بازی‌شناسی چطور نبود گیمپلی همهچیز را خراب میکند

نابودی یک داستان خوب

Byte - - NEWS - رضا رهنمای مقدم

در سـال 1959 ده کوهنورد و اسـکیباز جوان روسی از دانشـگاه پلـی تکنیـک اورال بـه رهبری ایگـور دیالتوو بـرای کوهنـوردی و فتـح قلـه اتورتـن بـه رشـته کـوه اورال واقـع در غـرب کشـور روسـیه رفتـه بـودن کـه یکنفـر آنهـا به علـت مریض شـدن کمـی زودتر به پاییـن بـاز میگردد. امـا هیﭻکـدام از 9 نفـر دیگر زنده بـر نگشـتند! تیـم نجاتـی کـه بـرای بررسـی وضعیت آنّهـا اعـزام شـده بـود اجسادشـان را در وضعیتـی عجیـب پیدا کـرد در حالیکه حوالـی ‪Kholat Syakhl‬ )بـه معنـی کوهسـتان مـردگان!( پراکنـده شـده بودند. ظاهـر قضیـه اینطور نشـان مـیداد که چیزی شـدیدا آنهـا را ترسـانده بـود و باعـث شـده بـود آنهـا چادر خـود را پـاره کـرده و بـا لبـاس زیر و پـای برهنـه فرار

کننـد. نکتـه جالـب ایـن بـود کـه 6 نفـر از آن ّهـا فقط دچـار سـرمازدگی شـده بودنـد و هیـﭻ آﺛار شکسـتگی در آنهـا دیـده نمیشـد امـا سـه نفـر دیگر گویـا دچار ضربـه مغـزی شـده بودنـد بـه گونـهای کـه جمجمـه یکـی از آنهـا شکسـته بـود دیگـری بـا وجود آسـیب مغـزی کوچکتریـن نشـانی از آسـیب جمجمه نداشـت و ایـن در حالـی بـود کـه زبـان و چشـمهای یکـی از اعضـای زن ایـن گـروه هـم گـم شـده بـود! تحقیقات در ایـن زمینـه هرگـز بـه جایـی نرسـید تـا اینکـه تیم تحقیقـات دلیل مـرگ را نیروی ناشـناخته اعـالم کرد! ورود بـه منطقـه جهت ادامه تحقیقات برای سـه سـال ممنـوع شـده بود. این یک داستان واقعی است که بازی بر Kholat پایهی آن شکل گرفته است. همانطور که میبینید داستان به خودی خود بسیار جذاب است و میتواند حسابی شما را درگیر کند.در بازی که کار Kholat یک تیم مستقل است اولین چیزی که خودنمایی میکند گرافیک بازی و طراحی هنری آن است که با توجه به این که کار یک تیم بازیسازی مستقل است واقعا جای هیﭻ ایراد و خرده گرفتنی نمیگذارد. برای ساخت بازی از موتور گرافیکی فوقالعاده

4 استفاده شده است و این طراحی و ‪Unreal engine‬ فضاسازی به قدری خوب انجام شده که فکر میکنید یک استودیوی بازیسازی درجه یک مدت زیادی بر روی آن کار کردهاند. اگر بخواهیم بازی را در ژانری طبقه بندی کنیم باید آن را در ژانر ترسناک و ترس و بقا طبقهبندی کنیم اما اگر بخواهیم خیلی دقیق نگاه کنیم باید بگوییم این بازی بیشتر از این که یک بازی کامپیوتری باشد یک روایت هنری از داستانی ساخته ذهن است البته همانطور که گفتیم داستان بر پایه ) واقعیت است اما خب با اتفاقاتی ماورااطبیعه ساخته ذهن سازندگان در آمیخته است(. داستان بازی به صورت مستقیم روایت نمیشود و شما تنها با خواندن متن نامهها و نوشتهها است که به آن پی میبرید. بااین که داستان پایه بازی بسیار ذهن را درگیر می کند اما سازندگان بازی به هیﭻ وجه نتوانسته اند جذابیت آن را حفظ کنند و تنها داستان را گنگ و گنگ تر کرده اند. یکیازروایتکنندههایبازی استو ‪Sean bean‬ قطعا صدای او روایت داستان را بسیار جذابةر کرده است و به طور کلی صداگذاری بازی بسیار خوب است و شاید تنها دلیل نسبتا ترسناک بودن بازی! همان طور که مشخص است باز از نظر هنری و بصری خوب است اما آنچه باعث شده که آنطور که باید و شاید موفق نباشد گیمپلی بازی است. در واقع بیراه نرفتهایم اگر بگوییم این بازی تقریبا هیﭻگیم پلیای

ندارد! بیشتر شبیه این است که یک کارگردان با سبک کاری سورئال سعی کرده بازی بسازد و اصال به این نکته که بازی چیزی جز این طرف و آن طرف رفتن نیاز دارد توجه نکرده است! حتی در بازیهایی که اکشنی در آنها وجود ندارد با طرح معما ...و گیمر نقش خود را در بازی حس میکند در حالیکه در فقط Kholat باید راه بروید و سرنﺦ ها را جستجو کنید و با یک نقشه و قطبنما به دنبال مختصات جغرافیایی بگردید )که در این بازی بسیار سخت است و ممکن است بارها شما راه را گم کنید.البته به نظر میرسد عمدا طراحی به این شکل بوده تا حس گم شدن در کوهستان را به شما القا کند!(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.