یک بازی خوب برای عاشقان سرعت

‪1F، 2016‬ بهتر از همیشه

Byte - - NEWS -

زمانی که صحبت از بازیهای رقابتی و مسابقهای میشود نمیشود بازیهای مربوط به اتوموبیلرانی و ماشینسواری را نادیدهگرفت. بازیهایی مانند NFS که در خاطرات همه گیمرها جای خاصی دارند. اگر اهل بازیهای خودرورانی باشید حتما استودیوی معروف رامیشناسیدواگرهم codemasters خوب یادتان نمیآید به شما یادآوری میکنیم که بازی فوقالعاده محصول همین استودیو است. Dirt این استودیو در سال 2009 تصمیم گرفت وارد کالس دیگری از مسابقات اتوموبیلرانی شود. کالس فرمول 1 که در واقع سریعترین مسابقات خودرورانی است و با باز F1 2009 وارد این عرصه شد. این کار ریسک باالیی داشت چرا که وقتی وارد دنیای فرمول 1 میشوی دیگر خبری از تنوع ماشینها و شکل مختص به هر کدام نیست و این بدان معنی است که قطعا دامنه هدف طرفداران کمتری هستند اما با توجه به این که هیﭻ بازی خوب دیگری در سطح فرمول یک وجود نداشت میتوان این ریسک را یک ریسک منطقی نامید. البته در طول زمان F1 به چیزی مثل یک شبیهساز تبدیل شد و پیچیدگیهای زیادی داشت به همیندلیلدرنسخهجدید دستبه codemasters اقدامی عجیب زدند و در F1 5102بسیاری از امکانات بازی را حذف کردند تا بازی سادهتر شود! این کار یک ریسک دیگر است کهالبته اگر آن را تنها به صورت یک بازی و نه شبیه ساز نگاه کنیم تاﺛیر چندانی بر روی آن نگذاشته است اما به هر حال در نسخه 2015 انتظار میرفتبازیتعداد هایبیشتریداشتهباشد. mode البته مهمترین پیشرفت این بازی در handling و یا کنترل ماشین بود که بیشتر از هر وقت دیگر حس کنترل خاص ماشینهای فرمول یک مدرن با موتورهای خاص خود را منتقل میکند. رانندگی در این بازی کامال شما را درگیر میکند و کامال متوجه می شوید که این تنها فشردن پدال گاز نیست که باعث جلو افتادن شما از رقیبها میشود. نکته جالبی که در مورد کسانی که با دسته 360 این بازی را xbox برروی بازی میکنند این است که توجه به فیدبک PC کمتری که کنترلر این کنسول نسبت به دسته xbox

دارد، کنترل ماشینها بسیار سختتر است و در one این بازی این قضیه به وضوح مشخص است و شما را به این فکر میاندازد که شاید زمان آن فرا رسیده کهیککنتزلر برایخودتهیهکنید.در ‪xbox one‬ بازی F1 2015 و F1 2016 مهندس مسابقه خیلی پر حرفتر شده و اطالعات مفید زیادی را در جلسات تمرینی در اختیار شما قرار میدهد. در زمان مسابقه تاییدیه و یا مسابقه اصلی هم او در مورد سرعت شما با توجه به استراتژی اخذ شده و آنچه که باید برروی آن تمرکز کنید اطالعات خوبی میدهد. در این بازی به طور کلی هوش مصنوعی به خوبی تقویت شده و این تنها مهندس مسابقه نیست که بیش از پیش واقعی چلوه میکند بلکه دیگر رانندهها هم در این بازی از هوش مصنوعی بسیار خوبی برخوردار هستند و بهطور کلی اگر میخواهید حسابی در یک بازی رانندگی به چالش کشیده شوید و اعصابتان از این که هوش مصنوعی بازی خیلی خوب عمل میکند خورد نمیشود F1 2016 انتخاب مناسبی است! هرچند که هنوز هم باگهایی وجود دارد و رقیبان شما گاهی با اشتباهاتشان شما را سورپرایز میکنند اما این اشتباهات اصال آنقدر زیاد نیست که شما برای پیروزی برروی آنها حساب کنید.نکته خیلی خوب این بازی این است که اگر از طرفداران فرمول یک باشید میتوانید راننده مورد عالقه خود را انتخاب کنید و با عنوان او مسابقه

دهید. تنوع پیستها هم نسبتا بد نیست به طور کلی تمامی افراد و پیستهایی که در عنوان سال پیش بازی وجود داشتند در این بازی هم وجود دارند و شما میتوانید به آنها فلش بک بزنید. به طور کلی بازی گاهی چالشهایی را برای شما رقم میزند که هرگز فراموششان نخواهید کرد. در F1 2016 حالت career دوباره برگشته است و دیگر مانند عنوان سال قبلکم بودن هاآزارهندهنیست.بخش formation Mode

هم هیجان اصی به مسابقه بخشیده که در آن با lap گرم کردن تایرها و ترمزها قبل از مسابقه حس هیجان خاصی به شما منتقل میشود و بیش از پیش درگیر این که در یک مسابقه فرمول 1 مسابقه میدهید، هستید. 2016-F1 تا جای ممکن مشکالت عنوان سال قبل را برطرف کرده و بعد از گذشت هشت سال میتوان F1 را یک بازی اتوموبیلرانی فرمول یککمنقص نامید و در انتظار F1 2017 ماند. اگر عشق سرعت و اتوموبیلرانی و علیالخصوص فرمول یک هستید F1 2016 را حتما بازی کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.