید و نمایش دهید

Byte - - NEWS -

نرمافزار پیشنهادی بعدی این هفته به ادیت فایلها به صورت هگزادسیمال مربوط

نرمافزاری حرفهای در زمینه ویرایش و نمایش فایلها به صورت هگزادسیمال با این نرمافزار فایلهای روی هارد دیسک، فالپی دیسک و سی دی خوانده و ویرایش گفتنی است که فایلهای موجود در حافظه موقت را نیز به کمک این نرمافزار میتوان خواند و حتی ویرایش همچنین با این برنامه اگر اطالعات کافی در زمینه تغییرات داشته باشید، میتوانید اطالعات حذف شده را هم بازیابی بیشتر کاربران متقاضی استفاده از این نرمافزار پیشرفته، برنامه نویسان و کرکرهای حرفهای این نرمافزار با تمامی فایلهای سیستم سازگاری دارد و قادر است تمام اطالعات روی هارد دیسکهایی که فایل سیستم آنها دچار آسیب شدهاند را بازیابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.