جلوگیری از دامپینگ در تولیدات حوزه ICT

Byte - - News -

مدیرعامل پیشــین مخابرات ایران با تاکید بر تولید داخلی و جلوگیری از ایجاد دامپینگ توسط شرکتهای خارجی و داخلی گفت: کیفیت تولیدات داخلی در حوزههای نرمافزاری و ســختافزاری بسیار قابل توجه است. بــه گفته او ما در این حوزهها در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داریم، اما مســئله مهم حمایت از این تولیدات و شــرکتهای داخلی از طریق تسهیالت بانکی همچنین تنظیم دقیق و صحیح مقررات در بازار رقابت اســت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است. صابر فیضی ، با تاکید بر این که ایجاد اشــتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری اطالعات و مخابرات نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است، اظهار کــرد: بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشــتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیالن دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی برای حل مسالهی اشتغال و پیشبرد پروژهها بها بدهیم. وی با بیان این که در دولت گذشــته اقدامات خوبی در راســتای انجام خصوصی ســازی انجام شــد، بر ایجاد امنیت در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشــتر در حوزه فناوری اطالعات و مخابرات تاکید کرد. او همچنین با اشــاره به صحبتهای وزیر ارتباطات در اردیبهشــت ماه امســال در خصوص ایجاد اشــتغال از طریق کسب و کارهای اینترنتی، بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی از ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال برخوردارند، اما این حوزه به تنهایی نمیتواند مســاله اشتغال را در حوزه فناوری اطالعات پوشش دهد. برای ایجاد اشتغال باید در همه حوزههای شــبکههای داخلی و اینترنت و به طور کل مخابرات و فناوری اطالعات فعــال بود. فیضی با تاکید بر این که در همه حوزههای فناوری اطالعات نیازمند جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم، ادامه داد: در هر دو حوزه زیرساختی و نرم افزاری نیاز به سرمایه بخش خصوصی احساس میشود. در این حوزهها از ظرفیت خوبی برخورداریم و این میتواند برای

ســالم بایــت، یــک هــارد قدیمــی داشــتم کــه اطالعات ـی روی آن ذخیـ ره ب ـود. زمانـ ی ک ـه آن را بـ ه سیسـتم متصـل کـردم تـا اطالعـات آن را بخوانیـم، دود از آن بلنـ د ش ـد. س ـریع ه ـارد را خـ ارج ک ـردم، حـ ال چـه کنـم میترسـم کـه دوبـاره هـارد را متصـل کنـم. ایـن بـار اولـی نبـود کـه بـه همیـن شـیوه از اطالعـات هـارد اسـتفاده مـی کـردم. لطفـا راهنمایـی کنیـد. دوسـت عزیـز در زمـان کارکردن با هارد چه سیسـتم روشـن باشـد و چه خامـوش بایـد نسـبت به دسـت زدن بـه بدنه هـارد دقت کافی را داشـته باشـید. ایتـدا بایـد دسـت خـود را بـه یک فلـز زده تا الکتریسـیته سـاکن بدن شـما تخلیه شـود. بعد از آن سیسـتم را خاموش و اتصاالت را برقرار نماییـد. مشـکلی کـه برای شـما پیـش آمـده احتمـاال در مورد بـرد هارد اسـت. بـه یکی از تعمیرگاههـای مجاز مراجعه کنیـد. امیدواریم با تعویض بـرد هارد مشـکل حـل و اطالعات شـما باقی مانده باشـد. سرمایه گذاری بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. او ادامه داد: امروزه کمتر حوزهای وجود دارد که نیازمند به فناوری اطالعات نباشد و به همین نســبت در دنیای جدید هیچ اشتغالی بدون فناوری اطالعات معنا ندارد. برای نمونه در همین سرویسهای جدید خدمات تاکسیرانی مانند اسنپ میبینیم که چگونه فناوری اطالعات در بخشی گسترده باعث اشتغالزایی و راحتی امور برای مردم شــده است. وی با تاکید بر نقش حوزه فناوری اطالعات در هماهنگی بســیاری حوزههای دیگر از جمله بخش صنعت، ادامه داد: امروزه تقریبا هیچ حوزهای نیست که بی نیاز از فناوری اطالعات باشــد. آی تی وابســتگی به زمان و مکان را از بین برده است و در هر نقطهای از جهان حضور دارد. آی تی حتی در بخش صنعت نیز نقش مهم ایفــا میکند. فناوری اطالعات در صنعت روز جهان باعث انجام پراکنده و قطعه قطعه تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف جهان شده است به طوری که مثال در ســاخت اتومبیل، طراح خودرو در یک کشور و طراح برق، بدنه و موتور آن در کشورهای دیگر هستند، اما در نهایت محصولی واحد را تولید میکنند. مدیرعامل پیشین مخابرات کشور با اشاره به فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: اگر این بخش از قانون اساســی در خصوص ایجاد شرایط رقابت پذیری در بازار را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در بازار حل میشود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند. فیضی با بیان این که حوزه فناوری اطالعات و مخابرات بهترین ظرفیت و شــرایط را بــرای ارتباط با صنعت در این حوزه دارد، بیان کرد: در این حوزه به دلیل عدم وابســتگی به زمان و مکان و همچنین تخصصی بودن فعالیتها و حضور متخصصان این حوزه در دانشــگاه بهترین شرایط برای همکاری صنعت و دانشگاه فراهم است.

ســالم آیــا هرچــه میــزان حجــم ذخیــره ســازی فلـش ممـوری بیشـتر باشـد، سـرعت آن نیـز افزایـش مییابــد؟ میـزان حجـم ذخیـره سـازی اطالعـات فلـش ممـوری ارتباطـی بـه ســرعت خوانــدن و نوشــتن روی آن نــدارد. از ایــن رو شــما بایــد می ـزان م ـورد نی ـاز از جابجای ـی اطالع ـات خ ـود را شناس ـایی و ب ـر ایــن اســاس در زمــان خریــد فلــش ممــوری مناســبی همــراه بــا گارانتـی را تهیـه نماییـد. بـرای آنکـه بـه سـرعت واقعـی خوانـد و نوشـتن روی فلـش ممـوری پـی ببریـد کافیاسـت از نرمافزارهـای موجـود در ایـن رابطـه اسـتفاده کنیـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.