نینتندو و مینی کنسول

Byte - - NEWS -

همانطـور کـه طی چند مـاه اخیر انتظـار میرفـت، کمپانی نینتنـدو باالخره از کنسـول

رونمایـی کـرد کـه در واقـع، مـدل جدیـد و کوچکتـر همیـن کنسـول کالسـیک ایـن مینـی کنسـول مسـتقل، بـه صـورت پیش فـرض به 21بـازیویدئویـیقدیمیماننـد سـوپرماریوکارت،سـوپرماریوورلد و مجهـزشـدهاست.گذشـتهازایـن بازیهـا، شـاید نکتـه تعجـب آور آن باشـد کـه بـازی 2 نیز در میـان بازیها بهچشـممیخورد؛مینیکنسـول قراراسـتروز29سـپتامبر سـالجـاریمیـالدی)برابـربا7 بـاقیمـت80دالرروانهبازار درسـت ماننـدمینیکنسـولقبلینینتندو،یعنـی اینکنسـولهمامکانتجربه بازیهـایرتـرورارویتلویزیونهـای وازطریـقکابـل فراهـم گفتنیاسـتکهسـالگذشـتهمیـالدی،نینتنـدوکنسـول راروانـهبازار کـرد که موفقیت بسـیار بزرگـی به دسـت آورد؛ اما کمبـود موجودی و تولیـدات محدود نینتندو سـبب شـد تا بسـیاری از مشـتریان قادر به تهیه کنسـول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.