هارددیسک را تقسیم کنید

پارتیشن چیست و چگونه هارددیسک را پارتیشن بندی کنیم؟

Byte - - News -

اولین کاری که برای استفاده از یک هارددیسک باید انجام شود فرمت و پارتیشن بندی کردن هارددیسک است. وقتی هارددیسک نو به رایانه متصل میشود، سیستمعامل در رایانه وجود ندارد و این عمل درست قبل از نصب شدن سیستمعامل انجام میشود. بسیاری از کاربران دقیقا نمیدانند پارتیشن چیست و چگونه باید هارددیسک رایانه را پارتیشن بندی کنند. پارتیشن بندی، تقسیم بندی هارددیسک است، در حالی که میتوان هارددیسک را تقسیم بندی نکرد و از تمام حجم حافظه به عنوان یک پارتیشن استفاده کرد. تقسیم بندی هارددیسک فواید زیادی دارد. داشتن چند سیستمعامل، استفاده از حافظه مجازی در چند بخش و امکان دسته بندی اطالعات از مهمترین این فواید است. در عین حال داشتن پارتیشنهای متعدد در رایانه محدودیتهایی نیز ایجاد میکند. کار کردن همزمان هارددیسک با چند پارتیشن تا حدی از راندمان هارددیسک میکاهد، عالوه بر این که انجام فعالیت موازی در دو درایو یا پارتیشن، زمان دستیابی بیشتری صرف میکند و از هد هارددیسک تا چندین برابر کار میکشد. بنابراین نباید پارتیشنهای زیادی ایجاد کرد. یک هارددیسک در سیستمعاملهای خانگی میتواند ۴ پارتیشن

داشتهباشد.پارتیشن یااصلی،پارتیشنیاستکه ‪Primary Primary‬ به طور مستقل آدرس دهی میشود اما نمیتواند شامل پارتیشنهای دیگر شود.عالوهبراینهرهارددیسکمیتواندیکپارتیشن داشته

Extended باشد که جای یکی از پارتیشنهای اصلی را میگیرد. پارتیشن

Extended میتواند به بخشهای کوچکتری تقسیم شود. پارتیشنهای زیرمجموعه یک پارتیشن بهطورنرمافزاریآدرسدهیمیشوندودراصطالح Extended پارتیشنهای نامیده میشوند. در هنگام کار کردن با این پارتیشنها Logical در محیط سیستمعامل، هیچ تفاوتی میان آنها و پارتیشنهای اصلی وجود ندارد اما نوع آدرس دهی آنها در الیههای زیرین سیستمعامل متفاوت است. پارتیشنهای دردلپارتیشن قراردارندوحداکثراندازهای

‪Extended Logical‬ که یک پارتیشن منطقی میتواند دریافت کند، برابر با اندازه پارتیشن

Extended است. میتوان اندازه پارتیشنهای اصلی را بعد از پارتیشن بندی تغییر داد، بیآنکه نیازی به فرمت کردن و یا حذف پارتیشن اصلی باشد، در حالی که اندازه پارتیشنهای مجازی قابل تغییر نیست. اندازه یک پارتیشن Extended نیز تغییر ناپذیر است، یعنی نمیتوان بخشی از آن را جدا )Shrink( کرد و به یک پارتیشن اصلی افزود یا بالعکس. تعداد پارتیشنهایی که در یک سیستمعامل خانگی میتوان ایجاد کرد به تعداد حروف الفبای انگلیسی است، در حالی که به طور پیش فرض دو حرف و حروف رزرو شده

‪B A‬ برای دیسکهای فالپی هستند و معموال اولین پارتیشن از هارددیسک در سیستمعامل ویندوز با حرف شروع میشود. C به همین علت در بیشتر اوقات ویندوز در درایو ذخیره شده C است. خوب است بدانید درایوی که ویندوز در آن نصب شده، در حالتی که همان سیستمعامل در حال اجراست، درایور اول هارددیسک محسوب میشود. در سیستمعاملهای ویستا، هفت و هشت، سیستمعامل یک پارتیشن کوچک به طور اختصاصی ایجاد میکند که کاربر نمیتواند از آن استفاده کند و یا به فایلهای آن دسترسی یابد. این پارتیشن معموال ۰۰۱ تا ۰۰۲ مگابایت حجم دارد اما به عنوان یک پارتیشن اصلی کار نمیکند و از تعداد مجاز پارتیشنهای اصلی نمیکاهد. بهترین شکل پارتیشن بندی سیستمعامل ویندوز، استفاده ازیکپارتیشناصلیویکپارتیشن است.

Extended در صورتی که قصد دارید از بیش از یک سیستمعامل به طور همزمان بهرهبرداری کنید، مجبور خواهید بود تعداد پارتیشنهای اصلی را افزایش دهید. کار پارتیشن بندی را در محیط سیستمعامل ویندوز یا با استفاده از یک نرمافزار ثانویهمانند انجامدهید،یعنیدر

‪Partition Magic‬ هنگام نصب تنها یک پارتیشن ایجاد کرده و سیستمعامل را روی آن نصب کنید. سپس بقیه فضای هارددیسک را در محیط ویندوز پارتیشن بندی کنید تا امکانات بیشتری برای تعیین نوع تقسیمبندی هارددیسک در اختیار داشته باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.