ورود دیوان محاسبات به موضوع قیمت پیامک

Byte - - NEWS -

معـاون وزیـر ارتباطـات از ورود دیـوان محاسـبات بـه اضافـه دریافـت قیمـت پیامـک خبـرداد و تـا زمانیکه تصمیـم درباره نـرخ پیامک گرفتـه نشـود، ردیـف درآمـدی 004میلیاردی دولـت، به قوت خـود باقی

هفتـه گذشـته سـازمان حمایـت از امـور مصرفکننـدگان از لغـو موضـوع اضافـه دریافـت مبلـﻎ یـک تومان بـه ازای ارسـال هـر پیامک خبـر داد و اعـالم کرد کـه از اول خردادماه نـرخ پیامک بایـد مانند قبل از سـال 94 محاسـبه از سـال 94 تاکنون بـه دلیل مطابق بـا ابالغیه قانـون بودجـه، اپراتورهـای موبایل مکلف شـده بودند مبلﻎ یـک تومان، قیمـت پیامـک موبایـل را افزایـش دهنـد و درآمـد آن را که حـدود 400 میلیـارد تومـان بـرآورد میشـود، بـه خزانـهداری کل کشـور واریـز کنند تـا ایـن درآمـد بـرای مصـارف جمعیـت هاللاحمـر جمهوری اسـالمی ایـران، کمیتـه امـداد امامخمینـی)ره(، سـازمان بهزیسـتی کشـور، بیمه تﺄمین اجتماعی بسـیجیان معسـر، سـازمان بیمه سـالمت ایران، دانشگاه پیامنـور، سـازمان پزشـکی قانونـی و سـازمان انتقـال خون ایـران هزینه

از اواسـط خردادمـاه امسـال، سـازمان حمایـت از مصرفکنندگان از پیگیـری لغـو ایـن موضـوع بـه دلیـل نبود ایـن الـزام در قانـون بودجه سـال 96 خبـر داد و تاکیـد کـرد کـه بـا تاییـد سـازمان بازرسـی کل کشـور و ابالغیـه سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی، نـرخ پیامـک بایـد بـه ماننـد قبـل از سـال 94 بازگـردد و اپراتورها بایـد از اول خردادمـاه نـرخ پیامـک را ماننـد 2 سـال قبلتـر محاسـبه ایـن سـازمان حتـی از پیگیـری مبالـﻎ اضافـه دریافـت از مشـترکان نیـز خبر

بـرات قنبری معـاون برنامهریـزی وزیر ارتباطـات، درخصوص نحوه محاسـبه نـرخ پیامـک در سـال جدیـد و شفافسـازی این مسـئله اظهار

از سـال 94 بـه دلیل ابالغیـه قانـون بودجه، قیمـت پیامک یک تومانگـران شـد تـا درآمـد حاصـل از آن کـه رقمـی حـدود 400 میلیارد

صدای فن کارت گرافیک بسیار بلند است، برای از بین رفتن یاکم کردن آن چه کار باید انجام دهم؟ این مشکل زمانی اتفاق میافتد که فن دچار خاک گرفتگی شده در محور فن یک برچسب وجود دارد آن را زیر این برچسب محلی است برای ریختن روغن، 2قطره روغن چرخ خیاطی درون آن بریزید تا نرم کار

همچنین قبل از این کار با سشوار و باد خنک فن را خاکگیری

سیستم به صورت خودکار ریست میشود مشکل از کجاست؟ موارد زیادی برای این موضوع وجود دارد که باید یک به یک آنها را بررسی

ابتدا به سراغ پاور دستگاه بروید و بررسی کنید که مشکلی در تامین انرژی نداشته این مشکل میتواند از ویروسی شدن سیستم نیز باشد که باید آن را اسکن دمای باالی قطعات و به خصوص پردازنده عاملی تومـان بـرآورد میشـد، بـرای مصـارف عمومـی به دولـت واگذار وی بـا بیـان اینکـه تاکنون نیـز طبق قانـون و تاکیـد دیوان محاسـبات کشـور، ایـن پـول دریافت شـده اسـت، ادامـه هـم اکنون نیـز دیوان محاسـبات کشـور، موافقتـی بـرای لغـو اضافه دریافـت مبلﻎ یـک تومان قیمـت پیامک نداشـته اسـت که مـا موظـف بـه بازگرداندن ایـن رقم به مشـترکان معـاونوزیـرارتباطـاتبـااشـارهبـهاینکـهتصمیم بـرای لغـو ایـن قانون از سـوی سـازمان بازرسـی کل کشـور و سـازمان تعزیـرات گرفتـه شـده اسـت، اما مـا درحـال هماهنگی بـا دیوان محاسـبات کشـور هسـتیم کـه تکلیـف ایـن ردیـف درآمـدی دولـت را مشـخص قنبـریتوضیـح برسـرایـنمسـئله2اختـالفنظر وجـود بـه نحوی که برخـی میگویند ایـن موضوع بایـد هم تبصره بودجـه داشـته باشـد و هـم ردیـف بودجه، امـا برخـی تعبیرها نیـز به این اسـت کـه وقتـی موضـوع ردیـف بودجـه دارد، الزم االجـرا خواهـد حـال باید مسـئوالن مربوطه از این دو تعبیر و تفسـیر، یـک تصمیم واحد

در صورتـی کـه بـه ایـن جمعبندی رسـیدند کـه این قانـون لغو شـود و اضافـه دریافـت عـودت داده شـود، مـا نیـز آن را اجـرا معـاون وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکه موضـوع اضافـه دریافـت قیمت پیامـک، در سـال 94 در قانـون بودجـه هـم ردیـف و هم تبصره داشـت،

امـا در سـال 95 و 96 این موضـوع ردیف بودجه داشـته اما تبصره نداشـته اسـت، با این وجود دیوان محاسـبات ایـن درآمـد را از ما پیگیری میکـرد و مـا نیز بـه تبـع آن، پیگیـری وصول وی بـا تاکیـد براینکـه ایـن موضـوع را از طریـق دیـوان محاسـبات و مجلـس اسـتعالم و پیگیـری میکنیـم، درصورتیکـه دیـوان محاسـبات از مـا بخواهـد که ایـن مبلﻎ را دریافـت نکنیم ما نیـز این مبلﻎ را بـه مشـترکان بازمـی دیگر برای راهاندازی مجدد سیستم به شمار میآید که باید آن را نیز بررسی

کارت گرافیک و رم از دیگر مواردی است که باید بررسی در نهایت به سراغ مادربورد به عنوان آخرین گزینه برای رفع مشکل

سالم بایت، سیستم بعد از چند دقیقه کار کردن بدون تصویر میشود یعنی تصویر سیاه میشود. چطور مشکل را برطرف کنم؟ کابل برق و کابل دیتا مانیتور را بررسی کنیدکه مشکلی نداشته سپس مانیتور را با سیستم دیگر امتحان درصورتی که تصویر بدون مشکل بود باید به سراغ کیس بروید و در اولین قدم بایوس را به حالت اولیه

همچنین اگر از بین رفتن تصویر زمانی رخ میدهد که شما در محیط ویندوز هستید باید به سراغ کارت گرافیک و پاور نیز درایورهای گرافیک را مجدد نصب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.