اینترنت پرسرعت چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

Byte - - News - سعید طباطبایی

اینترنت فراگیر نســبت به سه یا چهار سال گذشــته، مهمترین عامل در شکلگیری استارتاپهای ایرانی است که اکنون میزان فروش آنها از ۴هزار میلیارد تومان گذشته اســت. ورود به ایران به صورت عمومی در ســال ۴۱۰۲ انجام شد. طبق آخرین

4G اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ثابت و سیار کشــور تا پایان مهر سال گذشــته ۶۳ میلیون و ۶۵۸هزار و ۰۷۵ نفر است. ۴۷ درصد از کل کاربران از اینترنت گوشــی خود برای دسترســی به اینترنت استفاده میکنند و تنها ۴.۸ درصد از کاربران اینترنت همراه خدمات نســل چهارم اســتفاده میکنند. از زمان راهاندازی نســل چهارم اینترنت همراه نزدیک به سه سال میگذرد، با این حال اپراتورهای ایرانی توانســتند از یک سال و نیم گذشــته آن را اجرایی کرده و خدمات دهند. در برخی کشــورها اینترنت نســل ۵ به شکل آزمایشی در حال اجراست؛ با این حال هنوز استانداردهای آن نهایی نشده است. انتظار میرود در طی ۵ سال آینده بازار همچنان در تصاحب باشــد. چهارمین نسل تکنولوژیهای مخابراتی برای ارسال

4G و دریافت اطالعات از لحاظ ســاختار تفاوت چندانی با نســل قبل از خود ندارد؛ اما از نظر افزایش در ســرعت، حجم داده تبادلی و توان ارائه خدمات به کاربر با نســل قبل خودمتفاوتاست.آمارشــرکت درزمینهتحلیلوضعیتارتباطی

OPENSIGNAl با بررســی ۷۱ میلیارد داده نشان میدهد کرهجنوبی در میزان پوشش آنتنهای با

4G کســب ضریب نفوذ ۷.۵۹ درصد در مقام اول ردهبندی و ســنگاپور با در اختیار داشتن سریعترینشــبکه بامیانگینسرعت درجایگاهبعدیقراردارد.

‪45.86Mbps LTE‬ در این رده بندی ایران مقام هفتاد و یکم را از نظر ســرعت دسترسی به اینترنت نسل چهارم دارد. با اســتفاده از این تکنولوژی امکان دریافت و مشاهده فایلهای ویدئویی باکیفیــت DH، بازی به صورت آنالین و بدون تاخیر زمانی، اســتفاده همزمان برای چند کاربر بدون کاهش کیفیت خدمات، اســتفاده از اپلیکیشن و محصوالت و خدمات مبتنی بر اینترنت با ســهولت و کیفیــت فوقالعاده وجود دارد. بــه گفته معاون وزیر ارتباطــات، درآمد بخــش فناوری اطالعات و ارتباطات از ۰۲ هــزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. بیش از صد هزار اپلیکیشن اندرویدی در کشــور تولید و ۲۲ هزار گروه توســعهدهنده اپلیکیشن و صد هزار شغل در این بخش ایجاد شده است. بســیاری از کاربران برای اســتفاده از اینترنت، موبایل را جایگزین لپتاپ و کامپیوترهای شــخصی کردهاند و بســیاری از میانساالن به واسطه سهولت اســتفاده از اینترنت همراه به کاربران اینترنت پیوســتهاند. همزمان با راهاندازی نسل ۵.۴ اینترنت همراه تعداد کاربران در فروردین امســال ۹.۲ برابر مدت مشــابه در سال گذشته شدهاست. رشد فزاینده مصرف اینترنت از اوایل سال ۲۹ آغاز شده و از آن زمان تاکنون به دلیل رونمایی از اپلیکیشنهای جدید، توسعه تعداد کسب و کارهای خدماتی بر بستر اینترنت همراه ...و مصرف دیتا حدود ۶۲۴ درصد رشد کرده است. این افزایش تقاضا میتواند به ســرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه این اطمینان خاطر را

ICT بدهد که سرمایهگذاری در این حوزه توجیهپذیر است. این سرمایهگذاران میتوانند در راســتای توسعه زیرساختهای اینترنتی درصدد راهاندازی مرکز دادهها و رایانش ابری برآیند. محسوسترین آثار اقتصادی راهاندازی نسلهای جدید اینترنت همراه در تقویت تجارت الکترونیک قابل مشاهده خواهد بود. این تکنولوژی فرصتی برای کارآفرینان و استارتاپهای این حوزه فراهم میکند تا به موارد مثبتی مانند ایجاد شغل و درآمدزایی در این حوزه برســند. معاون وزیر ارتباطات اعالم کرده است، در یک سال اخیر هزار و ۷۷۲ استارتاپ در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شده و از این طریق ۲ هزار و ۰۰۵ واحد کسب و کار مرتبط با این فعالیت شکل گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.