پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - News -

بـه تازگی برروی سیسـتم خـود وینـدوز 7 را نصب کـردهام، اما پـس از نصـب کارت گرافیـک سیسـتم بـا بازکـردن یـک عکس یا فعال شـدن اسـکرین سـیور یا... راهانـدازی مجدد می شود.مشـکل از کجـا میتوانـد باشـد و چگونـه میتـوان آن را حـل کرد؟

مش ـکل از درای ـور کارت گرافی ـک سیس ـتم ش ـما میباش ـد. ب ـرای ح ـل مش ـکل ف ـوق ش ـما بایس ـتی درای ـور س ـازگار ب ـا وین ـدوز ۷ راب ـرروی سیس ـتمتان نص ـب کنیـد؛ بدیـن منظـور میتوانیـد بـه وب سـایت کارخانـه سـازنده کارت گرافیـک سیسـتم خـود مراجعـه کـرده و درایـور خـود را بـه منظـور سـازگاری بـا وینـدوز ۷ آپدیـت کنیـد.

در سیسـتم مـن برروی درایـو وینـدوز7 و روی درایو ویندوز XP نصـب میباشـد، لطفـأ راهنمایـی کنیـد کـه چگونـه میتوانـم بوتـی را بـه وجـود آورم که به تناسـب اسـتفاده هر وینـدوزی را که میخواهـم Load کنـم؟

CDقابلیـت انتخـاب اینکـه کـدام یـک از سیسـتمعاملهای موجـود بـر روی سیسـتم اجـرا شـوند توسـط نرمافـزار اولیـن سیسـتمعاملی کـه نصـب

Boot.ini کردهایـد ایجـاد میگـردد. در ایـن فایـل شـما میتوانیـد اولویـت شـدن

Load سیسـتمعاملهای موجـود را انتخـاب کنید.هنگامـی کـه شـما رایانه خود را روشـن میکنیـد در هنـگام بـاال آمـدن سیسـتم صفحه انتخـاب وینـدوز نمایش داده شـده وشـما میتوانیـد هریـک از سیسـتم عاملهـا را کـه مایلیـد بـرای شـدن

Load انتخـاب کنیـد. الزم اسـت بدانیـد کـه انتخـاب ویندوز به تناسـب اسـتفاده بایسـتی توسـط کاربرانجـام شـود.

لطفـا در مـورد مدیریـت و راه انـدازي یک شـبکه محلـي توضیح دهید. به منظور راهاندازی یک شبکه محلی بایستی این سه کار را باید انجام دهید: ۱. انتخاب فناوری مناسب شبکه ۲. خریـد و نصـب سـختافزار مناسـب ایـن کار، کـه اصلیترین آنها کارت شـبکه بـرای هـر یـک از کامپیوترها و یک هاب- سـوییچ اسـت. ۳. تنظیـم و آمادهسـازی سیسـتمها بـه نحـوی کـه بتواننـد همدیگـر را ببیننـد و با یکدیگـر صحبـت کنند. وینـدوز اکسپـی قسـمتی بـه نـام

‪Network Setup Wizard‬ شـبکه را بـرای شـما انجـام میدهد. بـه طـور کلـی، کارهایـی کـه بایـد انجـام دهیـد تـا یـک شـبکه مـرده یعنـی شـبکهای کـه اتصـاالت آن انجـام شـده و فقـط منتظـر تنظیمـات نرمافـزاری اسـت را زنـده کنیـد و بـه بهرهبـرداری از آن بپردازیـد، از ایـن قـرار اسـت:

نامگذاری کامپیوتر ‌●

دادن آدرس ‪IP ●‬

به اشتراک گذاشتن فایلها ●

به اشتراک گذاشتن چاپگر ●

انجام تنظیمات امنیتی ●

به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت ● بعـد از نصـب سـختافزارهای مورد نیـاز برای راهاندازی شـبکه، نوبت بـه تنظیمات نرمافـزاری آن میرسـد. در اولیـن قـدم، بایـد بـرای تکتـک کامپیوترهـای موجود در شـبکه خـود اسـمی منحصـر بـه فـرد و غیرتکـراری تعییـن کنید. عالوه بر اسـم کامپیوتـر،اسـمگـروهکارییـا هـممهـماسـت.تمـامکامپیوترهای

workgroup یـک شـبکه کوچک بایـد عضو یک گـروه کاری باشـند. بـرای اتصـال کامپیوترهایـی کـه در فاصلـهای نهچنـدان دور از یکدیگـر قـرار دارند راههـای مختلفـی وجـود دارد کـه عبارتند از:

سیمکشی دیتا به صورت توکار در حین ساخت ساختمان ●

قـراردادن سـیمها در کـف اتاق و اتصال کامپیوترهایی کـه در یک اتاق قرار دارند. ●‌

استفاده از فناوری بیسیم ●‌

استفاده از سیمکشی برق داخل ساختمان ●

استفاده از سیمکشی تلفن داخل ساختمان ●‌ دارد کـه تنظیمات

لطفـا توضیـح دهید کـه چگونه ميتـوان از آپدیتهـاي ‪Nod 2۳‬ بـک آپ یا نسـخه پشـتیبان تهیه کرد؟ چنانچـهميخواهیـدبـهآپدیتهـاي دسترسـيداشـتهباشـیدبایسـتي ‪32 nod‬ مراحـلزیـرراتکـرارکنیـد:بـهشـاخه رفتـهوپوشـه ‪ESET C:program files‬ را انتخـاب کنیـد. از داخـل پوشـه مذکـور فایلهـاي را کـه ۲۱ عدد هسـتند در em محلـي دیگـر کپـي کنید. چنانچـه وینـدوز سیسـتمتان را عـوض کردیـد و یـا به هر دلیـل دیگري خواسـتید را آپدیـت کنیـد بـا یسـتي بـه آدرس بـاال رفتـه و فایلهـا را در همان ‪em ESET‬ مسـیر قبلـي کپـي کنیـد. سـپس در پاسـخ سـوالي کـه پرسـیده ميشـود بایسـتي را زده و در نهایـت سیسـتم را راهانـدازي مجـدد کنیـد. ‪YES TO ALL‬ البتـه الزم بـه ذکراسـت کـه نرمافزارهایـي نیـز وجـود دارند که بـا اسـتفاده از آنها ميتوانیـدازآپدیتهـاي نسـخهپشـتیبانتهیـهکنید. Nod32

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.