وقتیمحدودیتها به شما فرصت یادگیری میدهند

Byte - - News - رضا رهنمای مقدم

ایـن کـه نیمـه پـر لیـوان را نـگاه کنیـم و یـا نیمـه خالـی آن را بـه شـخصیت مـا بسـتگی دارد. شـخصیتی کـه همیشـه میتـوان آن را مثبتتـر کـرد. بهعنـوان یـک هنرمنـد عـکاس هرگـز نبایـد بگذاریـد آن قسـمتی از شـخصیت شـما که همیشـه نیمـهی خالـی لیـوان را میبینـد جلـوی پیشـرفت شـما را بگیـرد. متاسـفانه امـروزه عکاسهـای زیـادی را میبینیـم کـه مهمتریـن دلیـل نرسـیدن بـه آنچـه که دوسـت دارند را نبـود امکانـات کافی میدانند.ایـن روزهـا شـنیدن عبارتهایـی مثـل «خـب بـا دوربیـن کراپ کـه نمیشـه کاری کرد» یا «اگـر فولفریـم داشـتم اونموقع میتونسـتم خودم رو نشـون بـدم» ، آنقدرهـا عجیـب نیسـت و در بسـیاری از جمـع های عکاسـی آنها را میشـنویم. درسـت اسـت که دوربیـن و تجهیزات نقـش مهمی دارنـد و مـا هـم نمیخواهیـم نقـش مهـم آنهـا را نادیـده بگیریـم امـا حقیقـت این اسـت که عکاسـی تلفیقـی از هنـر و تکنیـک اسـت و داشـتن یـک دوربیـن خـوب تنهـا بخشـی از مبحـث تکنیـک را پوشـش میدهـد. چـه بسـیار عکاسـانی که سـالها قبـل عکسهایـی بـه غایـت زیبـا و با کیفیـت خلق کردهانـد کـه هنـوز هم بسـیار زیبـا و قابل سـتایش هسـتند. عکاسهـای تـازهکار کـه میخواهنـد بـا جدیـت بیشـتری عکاسـی کننـد معمـوال کار خـود را بـا دوربینهـای بـا سنسـور کـراپ شـروع میکننـد کـه البتـه دلیـل عمـده آن ایـن اسـت که ایـن دوربینهـا از دوربینهـای فولفریـم ارزانتـر و سـبکتر هسـتند، پـس از مدتـی عکاسـی بـا این دوربینهـا و مقایسـه عکسهایشـان بـا آثـار درجـه یـک بـه ایـن فکـر میکننـد کـه تنهـا مشـکلی که دارنـد عـدم وجـود تجهیـزات کافی اسـت! در حالی کـه حقیقـت ایـن اسـت کـه بزرگترین فاصلـه آنها بـا عکسهـای عکاسـان برتـر عـدم وجـود تجربـه و تکنیـک کافـی اسـت و نـه دوربیـن متفـاوت. بـه شـما اطمینـان میدهیـم کـه داشـتن یـک دوربیـن فـول فریـم شـما را عـکاس بهتـری نخواهـد کـرد. سـعی کنیـد این تفکـر کـه دوربین فولفریم اساسـا دوربیـن بهتـری اسـت را از ذهن خود خـارج کنید. بلـه ایـن درسـت اسـت کـه دوربینهـای فولفریم معمـوال در کنتـرل نویـز یـا دامنـه دینامیکـی نـور بهتـر از دوربینهـای کـراپ عمـل میکننـد امـا در عیـن حـال دوربینهـای کـراپ هـم مزایـای خودشـان را دارنـد مثـل نقـاط فوکوسـی کـه فضـای بیشـتری از فریـم را پوشـش میدهنـد و یـا اینکـه به واسـطه کراپشـان تـوان تله بیشـتری نسـبت بـه دوربینهـای فولفریـم دارنـد از لحـاظ کیفیـت هـم نمیتـوان امتیـاز را بـه طـور کامـل به فولفریمهـا داد. بـرای اثبـات ایـن ادعـا بـه شـما توصیـه میکنیـم به سـایت معـروف

DXOMARK سـر بزنیـد و مقایسـه تـوان سنسـورهای دوربینهـا بـا هـم و نسـبت کیفیـت آن هـا را بـا هـم بررسـی کنیـد. مثـال بـرای اینکـه ببینیـد یـک دوربیـن بـا سنسـور کـراپ چقـدر میتواند خـوب عمـل کند به شـماتوصیـهمیکنیـمدوربیـن نیکـونرا

d7200 انتخـاب کنیـد و آن را بـا چنـد مـورد از دوربینهای فولفریـم مقایسـه نماییـد. تعجـب نکنیـد اگـر حتی دامنـه دینامیکـی بهتـری از ایـن دوربیـن نسـبت بـه برخـی از دوربینهـای نهچنـدان قدیمیتـر فولفریـم میبینیـد. ایـن تصـور را کـه حرفهایهـا بـا دوربینهـای فولفریـم کار میکننـد و مـا هرگز بـا یـک دوربیـن کـراپ نمیتوانیـم عکسهـای حرفـهای بگیریـم از خـود دور کنیـد چـه بسـا بسـیاری از عکسهـای فوقالعـاده وجـود دارنـد که حتـی بـا هـم گرفتـه نشـدهاند. دوربیـن شـما

dslr ابـزار کار شماسـت و ممکـن اسـت بهتریـن ابـزار نباشـد امـا هرگـز نبایـد بـه ایـن خاطـر کـه بهترین ابـزار را در اختیـار نداریـد از گـود کنـار رویـد. یـاد بگیریـد چشـم خـود را به دیـدن فریمهای عکاسـی اطرافتـان عـادت دهیـد. سـعی کنیـد برای پوشـش ضعفهـای دوربیـن خـود تکنیکهـای مختلـف را یـاد بگیریـد. تکنیکهایـی کـه مـی تواننـد شـما را از یـک عـکاس معمولـی بـه یـک حرفـهای تبدیـل کننـد. اگـر شـما بـه عنـوان یـک عـکاس تمـام بار فنـی را برعهـده تجهیـزات گرانقیمـت بگذاریـد و سـعی نکنیـد ضعفهـای دوربیـن خـود را بپوشـانید هرگـز آنطـور کـه بایـد و شـاید موفق نمی شـوید. نداشـتن یـک دوربیـن آخریـن مـدل اصـال بهانـه خوبـی بـرای نگرفتـن عکـس خـوب نیسـت. حتـی اگـر کیفیـت کارهـای خـود را خیلـی دوسـت ندارید دلسـرد نشـوید و بـه جـای آنکـه دوربیـن را مقصر بدانیـد بـرای اعتـالی آن سـعی کنیـد. یادگرفتـن تکنیکهـا و ترفندهـای مختلـف میتوانـد شـما را حسـابی پختـه کنـد. مهمتریـن عاملـی کـه باعـث میشـود شـما عکـس خـوب یـا بـد بگیریـد دانـش شماسـت! حـال ایـن دانـش میخواهـد دانـش فنـی باشـد یـا هنـری. هرگـز خودتـان را بـه خاطر تجهیزتـان محـدود نکنیـد بلکه با افـزودن به دانش خـود سـعی کنیـد تـا جـای ممکـن محدودیتهـا را پشـت سـر بگذاریـد. خالقیـت مهمتریـن چیـزی اسـت کـه بـه آن نیـاز داریـد پـس سـعی کنیـد بـا آنچـه داریـد جلـو برویـد و نـه بـا افسـوس آنچـه ندارید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.