مشکالت شبکه علمی کشور حل می شود

Byte - - News -

مـی تـوان گفـت دانشـگاه هـا مراکـز تولیـد ثـروت هسـتند چـرا کـه بـا تولید علـم و مهارت مـی توانند در ارائـه انـواع فنـاوری هـای پیشـرفته و تسـهیل فعالیـت مراکـز کسـب وکار نقـش ویـژه ای ایفـا کننـد. از ایـن لحـاظ ارتبـاط بیـن دانشـگاه هـا در جهـت هـم افزایـی بـرای تولیـد محتـوای علمـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در همین راسـتا شـبکه علمـی کشـور در سـال ۷۷۳۱ ایجـاد شـد و پـس از سـال هـا تـالش بـرای توسـعه ایـن شـبکه هفتـه گذشـته بهـره بـرداری از نسـل سـوم شـبکه علمی کشـور کلیـد خـورد. در سـال گذشـته نیـز مصوبـه ارائـه تخفیـف ۰۵ درصدی خدمات در بسـتر شـبکه ملـی اطالعـات و اینترنـت بـرای دانشـگاه هـا بـه تصویـب رسـید. بـه گفتـه رئیـس هیـت مدیـره شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کاهـش تعرفـه بـه صـورت مـداوم در دسـتور کار قـرار داد و تـا آبـان مـاه سـال آینـده ۸ مرکـز اسـتان بـه شـبکه علمـی کشـور متصـل خواهند شـد. البته مشـکالتی در این پـروژه وجـود دارد کـه بایسـتی هـر چـه سـریع تـر برطرف شـود. بـه عنوان مثـال ارتباطـات فیبرنوری بیـن مراکـز مخابراتـی و دانشـگاه ها وجـود نـدارد. همچنیـن دانشـگاه هـا برای دسترسـی بـه برخی از سـایت هـا و بانک هـای اطالعاتی با مشـکل روبرو هسـتند کـه بـا رایزنـی هـای انجـام گرفتـه احتمال رفـع فیلتـر دو سـرویس بـالگ اسـپات و یوتیـوب بـرای دانشـجویان وجـود دارد.

رشیـد زارعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.