بیت کوین را جدی بگیرید

Byte - - NEWS -

درست از زمانیکه قیمت بیتکوین سربهفلک کشید و درخواستهای عمومی هم برای این ارز افزایش پیدا کرد، برخی از بزرگترین شرکتهای مدیریت ﺛروت در دنیا به مشتریان خود امکان سرمایهگذاری برروی این دارایی دیجیتال را برای مثال بهتازگی شرکت خدمات مالی چندملیتی

واقع در بوستون امکان سرمایهگذاری برروی دارایی دیجیتال را برای مشتریانش فراهم کرده است و بعد از آن هم شرکت انگلستانی

وارداینحوزه شرکت درحال حاضر به مشتریانش امکان سرمایهگذاری در را داده است که قیمتهایروزانهبیتکوینرادنبال یکابزارسرمایهگذاری است که معموال هم جزو تبادالت عمده سهام قرار دارد و میتوان آن را مانند دیگر سهام خرید و فروش بنابراین باتوجه به اینکه شرکتهای شناختهشدهای در دنیا امکان سرمایهگذاری بربیتکوین را فراهم کردهاند، پسبدون شک تمایل و عالقه سرمایهگذاران هم به این ارز روزبهروز افزایش پیدا از طرفی باید به این نکته هم توجه داشت که این شرکتها با این کار، مصرفکنندگان را وارد مسائل حلنشده رگوالتوری با بیتکوین نیز بیتکوین هنوز هم جزو موضوعات حلنشده قانونگذاری است و همین موضوع آن را با دیگر داراییها متفاوت در اکثر حوزههای قضایی، ارز بیتکوین ازنظر قانونی، نه یک دارایی امنیتی است و نه یک دارایی قابل لمس و تحت اختیار هیﭻ رگوالتوری خیلی از سرمایهگذاران هیﭻ دید خاصی نسبت به ذات این دارایی این گنگی و ابهام همراه به تازگی و نوظهوری بیتکوین به این معنی است که سرمایهگذاریهایی که روی این ارز رمزنگاریشده انجام میشود، جزو موارد خاص هستند و بهتر است از جانب رگوالتورهای موجود در حوزه مالی فکری به حالشان در غیر این صورت این موضوع نامشخص و حلنشده باقی میماند و معلوم نمیشود که کدام رگوالتور مسئول

مـن یـک دیویدی رایتـر دارم که مدتی اسـت در آن دیـر بـاز میشـود و دیسـک را نمیخواند. بهنظر شـما بهتر اسـت بـه فکر یـک درایـور نو باشـم یا همیـن درایـو قابل تعمیر اسـت. مشـکلبـازنشـدندربدرایـوازکـشآن میتوانیدکـشرا عـوض در مـورد نخوانـدن دیسـک هم باید به سـراغ چشـم درایو برویـد و آن را تنظیـم بـا ایـن کار چنـد وقـت دیگـر میتوانیـد از همیـن درایو اسـتفاده اگر هـم حوصله ایـن کارهـا را ندارید حدود 35 هزارتومـان هزینـه بعضـی وقتهـا وسـایلی که بـه پـورت سیسـتم وصل اسـت از کار

بـه عنـوان مثـال وسـط بـازی مـاوس و صفحـه کلیـد از کار میافتـدیادیگروسـایلوسـطکارقطع سیسـتمرابـهتازگی خریـدهام و دوبـار نیـز وینـدوز را عـوض کـردم امـا بازهم مشـکل برقرار است حفاظت از داراییها و سرمایه سرمایهگذار خواهد این مسئولیت بردوش رگوالتورهاست که بیتکوین را طبقهبندی کنند و تمرکزشان را برآموزش مشتری قرار در حال حاضر، تعداد انگشتشماری از کشورها هستند که رگوالتوریشان اقدامات جدی جهت تنظیم چهارچوبهای قانونی مشخصبرایبیتکوینانجام دراینبین،آنهاییهمکهاستارت کار را زدهاند، روشهای متفاوتی را نسبت به هم دنبال اتفاقی که باید بیفتد این است که رگوالتورها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و به یک وضعیت واضح و روشنی نسبت به اینکه بیتکوین جزو اختیارات کدام رگوالتوری باشد، عالوهبر این، رگوالتورها باید همزمان بخشی از توجهشان را به آموزش مشتری اختصاص اکنون دیگر تقریبا تمام بانکهای دنیا از فناوری زنجیرهبلوک استفاده میکنند تا بتوانند هم در هزینههایشان صرفهجویی کنند و هم همان اﺛربخشی را که مشتریانشان از آنها انتظار دارد را ارائه بانکها به شیوههای مختلفی در این تکنولوژی جستوجو و کندوکاو برای مثال با فینتکها وارد تعامل و همکاری میشوند، به عضویت کنسرسیومهای جهانی درمیآیند و راهکارهای داخلی خودشان را بسیاری از بانکها بهمنظور سادهتر کردن فرآیندهایشان و همینطور کاهش هزینهها از فناوری زنجیره بلوک استفاده البته این تنها موارد استفاده از این فناوری برای بانکها نیست و آنها بهدنبال استفاده از مزیتهای دیگری این تکنولوژی مانند امکان افزایش رقابتپذیری با فینتکها و ایجاد مدلهای جدید کسبوکار نیز بانکها تمرکز خودشان را روی استفادههای ملموستری از تکنولوژی زنجیره بلوک برای حل مشکالت واقعیکهکسبوکارشانباآنهامواجهاست، رگوالتورهاهم کمکم دارند به فناوری زنجیره بلوک عالقهمند میشوند و برای بهتر کردن چهارچوبهای رگوالتوری خود، درکنار بانکهای بزرگ کار شـما بایـد بـه بخش تنظیمـات وینـدوز بروید و ابتـدا درقسـمت

مدیریـتتـوانمصرفـی راغیرفعـال همچنیـندر قسـمت بایـوس، عملکـرد یواسبی صفحه کلیـد و ماوس را فعـال اگـر بازهـم مشـکل وجـود داشـت باید بـه سـراغ پـاور بروید بـه احتمال زیـاد این پـاور پاسـخگوی نیاز قطعات سیسـتم

طولکابل درکیفیتتصویرتاثیرداردیاخیر؟ بـه طـور حتـم طـول کابـل در کیفیـت تصویـر تاﺛیـر دارد و هرچـه ایـن میـزان از اسـتاندارد بیشـتر باشـد تصویـر بـا افت کیفیـت روبـهرو خواهد

از همیـن رو طول ایـن کابل در متراژ اسـتاندارد به فروش همچنیـن بایـد دقـت داشـته باشـید کـه ایـن کابـل از چـه مکانـی و نیز ازکنـارچـهتجهیزاتـیعبـور نویـزمحیـطبرکارایـیکابـلو کیفیـت تصویـر تاﺛیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.