‪RUNNING WITH‬ RIFLES

Byte - - NEWS -

فـرار بـا تفنـگ، یـک بـازی جالـب وکـم حجـم در سـبک اسـتراتژیک و اکشـن میباشـدکـهدرسـال5102توسـط سـاختهوبـرایپلتفرم ‪Modulaatio Games‬ رایانـه عرضـه شـده است. شـما در ابتـدای ایـن بـازی در نقش یک سـرباز عـادی به ماننـد هـزاران نفـر دیگر به صفـوف ارتش پیوسـته و در ادامـه نیز با تعریـف مبارزات مختلـف و انتخابـات از طـرف شـما رویکـردی خاص را در خط داسـتانی بـازی پیش خواهیـد گرفـت. شـما بایـد بـه خطـوط دشـمن حملـه ور شـده و بـا همـکاری گروه خـود دشـمن را وادار بـه عقب نشـینی کنیـد. شناسـایی و کشـف تـوپ خانـه دشـمن و محـل تـدارکات آن هـا بسـیار مهـم بـوده و نیاز منـد نیـرو و تجهیـزات و اسـتفاده درسـت از آنها اسـت. در بـازی ماموریت هـای مختلفـی نظیـر نابـود کـردن کامیون هـای دشـمن و نجات اسـیران برعهـده شـما خواهـد بـود. سـرقت از محمولههـای دشـن و تیـز نابـودی برجهـای دیدبانـی از دیگـر وظایـف شـما خواهـد بـود. مـرگ و میـر در بـازی بـا جلوههـای ویـژه نمایـش داده شـده و شـامل صحنههـای گرافیکـی زیبایـی نیـز خواهـدبود.بـدنیسـتبدانیـدایـنبـازیدر امتیـاز9ودر که metacritics steam امتیـاز آوردن در آن بـه آسـانی نیسـت امتیـاز خـوب 87درصـد را بیـاورد که steam واقعـا بـرای یـک بازی در این سـطح قابـل توجه اسـت. بـازی گیم پلی بسـیار خوبی دارد و گرافیـک آن در عین سـادگی بسـیار زیباسـت. اگر بازی هـای commandos را بـازی کرده ایـد و دلتـان بـرای آن سـبک بازی هـا تنـگ شـده حتمـا این بـازی را بـازیکنیـدالبتـهانتظـارشـخصیتپـردازیوجزئیـات رانداشـته commandos با شید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.