سقوط ادامه دارد

کاهشسهممرورگرهایمایکروسافت

Byte - - News -

جدیدترینگزارش نشــانمی ‪Net Applications‬ دهد در ماه گذشته میالدی میزان قابل توجهی از سهم و در بازار مرورگرها کاهش پیدا کرده است. ‪Edge IE‬

زنگ خطر

بر اساس این گزارش، سهم مرورگرهای مایکروسافت در ماه می سال جاری میالدی به۲/۳۲ درصد رسید. این کاهش از ابتدای سال ۷۱۰۲ کمترین مقدار ثبت شده است که می تواند زنگ خطری برای این شرکت باشد.سقوطاخیرسهمترکیبی و درادامه

‪Edge IE‬ کاهش قابل توجه سهم این مرورگرها در سال ۶۱۰۲ است که حدود نیمی از ســهم خود را در این سال از دســت دادند و باعث شد گوگل کروم در صدر جدول ســهم مرورگرها قرار گیرد. پیش بینی می شود روند کاهش ســهم ترکیبی مرورگرهای مایکروســافت تا پایان ســال ۷۱۰۲ ادامه داشــته باشد و در ماه جاری به کمتر از ۰۲ درصد برسد.

کاهش سهم

مشکل مایکروسافت در از دست دادن سهم مرورگرها به نیمه ســال ۵۱۰۲ بر می گردد. این مسئله مربوط به راه اندازی ویندوز ۰۱ می شود که مرورگر

Edge پیش فرض در این سیســتم عامل نبــود. در ۱۱ ماه گذشــته ســهم حدود ۱۴ درصد کاهش و سهم

IE مرورگــر در این مدت تنها ۱۱ درصد افزایش

Edge پیدا کرده اســت. از ماه ژانویه ســال ۷۱۰۲ سهم

IE کمتر از ۰۲ درصد بوده است و در ماه می به کمترین مقدار خود یعنی ۶.۷۱ درصد رســید. همچنین سهم

در چهــار ماه متوالی حــدود ۶/۵ درصد باقی Edge مانده است.

احتمال افزایش سهم

اگرچه مایکروســافت کاربران را به استفاده از مرورگر

تشــویق کرده اما نتیجه مطلوبی نداشته است. Edge در ماه گذشته میالدی تنها ۱۲ درصد از کاربران ویندوز ۰۱، را به عنوان مرورگر اصلی خود اجرا کرده اند Edge که این مقدار نسبت به سال گذشته ۹۲ درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال برخی از تحلیلگران انتظار دارند با توجه به مهاجرت رایانه های شخصی به سمت سیســتم عامل های جدید، در آینده ســهم استفاده از

در میان کاربران ویندوز ۰۱ افزایش یابد. عالوه Edge بر این با ارائه سیســتم عامل های جدید، برای اجرای برنامه های قدیمی وب و ســایت های مختلف باید در کنار ازیکمرورگرمدرنمانند استفادهکرد.

‪Edge IE‬

روند صعودی کروم

در ماه می ســال جاری میالدی، سهم مرورگر کروم با ۴ دهم درصد افزایش به ۴/۹۵ درصد رسید و پیش بینی می شــود در ماه آگوست تا ۰۶ درصد برسد. در سه ماهه اول سال ۷۱۰۲ مرورگر فایرفاکس چهاردهم از سهم خود را از دست داد و در ماه گذشته سهم ۲۱ درصدی را برای خود ثبت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.