معرفی‌شخصیت

‪Duke Nukem‬

Byte - - NEWS -

مگر میشود در مورد بازیهای شوتر اولشخص صحبت کرد و نامی از دوک به میان نیاورد. دوک در واقع اولین قهرمان عناوین شوتر اول شخص است و سری بازیهای

درصد زیادی از موفقیت خود را مدیون شخصیتپردازی این ‪Duke Nukem‬ شخصیت هستند. هرچند که از گذشته دوک اطالعات چندانی در دسترس نیست اما می دانیم که او به ارتش می پیوندد و زیر نظر ژنرال گریوز به جنگ می رود وی در آن جا با کاپیتان دیالن آشنا میشود و تیم خوبی را تشکیل میدهند. بعدها دوک از ارتش جدا میشود و هیﭻ اطالعاتی در مورد اینکه در این مدت چه براو میگذرد در اختیار

نیست.تااینکهدراولینبازی استکه اورااستخداممیکندتا CIA ‪Duke Nukem‬ در برابر ماشینهای شیطانی دکتر پروتون بایستد و آن ّها را از بین ببرد. دوک قهرمان بزلهگویی است که هیکلی مانند یک قهرمان پرورش اندام دارد و همیشه با موهای بلوند کوتاه و یک عینک آفتابی سعی میکند خوشاستیل باشد. خالصه که دوک تمام خصیصههای یک قهرمان کالسیک و بدون پیچیدگیهای خاص شخصیتی را در خود دارد. او مهارت بسیار زیادی در استفاده از تمام سالحهای جنگی است. آنچه دوک را خیلی محبوب کرد بزلهگوییها و تکهپرانیهایش به دشمنان بود که هنوز که هنوزه بسیاری از گیمرها از آنها استفاده میکنند. بعد از شکست دکتر پروتون، دوک حسابی محبوب میشود تا زمانی که توسط یکنژاد بیگانه به نام ریگالتینّها ریوده

میشود. در واقع آنها قبل از اینکه بخواهند به زمین حمله کنند دوک را میدزدند تا او را در سیاره خود نابود کنند اما دوک با آنها مبارزه میکند و پساز کشتن رهبرشان از سیارهشان میگریزد و در اینجاست که او با نژادی دیگر از فرازمینیها که به زمین حمله کردهاند روبهرو میشود و البته آنها را هم نابود میکند و از بین میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.