ساعت آرام در ویندوز 10

Byte - - News -

در ویندوز ۰۱ حالتی به نام یا ساعات آرام وجود دارد که در صورت فعال ‪Quiet Hours‬ بودن آن، در ساعات بین ۲۱ نیمهشب تا ۶ صبح پیامهای اطالعرسانی ویندوز و نرمافزارها از حالت نمایش خارج شده و میتوانید این ساعات را با آرامش سپری کنید. به عنوان مثال اگر تلگرام را بر روی ویندوز نصب کرده باشید، در این ساعات پیامهای اطالعرسانی آن نمایش داده نمیشود و مزاحمتی برایتان ایجاد نخواهد شد. اما ممکن است زمانی که نیاز به آرامش داشته باشید خارج از ۲۱ تا ۶ صبح باشد. در قسمت تنظیمات ویندوز گزینهای برای تغییر این ساعات وجود ندارد و برای این کار بایستی از طریق ویرایشگرهای رجیسترییا اقدامنمایید.درادامهبهنحوهانجاماینکارمیپردازیم. ‪Group Policy‬ فعال کردن ‪Quiet Hours‬ برایفعالسازی ساعاتآرام درویندوز۰۱ کافیاستابتدا کلیدهایترکیبی را فشار Win+A دهیدتانوار نمایانشود.سپسباانتخاب آنرافعالکنید. ‪Quiet Hours Action Center‬ تغییر زمان ‪Quiet Hours‬ از طریق ویرایشگر رجیستری بررویدکمه کلیککردهوعبارت راواردنمودهو بزنید. ‪Enter regedit Start‬ در محیط رجیستری به مسیر زیر بروید: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\ Windows\CurrentVersion اکنونبررویکلید راستکلیککردهوازمنوی برروی ‪Key New CurrentVersion‬ کلیککنید.ناماینکلیدجدیدرا قراردهید. QuietHours حاالبررویکلید راستکلیککردهوازمنوی برروی ‪DWORD (32- New QuietHours‬ کلیک کنید. نام این مقدار جدید را قرار دهید. برای بار دوم نیز یک ‪EntryTime bit) Value‬ ایجادکنیدونامآنرا قراردهید.مقدارموجوددر ‪En- ExitTime DWORD (32-bit) Value‬ بیانگرزمانآغازساعاتآرامو بیانگرزمانپایانساعاتآرامخواهدبود. ‪ExitTime tryTime‬ برروی دوبارکلیککنید.درپنجره بازشده، رافعالنمایید.سپسدر ‪Decimal EntryTime‬ قسمت ،Value میزان دقیقه بعد از نیمه شب که مایلید ساعات آرام فعال شود را وارد نمایید. data به عنوان مثال اگر مایلید زمان خاموش از ساعت ۲ نیمه شب آغاز شود، بایستی عدد ۰۲۱ را وارد نمایید (۰۲۱ دقیقه بعد از نیمه شب برابر با ساعت۲ نیمه شب). سپس روی کلیککنید.همچنین OK درخصوصپایانزماننیزروی دوبارکلیککنید، راانتخابکنیدوزمان ‪Decimal ExitTime‬ را بر حسب دقیقه بعد از نیمه شب وارد نمایید. به عنوان مثال عدد ۰۰۶ به معنای ۰۰۶ دقیقه بعد از نیمه شب و برابر با ساعت ۰۱ صبح خواهد بود. در پایان روی کلیک کنید. تغییرات بالفاصله OK اعمال خواهد شد. در این مثال زمان ساعات آرام به ۲ نیمه شب الی ۰۱ صبح تغییر داده شد. برای بازگردانیبهحالتاولیهنیزکافیاستکلید کهایجادکردیدرا نمایید. ‪Delete QuietHours‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.