باز کردن یک پوشه یا وب سایت در نوار وظیفه ویندوز 10

Byte - - NEWS -

بـاز کـردن یک صفحـه وب به طور مسـتقیم در قسـمت شـاید زیـاد موضوع مهمـی نباشـد، امـا حداقـل شـما را از صـرف زمان بیشـتر و کلیکهـای اضافـه رهایی میبخشـد و یـا زمانـی کاربـرد دارد کـه در طـول مـدت زمـان اسـتفاده از رایانـه شـما یـک سـایت مشـخص را چندیـن و چنـد بـار بـاز مینماییـد ایـن روش میتوانـد در زمـانشـماصرفـهجویی همچنینشـایدفضـایخالـیقسـمت برای شـما خسـتهکننده شـده باشـد و بخواهیـد تنوعـی به ایـن بخش بدهیـد )مگـر این که در زمـان کار بـا رایانـه دههـا برنامـه را بـا هـم بـاز کنیـد و ایـن نوار همیشـه سرشـار از آیکـن برنامـه باشـد همچنیـن بـا ایـن کار از منابـع سیسـتمی میتوانیـد بـه صورت بهینهتـر بهـره یـک اسـتفاده دیگـری کـه با اضافـه کـردن یـک کادر آدرس به نـوار میتوانیـد انجـام دهیـد این اسـت که شـما قـادر خواهید بود که توسـط ایـن کادر بـه فایلهای خود دسترسـی داشـته باشـید البتـه باید مسـیر فایل مـورد نظر خـودرا درادامهبهنحـوهاضافـهکـردنکادرآدرس برایباز کـردنوبسـایتازطریـققسـمت وینـدوزخواهیـم درفضایخالیقسمت صفحهدسکتاپکلیکراست ازمنویظاهرشدهگزینه راانتخاب سپسازمنویزیرمجموعهگزینه راانتخاب بـاانجـامایـنعمـلکادر بـهقسـمت وینـدوزاضافـه

آدرس سـایت مـورد نظـر خـود را در ایـن کادر تایـپ کـرده و سـپس کلیـد را مشـاهده خواهیـد کـرد که صفحه وب سـایت مـورد نظر با اسـتفاده از مرورگـر پیـش فـرض شـما باز خواهد بـا کلیک بـرروی پیـکان رو بـه پایین در ایـن کادر میتوانید به تاریخچه وب سـایتهای مرور شـده دسترسـی داشـته باشـید.با انجـام مراحـل بـاال شـما توانسـتید یـک وب سـایت را از طریـق بـاز اگـر تصمیـم بـهبرداشـتن ایـن کادر از نـوار گرفتهایـد بـرروی فضـای خالی

کلیکراسـت سـپسگزینـه راانتخابنماییـدودرمرحله آخـر از منـوی زیر مجموعه ظاهر شـده کافیاسـت گزینـه را مجـددا انتخاب

بـا ایـن کار خواهیـد دیـد کـه کادر آدرس از نـوار حـذف خواهد بـدون شـک دانسـتن ایـن نـکات میتوانـد بـه شـما در مـواردی نظیـر ذخیره زمـان یا افزایـش سـرعت عمـل کمـک شـایانی کنـد و در هر صـورت دانسـتن ایـن مطالب به هـر کاربـر متخصصـی که دوسـت دارد بـا ویندوز به شـکلی حرفـهای کار کنـد، کمک خواهـد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.