اتحادیهای برای استارت آپها

Byte - - NEWS -

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از صدور مجوز تشکیل اتحادیه سراسری مرتبط با این کسب و کارها و آغاز به کار رسمی آن از مهر ماه خبر عادل طالبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجوز تشکیل اتحادیه سراسری کسب وکارهای فضای مجازی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، اظهار ﺛبتنام برای رایگیری هیئت مدیره درحال انجام است و از زمان اعالم فراخوان توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور، تاکنون بالﻎ بر03 نفر برای نامزدی در هیئت مدیره این اتحادیه ﺛبتنام وی با تاکید براینکه وزارت صنعت متولی تشکیل اتحادیه سراسری صنف کسب وکارهای فضای مجازی است، خاطرنشان در ماه جاری رایگیری انتخاب اعضای هیئت مدیره این اتحادیه برگزار و پیشبینی میشود که از مهرماه امسال این اتحادیه به صورت سراسری رسما کار خود را آغاز عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی درباره مخالفت سازمان نظام صنفی رایانهای با تشکیل این اتحادیه، جهتگیری سازمان نظام صنفی رایانهای علیه این اتحادیه، از نظر قانونی درست نیست چرا که سازمان نظام صنفی رایانهای متولی بخش سختافزار و نرمافزار است و در خصوص حوزه کسب وکارهای اینترنتی تاکنون اقدام خاصی صورت نداده

طالبی با تاکید براینکه سازمان نظام صنفی رایانهای بهترین نهاد نظاممند صنفی در حوزه سختافزار و نرمافزار است، اضافه اما این سازمان در حوزه کسب وکارهای اینترنتی که فعالیتشان را با راهاندازی فروشگاههای اینترنتی از سال 82 آغاز کردهاند، غفلت کرده و هیﭻ وقت ماهیت این کسب وکارها را نپذیرفته وی توضیح در آن زمان سازمان نظام صنفی رایانهای، فروشگاههای اینترنتی را ملزم به ﺛبت شرکت نرم افزاری میکرد و به این روش، هویت قانونی به فروشگاههای اینترنتی میداد اما اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی میتواند به صورت مستقیم پیگیر حقوق فعاالن این صنف باشد و صاحبان جواز کسب در این حوزه، میتوانند به عضویت این اتحادیه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی با اشاره به ماده 32 قسمت دوم قانون نظام صنفی طبق این قانون، عضویت اعضا در نظام صنفی رایانهای موجب سلب امتیازات قانونی از اتحادیه و مجامع امور صنفی نمیشود و به این ترتیب فروشگاههای اینترنتی میتوانند از اتحادیه مجوز طالبی با بیان اینکه دستور راهاندازی اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی از سوی اتاق اصناف وزارت صنعت داده شده است، خاطرنشان

طبق آمارها، بالﻎ بر71 هزار شرکت مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی، هم اکنون دارای نماداعتمادالکترونیکی عضوهیئتمدیرهانجمنصنفیکسبوکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه ایجاد اتحادیه سراسری برای حمایت از صنف کسب وکارهای فضای مجازی است و تعارضی با فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای ندارد، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در تعامل با سازمانها و ادارات مختلفی همچون اداره مالیات و قوانین مالکیت معنوی، با مشکالت متعددی روبهرو هستند که ایجاد اتحادیه میتواند این مشکالت را با سازوکار قانونی حل به گفته وی طراحان وبسایت، برنامه نویسان، صاحبان کسب وکارها و فروشگاههای اینترنتی و همچنین ناشران الکترونیک میتوانند به عضویت این اتحادیه بازار در حال پیش روی به سمت کسب وکارهای فضای مجازی است و نیاز به اتحادیهای که پیگیر مطالبات این صنف باشد، احساس همچنین نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان متولی اصلی نمایشگاهالکامپ اعالم کرده، این رویداد امسال قرار است که به جای زمستان در تابستان برگزار شود تا امکان حضور عالقهمندان در آن به خاطر بهتر بودن شرایط جوی در این فصل فراهم یکی از بخشهای اصلی این نمایشگاهالکام استارز است که به استارتآپهای داخلی اختصاص

سه فرصت ارائه ایده برای استارتآپها در سالن الکام استارز بیست و سومین نمایشگاهالکامپ در نظر گرفته شده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.