آشنایی بیشتر با تنظیمات منوی

دسترسی آسان به عالقهمندیها و جابهجا کردن نوار ابزار ویندوز

Byte - - NEWS -

در مطلب آموزشی این هفته میخواهیم درباره تنظیماتی صحبت کنیم که شاید کمی پیش پا افتاده به نظر برسد، اما بسیاری از شما عزیزان تا به امروز با آن سروکار میخواهیمدرباره در منوی استارت صحبت منویی که همیشه در مقابل چشمان کاربران ویندوز قرار دارد اما بسیاری از کاربران، توجهچندانی به آن نشان نداده و تنها برای خاموش کردنویندوزرویآنکلیک نکاتعنوان شده در این مطلب درباره ویندوز 7 است کهالبته تفاوت چندانی با این تنظیمات در ویندوز اکسپی نیز اگر هنوز از این ویندوزهای قدیمی استفاده میکنید، این آموزش به درد شما خواهد

یک کلیکراست ساده

روی منوی استارت راستکلیک کرده و سپس گزینه را انتخاب با انجام این کار پنجره به تنظیمات نمایشداده اینپنجرهاز 3 زیرشاخه تشکیل شده این شاخهها شامل تنظیمات مربوط به این قسمتها نوار وظیفه یا همان منویآغازیاهمان و نوار ابزار یا همان مربوط

تنظیمات نوار وظیفه

در اولین قسمت از تنظیمات این بخش عبارت

رامشاهده عالمتدارکردن این گزینه سبب ﺛابت ماندن نوار وظیفه ویندوز الزم به توضیح است که در شرایط معمول شما میتوانید با عمل کشیدن و رها کردن، محل قرار گرفتن نوار ابزار ویندوز را در چهار سمت باال، پایین، چپ و یا راست صفحه نمایش جابهجا کنید که این کار جذابیت ویژهای در صفحه نمایش شما ایجاد عالمتدار کردن عبارت دوم سبب میشود تا نوار وظیفه ویندوز شما حالت مخفی پیدا در این شرایط هر زمان که ماوس را روی محل نوار وظیفه قرار دهید، این نوار فعال و در سایر شرایط محو گزینه سوم این بخش نیز اندازه نمایش آیکنها در نوار وظیفه را کوچک میکند تا تعداد آیکنهایی که در این قسمت نمایش داده میشود بیشتر

تنظیمات منوی

اولین گزینه این بخش مربوط به جزئیات نمایش برنامهها، لینکها و آیکنها در منوی استارت روی کهکلیککنید،پنجرهمربوطبه این تنظیمات باز در این پنجره گزینههای مختلف مربوط به بخشهای گوناگون منوی استارت را مشاهده خواهید بخش اول مربوط به آیکن

است که گزینههای نمایش بهصورت تک آیکنی، فهرستی از درایوها و یا عدم نمایش را به کاربر ارائه بخش دوم مربوط به نمایش دادن و یا ندادن

در منوی استارت است که برای اتصال به شبکهو اینترنت مورد استفاده قرار در ادامه این فهرست تنظیمات مربوط به نمایش

قرار دارد که مشابه دو مورد ذکر شده یکی از قسمتهایی که در این بخش میتواند برای شماعزیزانمفیدباشد، با فعال کردن این قسمت گزینهای به منوی استارت ویندوز شما اضافه خواهد شد که میتوانید در آن، تمامی عالقهمندیهای خود را فهرست کرده و دسترسی به آنها را افزایش پساز فعال کردن این بخش، روی نام کاربری خود که در سمت راست و در ردیف اول منوی استارت قرار دارد کلیک حال وارد پوشهعالقهمندیهاویاهمان در این پوشه میتوانید تمامی اطالعات فعلی را حذف و براساس نیاز و عالقهمندی خود، کلیدهای میانبری را طبق آنچه در شماره گذشته آموزش داده شد، برای دستیابی به عالقهمندیهای خود از قبیل فایلها، پوشههاو ایجاد سپسمیتوانیدبا مراجعه به منوی عالقهمندیها در استارت، نتیجه کار را مشاهده باخروجازپنجره ومشاهدهپنجرهقبل، میتوانیدتنظیماتمربوطبهکلید ویندوزرا تغییر این بخش به شما امکان میدهد تا نحوه عملکرد کلید خروج از ویندوز را تعیین این کلید میتواند وظیفه قراردادن سیستم در حالت خاموش کامل، خاموش موقت، راهاندازی مجدد و یا استراحت را برعهده داشته بنابراین شما باید برحسب نیاز خود، نحوه عملکرد آن را تعیین با تغییر دادن این گزینه و تایید آن، گزینه مورد نظر شما به عنوان گزینه اصلی در منوی استارت و در آخرین قسمت از نوار سمت راست در نظر گرفته شده، نمایش داده خواهد سایر گزینهها نیز با کلیک کردن روی فلش مقابل آن قابل مشاهده و انتخاب

تنظیمات نوار وظیفه

اگر تمایل داشته باشید میتوانید برقدرت نوار ابزار ویندوز خود این کار با عالمتدار کردن گزینههایی که در این بخش از تنظیمات وجود دارد قابل انجام استفادهازگزینه برایسادهو سریعتر شدن دسترسی به بخشهای مختلف و قرار گرفتن فهرست متعلقات صفحه زمینه ویندوز در نوار ابزار، از جمله تنظیماتی است که کاربر میتواند برحسب نیاز بهکارگیری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.