سیمکشی از نوع دیجیتال

Byte - - NEWS -

سـنتز مدارهـای دیجیتالـی از شـیرینترین و در عیـن حـال تخصصیترین کارهایی اسـت که یـک مهندس بـرق یـا سـختافزار رایانـه، قـادر اسـت در رشـتههای مختلـف بـا توجه بـه زمینـه تحصیلـیاش انجـام در ایـن هفتـه قصـد داریـم کـه نـرم افـزاری بـا نـام

بـه شـما معرفـی کنیـم کـه ابـزاریبـرایسـنتزمدارهـایدیجیتال ورودی ایـننرمافزارمیتوانـد یا ایـننرمافـزارشـاملدوبخشمختلف قسـمت ابتدایـیآنشـاملواسـطگرافیکـیآن درایـن نرمافـزار بـا کمـک امکاناتـی کـه گرافیـک در اختیـار مـا قـرار میدهـد میتـوان رونـد سـنتز را بـه آسـانی کنتـرل بیشـتر کاربـران به دلیل سـاده بـودن این واسـط گرافیکـی از همیـن طریـق با ایـن نرمافـزار کار

بخـش دوم ایـن نرمافـزار، قسـمت مربـوط بـه خـط دسـتور آن اسـت کـه از طریـق آن میتـوان دسـتورات رونـد سـنتز مـدار را وارد عملیاتـی که بـا کمـک این ناحیـه قابـل انجام اسـت بسـیار کاملتر وسـریعتر از بخـش واسـط گرافیکـی ضمـن اینکـه در ایـن بخـش میتـوان تمـام متغیرهـای مربـوط بـه سـنتز را نیـز بـه سـادگی مقـدار دهـی در ایـن نرمافـزار شـما قـادر خواهیـد بود که به سـادگی یـک کتابخانـه جدیـد بـه کتابخانههـای ابـزاری که به صـورت پیـش فـرض در نرمافـزار وجـود دارد، اضافـه

برایاینکارفایـلبا کتابخانهرادر آدرس فایلهـای کتابخانـهای کپـی کـرده و اطالعات کتابخانـه جدیـد و مـورد نظـر خودتـان را بـه انتهـای فایلیبـانـام اضافه درمرحلهاول پـساز تعییـن نـوع کتابخانه هـدف و همچنیـن تعیین پارامترهـای مربـوط بـه آن و در نهایـت بارگـذاری آن میتـوان تنظیمـات مربـوط بـه آن را از پنجرههـای مختلـف موجـود در نرمافـزار انجـام ایـن تنظیمات بـا توجـه بـه نـوع کتابخانـه متفـاوت خواهنـد به طور مثـال در پنجره مربوط بـه تنظیمـات مختلف را میتـوان به صورت پیشـرفتهتری انجـام داد کـه بنا بـه اطالعـات فایـل فنـاوری، تفاوت خواهـد بـرایواردکـردنفایلهـایحـاوی یـک طـرح از کارت موجـود در ایـن نرمافـزار میتـواناسـتفاده فرمتهـای

و درایـننرمافـزارپشـتیبانیخواهند از مزایـای ایـن نرمافـزار میتـوان بـه این نکته اشـاره کـرد کـه در همیـن بخـش میتـوان نحـوه کد شـدن ماشـینهای داخـل طـرح را نیز تعییـن بـرای وارد کـردن محدودیتهـای موجـود هـم در ایـن نرمافـزار بخشـی به طور جداگانـه وجود در پنجـره محدودیتهـای مربـوط بـه فرکانـس کالک، حداکثـر تاخیـر بیـن دو رجیسـتر تعیین میشـود و در پنجره کالک هـم مشـخصات سـیگنال کالک بـه صـورت بسـیارجزئیتـرقابـلتعییـن عـالوهبرایـن قسـمتها در این نرمافزار بخشـی بـرای کنترل کردن بهینهسـازیهـمگذاشـتهشـده درایـنبخش لیسـتی از کتابخانههـای سیسـتم وجـود دارنـد و بـا گزینههـای مختلـف در بخشهـای مربوطـه میتوان عمـل بهینهسـازی را بـه آسـانی انجـام شـاید بتـوان گفـت کـه از بزرگتریـن مزایـای ایـن نرمافزار ایـن اسـت کـه کار کـردن بـا آن بـه نسـبت دیگـر نرم افزارهـاآسـانتر شـمامیتوانیـدایـننرمافـزار را و همچنیـن فایلهـای مربـوط به طریقـه نصب آن و کار با آن را از سـایت

دانلـود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.