حمایتی قطعا اثرگذار

Byte - - News -

بــه گزارش زومیت، وزیر ارتباطــات در جریان بازدید از نمایشــگاه تهران گیم کانونشن گفت: استفاده از شبکه ملی اطالعات باعث میشــود مردم با هزینه کمتری از بازیهای داخلی اســتفاده کنند. تعرفه ترافیک بیش از ۰۰۵ ســایت ایرانی که سرورشان در داخل کشور است نیمبها شــده است و تا دو هفته دیگر این موضوع شامل همه سایتهای ایرانی میشود. بدین ترتیب مردم برای استفاده از بازیهای آنالین تعرفه ترافیک نیمبها پرداخت خواهنــد کرد. تقریبا همه بر حمایت از تولیدکنندگان در داخل کشــور اتفاق نظر دارند. موضوع این است که هر فردی راه خود را بــرای حمایت از تولیدکننده برود. این حمایت به منظور رشــد دادن تولیدکننــده، در برخی از حوزهها از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ مانند همین تولیدکنندگان بازیهای رایانهای که به نوعی باعث زنده نگه داشتن فرهنگ ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم میشوند. قطعا متوقف کردن جریان بازیهای رایانهای و موبایلی راهحل مناســبی برای حمایت از تولیدکننده بازی داخلی نیســت چرا که این راهحل فقط پاک کردن صورت مسئله است و چون رقابت را بین تولیدکنندگان داخلــی و خارجی متوقف میکند، به مرور باعث کاهش کیفیت کار تولیدکنندگان داخلی هم میشود و عالوه بر این ممکن اســت نارضایتی عمومی را از تولیدکنندگان داخلی منجر شــود. اظهار نظر وزیر ارتباطات قطعا یکی از بهترین راههــا برای پرورش و رشــد تولیدکنندگان داخلی بازیهای رایانهای و موبایلی است که میتوان از نهادهای باالدستی تدوین کننده سیاستها انتظار داشت.

علیرضــا مظاهـری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.