تصفیه آب با ریز روباتها

Byte - - NEWS - شادی طباطبایی

در آینـده نزدیـک میتـوان آبهـای آلـوده را بـدون نیـاز بـه افـزودن مـواد شـیمیایی بـه آنهـا قابـل آشـامیدن تنهـا کافیاسـت مشـتی از ایـن ریزرباتهـای توسـعه یافتـه توسـط محققـان اسـپانیایی را بـه آب بیفزاییـد تـا آنهـا تمـام باکتریهـای مضـر را نابـود سـازند.این روباتهـای کـروی شـکل بینیـاز از منبـع انـرژی خارجـی هسـتند و میتواننـد بـه راحتـی درون آب شـنا کـرده و باکتریهـا را نابـود مهندسـین سـازنده ایـن روباتهـای کوچـک، نسـخه اولیـه شـناگران مکانیکی خـود را تنها بـا هدف توسـعه ریزرباتهایی بـا قابلیـت شـنا در آب و هدایت از طریـق یک منبع نور توسـعه داده بودنـد، امـا آنهـا بـه تدریـج دریافتنـد کـه میتـوان ایـن ماشـینها را مجهـز بـه اسـلحههای ضـد باکتری سـاخت و به جنـگ آلودگیهـای آب فرسـتاد.هر کـدام از نیـم کرههای این ماشـینهای شـناگر جنس متفاوتـی یک طـرف از جنس منیزیـم اسـت و وظیفه ایجـاد نیـروی محرکه برای شـناکردن رافراهـم طرفدیگـرآلیاژیازآهن،طـالونقره منیزیـم در واکنـش بـا آب تولیـد حبابهای هیـدروژن میکند وروبـاترابـهپیـش میکـروارگانیزمهـایمضـرنیـز توسـط الیـه طال جذب شـده و بـه واسـطه نانوذرههـای نقره از بیـن میروند.پـس از انجـام پاکسـازی و بـه لطف وجـود الیه آهنـی، میتـوان بـه راحتی همـه ریزرباتهـا را بـه کمک یک آهنربـای سـاده از درون آب جمـع آوری نکته ارزشـمند در ایـن میـان آن اسـت کـه ایـن روباتهـا پـساز انجـام فعالیت خـود هیـﭻ مـاده مضـری را بـه آب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.