وضعیتصنعتفاوایکشورمساعدنیست

در زمینــه شــاخص توســعه فــاوا کــه یــک شــاخص فنی اســت امــارات در رتبــه ۸۳ قــرار داشــته و کشــور مــا در رتبه۹۸ قــرار دارد

Byte - - News -

نتیجه پژوهشی که کمیسیون اتاق بازرگانی ایران به

ICT تازگی انجام داده، مبین آن است وضعیت صنعت فاوای کشور نامساعد، اما قابل جبران است. هفته گذشته، جلسه کمیسیون و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی با حضور

ICT اعضای این کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران برگزار و چکیده پژوهشهای اتاق در خصوص وضعیت در

ICT کشور تشریح شد.

گزارشی از جلسه روسای کمیسیونها

در ابتدای جلسه محمدرضا طالیی رییس کمیسیون ICT گزارشی از جلسه روسای کمیسیونها که روز قبل از جلسه هیئت نمایندگان برپا میشود ارائه کرد و گفت: از جمله موضوعاتی که در جلسه روسای کمیسیونها مطرح شد، موضوع برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده که در حال حاضر فرآیند تصویب و بررسی را در مجلس شورای اسالمی طی میکند. طالیی در این نشست در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز خاطرنشان ساخت: در جلساتی که در کمیسیون داشتیم نظرات خود را ارائه دادهایم و در برخی از موارد این نظرات اعمال شده و امیدواریم که در مجلس به تصویب برسد. همچنین در سازمان توسعه تجارت برای بحث با تغییراتی که جدیدا روی چارت IT سازمانی سازمان توسعه تجارت داده شده میز این IT سازمان شکل گرفته و تاسیس شده است. طالیی افزود: مدیریت دفتر توسعه صادرات کاال و خدمات دانش بنیان نیز در سازمان توسعه تجارت تاسیس شده و زیرمجموعه این مدیریت میزهای تخصصی به وجود آمده که یکی از آنها میز صادرات است. قرار است در این میز IT تمامی امور نمایشگاههای داخلی و خارجی، مسایل و موانع و مشکالتی که برای صادرات وجود دارد بررسی شود. IT

برگزاری همایش ICT در آبان ماه

در ادامه جلسه فرزاد حجازی دبیر فدراسیون وابسته ICT به اتاق ایران گفت: کمیسیون در نظر دارد در آبان یا آذرماه امسال همایشی با موضوع نقش در اقتصاد را برگزار ICT کنند که عمده هدف آن دعوت فعاالن کسب و کار و ذینفعان این حوزه و ارائه ظرفیتهای بالقوه در آن است. در ادامه جلسه فرزاد حجازی دبیر فدراسیون وابسته به ICT اتاق ایران اعالم نمود که یکی از نیازهای شرکتهای ICT ارتقای سطح دانش فنی این حوزه از طریق روابط بینالملل است تا بتوانیم با تشکلهای بینالمللی و با اتاقهای کشورهای دیگر همکاری داشته و بتوانیم دانش فنی را به کشور منتقل کنیم. طالیی نیز در این خصوص خاطرنشان ساخت که اتاق به تشکلها اعالم کرده که ۵ کشور هدف خود را معرفی کنند تا اتاق ایران برای توسعه روابط آنها کمک کند و با وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه نیز در

وضعیت نامناسـب ICT کشـور به روایت پژوهشکمیسیون

در ادامه این جلسه امیرحسین خالقی پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی به ارائه نتایج تحقیقاتی که به سفارش کمیسیون

و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران انجام شده پرداخت ICT که بر اساس این تحقیق وضعیت فعلی صنعت کشور ICT چندان مناسب نیست و رقبای منطقهای در این سالها از ما به مراتب بهتر عمل کردهاند. بر مبنای نتایج این تحقیق همچنین باتوجه وجود بحرانهای مختلف همچون گرد به و خاک در خوزستان و بیکاری و بسیاری مشکالت دیگر پرداختن در سطح کالن به یک اولویت اساسی برای ICT کشور به شمار میرود وباید به آن توجه شود. عالوه بر این زیاد بودن تعداد قوانین، مشکالت زیرساخت و پهنای باند، نبود محیط تحقیق و توسعه و حمایت کم دولت از توسعه صنعت فاوا از جمله موانع صنعت کشور هستند. ICT نتایج این تحقیق نشان میدهد که در زمینه تحقیق و توسعه ترکیه و عربستان باالتر از ما قرار دارند و ایران در بین ۶۶ کشوری که در این خصوص سنجیده شدهاند رتبه آخر را از آن خود کرده است. بر اساس یافتههای این پژوهش همینطور در زمینه آمادگی شبکهای ایران از بین ۲۳۱ کشور رتبه ۲۹ را دارد و حتی امارات متحده عربی به لحاظ این شاخص از ما خیلی جلوتر است. همچنین قطر و بحرین نیز توانستهاند به خوبی به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کنند.. بر اساس چکیده یافتههای این پژوهش، در زمینه شاخص توسعه فاوا که یک شاخص فنی است نیز امارات در رتبه ۸۳ قرار داشته و کشور ما در رتبه۹۸ قرار دارد؛ جالب آنکه در زمینه دسترسی، ایران رتبه ۹۷ را در اختیار دارد ولی در استفاده رتبه کشور ۰۱۱ است و این یعنی علیرغم فراهم بودن زیرساخت نتوانستهایم استفاده از فاوا را به خوبی ترویج دهیم. از سوی دیگر کشور ما به لحاظ شاخص ‪Broad band‬ هم در وضعیت مناسبی در قیاس با کشورهای دیگر قرار ندارد. در خصوص شاخص تجارت الکترونیکی اما ما قابلیت رشد خوبی را داریم و برای پیشرفت در این زمینه کافی است که خرید با کارت اعتباری را در کشور متداول و رایج کنیم. جان کالم آنکه اگر بخواهیم مجموع آمار به دست آمده در این پژوهش را در نظر بگیریم ایران در رتبه ۰۲۱ بین ۰۹۱ کشور جهان قرار دارد. ایندرحالیستکهبراساسنتایجاینپژوهشدرصورترفع مشکالت و موانع ما میتوانیم رشد خوبی در تمام زمینههای فاوا داشته باشیم و میتوان به آینده فاوای کشور امیدوار بود. برمبنای تحقیق کمیسیون اتاق بازرگانی، ICT اگر سیاستگذاران کشور در آینده به سه موضوع مقرراتزدایی، بهبود زیرساخت فنی و ارتباط با کشورهای دیگر بیشتر و جدیتر توجه کنند میتوان وضعیت فعلی را به مراتب بهبود بخشید.

این صورت هماهنگیهایی صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.