پایان عمر اینترنت حجمی

Byte - - News -

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه اینستاگرامی خود از پایان فروش اینترنت حجمی خبر داد و نوشت دولت درحال تدوین مصوبهای است که به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت

ADSL پایان دهد و به فروش سرویسهای نامحدود در این بخش روی آورد. گویا این برنامه قرار است تا پایان دولت یازدهم برای تصویب به دست کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات این رخداد را گامی برای احیای حقوق مصرفکننده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانسته اســت. البته پست اینستاگرامی وزیر با تعبیرهای گوناگون کاربران و حتی رسانهها مواجه شد و عدهای تصور کردند مدل اینترنت حجمی بهطور کامل از بازار اینترنت ایران حذف میشود. روابطعمومی یکی از اپراتورهای تلفن همراه که همچون بسیاری از کاربران دچار تعبیر اشتباه شده است میگوید: قرار نیست بستههای حجمی حذف شود و تصور میکند منظور وزیر چیز دیگری است. روابطعمومی این اپراتور توضیح میدهد: داستان از این قرار اســت که در مصوبه ۹۴۲ رگوالتوری، بنا شده بود که اپراتورهای موبایل موظف به حذف یا تغییر نرخ برخی بســتههای موبایلی شوند. بستههای اینترنتی ارائه شده موبایلی که هر گیگابایت آنها کمتر از ۳هزار تومان ارزش دارد، مشــمول مقررات جدید میشد، اما بعد از این مصوبه، مردم نسبت به حذف یا گران شدن بستههای نامحدود اینترنتی خود در شبکههای مجازی اعتراض کردند و وزیر ارتباطات نسبت به این اعتراضات واکنش نشان داد. البته محمدرضا فرنقیزاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پاســخ شــفافتری برای این ابهامات دارد و در اینباره توضیح میدهد: پســت اینستاگرامی آقای واعظی حاوی دو نکته مهم است که نباید با هم اشتباه گرفته شود. موضوع اول، موضوع اپراتورها و موضوع دوم مربوط به شرکتهایارایهدهنده است.درموضوعمربوطبهاپراتورهابناشده

ADSL است که بستههای جدید اینترنتی توسط آنها ارایه شود و امکانات تازهای در اختیار مشترکان قرار گیرد.او ادامه میدهد: در مورد شرکتهای ارائهدهنده ،ADSL توقف فروش حجمی اینترنت توسط این شرکتها در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین بنا شده است که تا پایان دولت یازدهم، شرایط بازار و شرکتها بررسی و سپس تصمیم مناسبی گرفته شود. به گفته او، هنوز این اتفاق در حد پیشنهاد است و در کمیسیون مربوطه مطرح نشده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که پایان فروش اینترنت حجمی پیش از این هم مطرح شــده بود. صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ســال گذشته اعالم کرد که قرار است تغییراتی در شــیوه عرضه و فروش اینترنت در ایران ایجاد شود. او با اشاره به حذف بســتههای حجمی گفته بود که مدل جهانی ارائه اینترنت ثابت ،ADSL( وایمکس )...و حجمی نیست بلکه سرعتی است و در ایران نیز بهزودی این تغییر اساسی در ارائه اینترنت ایجاد خواهد شد. او همچنین توضیح داده بود: در طرحهای معمول جهانی، ارائه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است، اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیست و خدمات اینترنت به صورت سرعتی عرضه میشود. براساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حجم غالب اینترنت مصرفــی ایرانیها برای بارگذاری محتوای تصویری و ویدیویی هزینه میشــود و بر همین اســاس تولید محتوای تصویری و ویدیویی در کشور میتواند یکی از راههای مهم درآمدزایی و ایجاد اشتغال باشد. این درحالی است که نحوه محاسبه تعرفههای اینترنتی یکی از موانع بزرگ اشــتغالزایی در این بخش به شمار میآید. زیرا براساس مدل فعلی، بارگذاری ویدیوهای حجیمتر برای مشترکان اینترنتی هزینه سنگینتری داشته و درنهایت اقبال مصرفکننده به آنها کمتر خواهد شد. به نظر میرسد این همان موضوعی اســت که وزیر ارتباطات بهعنوان دغدغه خود برای حمایت از تولید داخلی مطرح کرده و تغییر مدل قیمتگذاری اینترنت را در آن راستا دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.