المانهای خوشایند

راز موفقیت برخی بازیها

Byte - - News -

تا به حال شده به یک بازی رایانهای نگاه کنید و با خودتان بگویید واقعا دلیل موفقیت این بازی چیســت؟ البته ممکن است بعد از بازیکردن نظرتان ۰۸۱ درجه تغییر کرده باشد و شاید هم خیر اما به هر حال بایدا توجه داشته باشید زمانی که میخواهید یک بازی کامپیوتری بسازید نباید تنها از دید خودتان به بازی نگاه کنید و در مورد ســرگرم کننده بودن یا نبودن آن تصمیم بگیرید بلکه اگر یادتان باشــد یک بار گفتیم زمانی که میخواهید یک بازی سرگرمکننده بسازید سعی کنید آن را نه برای همه بلکه برای طیف مشخص و یا حتی یک فرد خاص که خوب او را میشناسید بسازید! دلیل آن خیلی ساده اســت زمانی که شما میخواهید یک بازی برای همه بســازید سعی میکنید عالیق و سالیق تمامی طیفها را در آن دخیل کنید، عالیق و ســالیقی که گاهی اوقات روبروی هم قرار میگیرند و در نتیجه کار شما شبیه یک آش شلهقلمکار میشود که در میان هیچ طیفی آنطور که باید و شــاید محبوب نمیشود اما اگر بازی را برای یک شخصیت خاص بسازید حداقل میتوانید مطمئن باشید که افرادی در آن طیف شخصیتی از بازی خوششان خواهد آمد در واقع اگر سعی کنید یک طیف شخصیتی خیالی که شامل همه می شــود ایجاد کنید و بعد برای آن طیف شخصیتی موهومی بازی بسازید مطمئن باشید راه را اشتباه میروید. به شخصه هیچ عالقهای به بازی معروف

‪clash of clans‬ ندارم ومطمئنا اگر قرار بود سالیق و تفکر من در روند ساخت بازی دخالت داده شــود هرگز این بازی به وجود نمیآمد و صاحب چنین موفقیت چشــمگیری نمیشــد!. از طرفی بازیهایی مثل از آن دسته بازیهایی هستند که من

duet حسابی از آنها لذت میبرم در حالیکه خیلی از دوستداران

ممکن اســت نتوانند حتی یک مرحله آن را تحمل clash کنند. این مســئله که نباید بازی را برای همه ساخت بسیار مهم و حیاتی اســت و بر خالف تفکر بســیاری از افراد به خصوص تازهکارهاست. دقت کنید که منهای مسائل فنی ساخت یک بازی تمام هنر است. هنر روایت داستان، طرح معما، ایجاد چالش فیزیکی و خلق محیطی دلنشــین ...و بنابراین قبل از آن که بخواهید به ســودآور بودن بازی فکر کنید باید بــه آن مثل یک اثر هنری نگاه کنید. باید بدانید که این بازی چه هدفی دارد و جامعه هدف آن چه کســانی هستند. مهم نیست که جامعه هدف یک بازی کوچک باشد مهم این است که بتواند درصد باالیی از آن جامعه هدف را به خود جذب کند. اینجاست که شما میتوانید پس از مدتی به فرمولها و روالهای مشــخص برای جامعههای هدف مشخص برسید و تنها با چند تغییر ساده، بدون آنکه هسته گیمپلی بازی را دست بزنید بازیهای مختلفی تولید کنید که همیشه در آن جامعه هدف خاص مورد استقبال واقع شوند. اگر تازه وارد وادی ساخت بازیهای ویدیوئی شدهاید از شما دعوتمیکنیمکهسریبه و

‪google play app store‬ بزنیدوبازیهایکمپانی رابررســی

‪ketchapp games‬ کنید. این کمپانی از آن دســته از کمپانیهایی است که با سرعت زیادی بازیهای مختلف و متنوعی را تولید میکند. اگر همه بازیهای این شرکت را دانلود و بازی کنید میبینید که بسیاری از بازیهای آنها شباهتهای بسیار زیادی از لحاظ گیمپلی با هم دارند و تنها از لحاظ فضاسازی با یکدیگر متفاوتند، در واقع این کمپانی برای هر نوع سلیقه یک هسته مشــخص دارد و بر روی آن هسته مشخص با پوستههای متفاوت بازیهای متنوعــی را تولید میکند و خب در نوع خود بسیار موفق عمل میکند. جالب است بدانید این بازیها بسیار ساده هستند اما آن عنصر الزم برای جذب مخاطب را با خود به همراه دارنــد و با این که زیرمجموعه کمپانی بزرگیمانند هســتندامافضاسازیبازیهایشان

ubisoft بسیار سبک و ساده است چرا که هدف اصلیشان المانهایی است که مخاطب را جذب میکند. المانهایی مانند سرعت باالی ضربه زدن بر روی صفحه که برای بسیاری میتواند جذاب باشــد و یا تمرکز باال برای رسیدن به یک رکورد و ... نکته مهم در تمام این بازیها این اســت که هرگز سعی نمیکنند همهچیز را با هم به شــما بدهند. به عنوان یک بازیساز مستقل باید بدانید که از بازی خود چه میخواهید و با توجه به آن خواستهها جلو بروید بدون آن که به آن پر و بال زیادی بدهید. یادتان باشد بسیاری از مواقع آنچه که حذف میکنید میتواند مهمتر از آنچه که پیاده میکنید باشــد!

رضا رهنمایمقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.