ثبت نام و جانمایی استارتآپها در الکام استارز 201۷

Byte - - News -

افقـی:

۱- یکی از تجهیزاتشبکه های کامپیوتری- از سایت های اینترنتی ۲- به نشانه یا عالمت کمپانی .محصول و ... گفته می شود- از انواع ویندوز- خالی ۳- برای جمع آوری آب احداث می شود- الفبای موسیقی- پرنده ای بزرگ بــا پاها و گردن دراز ۴- پردازنده رایانه- از مصالح ســاختمانی ۵- آبی که نه سرد باشد ونه گرم-از زبانهای برنامه نویسی ۶- پسوند شباهت- انسان آهنی- شهری در استان تهران ۷- اولین زن آفرینش- نشانه مفعول است ۸- درد و محنت- دانشــمند- پافشاری ۹- مادر در زبان لری- فرهنگ و دانش- به معنــای آزاده و نجیب ۰۱- قهرمان نیرومند شــاهنامه- پول زیرمیزی! ۱۱- از مرورگرها بر کسی پوشیده نیست که استارتآپها یا کسب و کارهای نوپا، نقشی اساسی در پیشرفت و توسعه تجارت جهان امروزی ایفا میکنند و چند سالی است که به این شرکتها، در ایران نیز توجه ویژهای میشود. نمایشگاه الکامپ امسال نیز به تبع همین رویکرد، برای سومین سال پیاپی میزبان کسب و کارهای نوپا در سالنی اختصاصی به نام الکام استارز خواهد بود. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اخیرا ثبت نام و جانمایی استارتآپها را در این سالن اختصاصی آغاز کرده و در همین رابطه، بیانیهای منتشر کرده که به شرح زیر است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کسب و کارهای نوپایی که عالقه مند به حضور در سالن الکام استارز هستند، میتوانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۰۲ تیر ماه نسبت به ثبت نام نهایی و پرداخت وجه خود برای حضور در این بخش از بیست و سومین نمایشگاه الکامپ اقدام کنند. همچنین فرصت تکمیل پوستر استارتآپ های حاضر در غرفه های ۴-۵ متری، از ۰۲ تا ۵۲ تیر ماه خواهد بود. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور امسال نیز برای سومین سال پیاپی در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا سالن ۸ و ۹ که از بهترین سالنهای نمایشگاه بین المللی تهران به شمار میروند را به استارتآپها اختصاص داده است. عالقهمندان تنها با پرداخت ششصد هزار تومان، امکان حضور در نمایشگاه الکامپ ۷۱۰۲ را کسب خواهند کرد و سازمان به عنوان طرح حمایتی سایر هزینههای حضور و تجهیز سالن استارتآپها را برعهده خواهد گرفت. در سال جاری استارتآپ ها در سه سطح متفاوت میتوانند در سالن الکام استارز حضور یابند. گروه نخست که بخش عمده سالن الکام استارز را تشکیل میدهد، در فضاهای استاندارد ۴ تا ۵ متری به همراه یک میز یا استند مستقر خواهند شد. در گروه دوم، استارتآپ هایی که عالقهمند به حضور در غرفههای بزرگتر هستند قرار دارد. این گروه طبق تعرفه های رسمی شرکت سهامی نمایشگاه، فرصت حضور در نمایشگاه الکامپ و سالن الکام استارز را خواهند داشت. بدیهی است که حمایت های سازمان شامل این دسته از متقاضیان نمیشود. گروه سوم شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران خطرپذیری هستند که میتوانند به همراه استارتآپ های تحت حمایت خود به صورت یک جزیره فناوری در سالن الکام استارز حضور یابند. قوانین و مقررات در فرآیند ثبت نام استارتآپ هایی که پیش از این اقدام به پیش ثبت نام کردند به این شرح است: ۱- حضور در نمایشگاه با پوشش رسمی ۲- اینترنت برای هر استارتآپ برعهده ایشان است ۳- ورود استند اضافه ممنوع بوده و از برپایی آن جلوگیری خواهد شد. (مربوط به غرفههای ۵ متری). ۴- اندازه استندهای چسبی هر غرفه ۰۶ ×۰۶۱سانتیمتر (۲ عدد) و ۵۶×۰۸ سانتیمتر (۱عدد) است که یکی از استندهای ‪×۰۶۱ ۰۶‬ سانتیمتر توسط نمایشگاه طراحی و نصب میشود. (مربوط به غرفههای ۵ متری) ۵- هر استارتآپ میتواند حداکثر دو نفر برای حضور در غرفههای ۵ متر مربعی ‪)work station(‬ معرفی کند. در همین راستا هر استارتآپ موظف است در هنگام ثبت نام نهایی، نام و نام خانوادگی افراد حاضر در غرفه را وارد نموده و یک عکس ۴×۳ را جهت صدور کارت تردد به دبیرخانه الکام استارز تحویل دهد. به همراه داشتن کارت، برای ورود و خروج غرفه داران الزامی است و در صورت عدم اعالم افراد، مسئولیت ورود و خروج با خود استارتآپ خواهد بود. بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۰۳ تیر ماه تا دوم مرداد ماه به مدت چهار روز توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برگزار خواهد شد و کسب و کارهای نوپایی که بر بستر فناوری اطالعات ایجاد شده و به فعالیت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.