Joel

Byte - - News -

در بــازی آخرین از ما )the us( دو شــخصیت فوقالعــاده وارد بازیهای ‪last of‬ رایانهای شــدند. که در واقع ما در نقش او بازی می کنیم و الی که شاید یکی Joel از محبوبترین شــخصیتهای بازیهای ویدئویی اســت که گیمر در نقش او بازی نمیکند. این دو شــخصیت به طــرز عجیبی به هم گره خوردهاند بســیاری بر این عقیدهاند که اگر الی نبود جوئل هرگز دیده نمیشــد و بســیاری هم کامال برعکس فکر میکنند این وجود جوئل بود که به دیده شــدن الی کمک شــایانی کرد و البته حقیقت این اســت که همانطور که گفتیم این دو شــخصیت طــوری به هم گره خوردهانــد که نمیتوان هیچکدام را بدون دیگری تصور کرد. جوئل پدری اســت که با مشــکالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده و دخترش که هم سن و سال الی بوده جلوی چشمانش از دست رفته است. مطمئنا اگر جوئل تجربه تلخ از دست دادن دختر خردســالش را نداشت هیچگاه نمیتوانســتیم رابطه عمیق او با الی، که وی را مانند دخترش میپندارد، ببینیم. جوئل شــخصیتی است که همیشه باید تصمیمگیریهای ســختی بکند. این که چه زمانی وقت خواب اســت و این که بهترین مسیر و روش مبارزه کدام است.جوئل شخصیتی اســت که نمیخواهد ابر قهرمان باشد اما آنقدر شخصیت مســئولیتپذیری است که بدون شــک بدون اینکه قدرت خارقالعاده و متفاوتی داشته باشد به صورت ناخودآگاه برای شما تبدیل به یک ابرقهرمان میشود. ابرقهرمانی که احساساتی بسیار قوی دارد. جوئل از لحاظ شخصیتپردازی به قدری قوی است که به جرات میتوان گفت حضورش در صنعت بازیهای ویدئویی مرزهای شخصیتپردازی را جابهجا کرده به نوعی که به جرات میتوان گفت حتی بسیاری از بهترین فیلمهای هالیوودی هم در خلق شــخصیتی چنان بهیاد ماندنی عاجز بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.