پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - NEWS -

لطفـــا در مـــورد تفاوتهـــای توضیــح دهیــد.

و در رایانــه مــورد اســتفاده قــرار ایـــن حالت هـــا در بیشـــتر مواقـــع بـــرای اســـتفاده بهینـــه از انـــرژی اســـتفاده

حالـــت بـــرای کاهـــشمصـــرفبـــرق در رایانـــهاســـتفاده می شـــود، در حالـــی کـــه فقـــط بـــا یـــک اشـــاره، رایانـــه را بـــه آخریـــن حالـــت خـــودبرمی بـــهایـــنحالـــت یـــا هـــمگفتـــه

حالتـــی اســـت کـــه وضعیـــت رایانـــه را قبـــل از خاموشــیکامــل،نگــه مزیــتایــنحالــتنســبتبــه ایــن اســـت کـــه رایانـــه در ایـــن حالـــت کامـــﻸ خامـــوش اســـت و بـــرق مصـــرف نمی کنــد ولــی عیــب آن ایــن اســت کــه زمــان بــاال آمــدن سیســتم، بیشــتر ازحالـــت طـــول حالـــت مزیتهـــایدوحالـــتقبـــلراکنـــاریکدیگـــرقـــرار

قبـــل از اینکـــه سیســـتم بـــه حالـــت بـــرود، وضعیـــت کامـــل ذخیـــره بـــههمیـــندلیـــلاگـــررایانـــهبـــهطـــورکامـــلخامـــوش شـــود سیســـتم از حالـــت ذخیـــره شـــده خـــود بـــرای بـــاال آمـــدن اســـتفاده می کنـــد ســه حالتــی هســتند کــه بهجــای

لطفـــا روش اســـتفاده از فایلهـــا آپدیـــت آفالیـــن آنتـــی ویـــروس نـــود 32 را توضیـــح بدهیـــد. بــرای بــه روز رســانی آفالیــن بایســتی پــس از دانلــود آپدیــت آفالیــن مراحــل زیــر را طــی کنیــد تــا آنتــی ویــروس خــود را بــه روزرســانی قبــل از انجـــام هـــر کار نســـخه نـــوع نمایـــش را در صفحـــه اصلـــی نرم افـــزار از

بـــه تغییـــر 1 بـــررویآیکـــنآنتـــیویـــروس درکنـــارســـاعتراســـتکلیـــک کـــردهوبـــررویگزینـــه کلیـــککنیـــدتـــاقســـمت تنظیمـــات آن بـــاز 2 ازمنـــویســـمتچـــپرویگزینـــه کلیـــککـــردهتـــابخـــش تنظیمــات بــه روز رســانی بــاز شــود و پــس از آن در قســمت روی کلیـــک 3 حـــالدرپنجـــره میبایســـتآدرسمحلـــیکـــه فایل هــای بــه روز رســانی را پــس از دانلــود در آن جــا از حالــت فشــرده خــارج کرده ایـــد، کپـــی پـــساز اینکـــه آدرس مـــورد نظـــر را کپـــی کردیـــد بـــرروی گزینـــه کلیــک کنیــد تــا آدرس شــما در قســمت پایینــی آن وارد ســپس بــرروی گزینـــه کلیـــک 4 اکنــون دوبــاره بــرروی آیکــن کلیـــک کـــرده و اینبـــار بـــرروی گزینـــه ویــروس شــما بــه روز توجــه داشــته باشــید کــه بــه علــت ماهیــت آپدیــت آنتــی ویــروس امــکان جدا ســـازی آپدیـــت جدیـــد نمـــی باشـــد و شـــما می بایســـتی تمامـــی آپدیـــت را دانلـــود کنیـــد و امـــکان ارائـــه آپدیـــت به صورت روزانـــه یـــا هفتگـــی بـــه صورت کـــم حجـــم وجـــود مدتـــی پیـــش بـــرروی سیســـتم خـــود وینـــدوز داشـــتم، اکنـــون کـــه روی سیســـتمم وینـــدوز 7 را نصـــب کـــردم وقتـــی کـــه بازیهـــا را بـــاز میکنـــم صفحــه بازیهــا کوچــک نمایــش داده شــده و امــکان بــزرگ کــردن آنهــا وجـــود لطفـــا راهنمایـــی کنیـــد کـــه مشـــکل از کجـــا میتوانـــد باشـــد؟

ـتی بدانید که مشکل شما ارتباطی به ویندوز7 ابتـــدا بررســـی کنیـــد کـــه درایـــو کارت گرافیـــک شـــما مخصـــوص وینـــدوز 7

ســپس بایســتی چــک کنیــد کــه بــازی توانایــی اجــرا بــرروی وینــدوز7 را داشــته بایـــد بدانیـــد کـــه ویندوزهفتـــی کـــه بـــرروی سیســـتمتان نصـــب کرده ایـــد 23بیتـــی میباشـــد یـــا 64 بیتـــی، زیـــرا نرمافـــزار شـــما بایـــد توانایـــی اجـــرا روی نـــوع وینـــدوزی کـــه شـــما نصـــب کرده ایـــد را داشـــته مدتـــی اســـت کـــه سیســـتم مـــن هنگامـــی کـــه فایلهـــای صوتـــی را پخـــش می کنـــد نیمه هـــای آهنـــگ بـــرای مـــدت کوتاهـــی صـــدا قطـــع شـــده بـــه طـــوری کـــه بـــه نظـــر می رســـد سیســـتم هنـــگ کـــرده اســـت، مشـــکل از کجاســـت و چگونـــه می تـــوان آن را حـــل کـــرد؟ ممکــن اســت قســمتی ازهــارد شــما مشــکل پیــدا کــرده باشــد بدیــن منظــور بایســتی ابتــدا فایــل صوتــی خــود را روی چنــد درایــو از هــارد کپــی کنیــد و امتحـــان کنیـــد کـــه در کـــدام درایـــو صـــدا قطـــع می اگـــر مشـــکل از هــارد سیســتم نباشــد بایســتی بررســی کنیــد کــه درایورهــای کارت صــدا بــه درســتی نصــب شــده البتـــه ایـــن امـــکان نیـــز وجـــود دارد کـــه فایـــل صوتـــی شـــما خـــراب باشـــد بدیـــن منظـــور فایـــل خـــود را روی یـــک پخش کننـــده دیگـــر نیـــز امتحـــان در کنــار ســاعت دســکتاپ راســت کلیـــک کنیـــد تـــا آنتـــی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.