غیرفعال کردن قابلیت شارژ سریع گوشیهای سامسونگ

Byte - - NEWS -

همه کاربران خواسـتار شـارژ سـریع گوشـی هوشـمند یـا تبلـت خـود در کمتریـن زمـان ممکـن بـه همیـن خاطـر، فنـاوری شـارژ سـریع

کـه نـام درخـوری هـم دارد از محبوبیـت فراوانـیمیـانکاربـرانبرخـوردار درحـال حاضـر همـه سـازندگان چیپهـای سـختافزاری نسـخه ویـژهای از ایـن فنـاوری را بـه نـام خـود ﺛبـت

بـا وجـود محبوبیـت بـاالی ایـن فنـاوری، بایـد اظهـار کنیم کـه در برخـی از موقعیتها اسـتفاده از فنـاوری شـارژ سـریع راهـکار معقولـی محسـوب

خوشـبختانه شرکتسامسـونگنیازمندی بـه غیرفعـال کـردن ایـن ویژگـی در برخـی شـرایط را درک کـرده همـه کاربـران میتواننـد در دستگاههایگلکسیسامسـونگ دارای سیسـتم عاملاندرویدمارشـمالو مانندگلکسـی اس7، گلکسـی اس7 اج، گلکسـی اس6، گلکسـی اس6 اج پـالس و گلکسـی نـوت 5، بـرای غیرفعال کـردن قابلیت شـارژ سـریع اقـدام واقعـا چـرا باید همـه کاربـران در برخـی مـوارد قابلیت شـارژ سـریع را غیرفعـال کننـد؟ قبـل از این کـه نحوه انجـام ایـن کار را شـرح دهیـم، اجـازه دهیـد دلیـل غیرفعـال کـردن قابلیـت یـاد شـده را بیـان چنـد دلیـل بـرای ایـن کار وجود کـه یک دلیـل اصلی وبسـیارمهـمآنافزایـشگرمـا فناوریشـارژ سـریع همانطـور کـه از نـام آن برمیآیـد، انـرژی الکتریکـی زیـادی را در یـک مـدت زمـان کوتاهـی بـه باتـری منتقـل میکنـد؛ بنابرایـن دسـتگاه درحال شـارژ بـه راحتـی بـا ازدیـاد گرمـا مواجـه خواهد اگر گوشـی درحـال شـارژ، روی میز خنـک کنار تخت خـواب شـما یـا در خانـهای مطبـوع کـه دارای جریان هـوای مناسـبی اسـت قـرار داشـته باشـد، بـه احتمال زیـاد مشـکلی بـه وجـود نخواهـد آمـد امـا در صورتی کـه گوشـی درحـال شـارژ بـرروی صندلـی خودرویی کـه بـه شـدت در معـرض تابـش نـور خورشـید قـرار دارد باشـد، همانطـور کـه شـما هـم حـدس میزنید، مشـکالت سـختافزاری حادی بـرای دسـتگاه ایجاد خواهد شـد.انجام این کار بسـیار سـاده و فقـط نیازمند چنـدلمـسکوتـاه مـاازگوشـی

بـرای ایـن آمـوزش اسـتفاده میکنیـم امـا این فرآینـد بـه احتمال زیاد در همه دسـتگاههای گلکسـی دارایاندروید6مارشـمالومشـابهخواهد بهخاطر داشـته باشـید کـه اگـر دسـتگاه گلکسـی شـما دارای شـارژ بیسـیم نیسـت، منـوی مربـوط بـه تنظیمـات شـارژ سـریع ممکـن اسـت اندکـی متفاوت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.