رسم هندسی

درس های تعاملی با کیفیت باال طرح و تولید نمایید

Byte - - News -

آخرین پیشنهاد این هفته را به نرمافزار ترسیم اشکال هندسی اختصاص دادهایم. ریاضیات نوعی زبان علمی اســت . مهندســان ، فیزیکدانان و سایر دانشمندان همگی از ریاضیات در کارهایشان استفاده میکنند . سایر کارشناسان که به مطالعه اعداد ، کمیتها ، شــکلها و فضا بهشــکل محض عالقه دارند ، ریاضیات محض (غیرکاربردی) را به کار میگیرند . نظریه اعداد که شــامل مطالعه اعداد درســت و نحوه عمل آنهاست شــاخهای از ریاضیات محض به شمار میآید . نرمافزار Geo

gebra محصول تیم متخصص با پشتیبانی دانشگاه سالزبورگ اتریش و سرپرستی مارکوس هوهن وارتر است که برای ترسیم اشکال هندسی به کار میرود . خروجی جــاوا اپلت این نرمافزار بدون نقص به همراه گزینههای فراوانی اســت که طراح آموزشی را قادر به تولید طرح درسهای تعاملی با کیفیت باال میکند. حجم فایل : ۹4 مگابایت www.itunes.apple.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.