ج ‌دول‌شماره‌864

Byte - - News - رمز جد ر خانه حل جدول شماره 467 طراح جدول: شادی طباطبایی

( ۱افقی و ۱۱ عمودی) - (۰۱ افقی و ۱ عمودی) - (۸ افقی و ۰۱ عمودی)

:467

)Cisco( بایتبه2نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره ۹۹۹0002 قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديهاوحرف«ش»یا برايشهرستانيهارابهنشانی ارسالنمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است. داوود‌خیــاط‌زاده‌-‌مرتضــی‌اشــراقی-‌محمدصالــح‌تفکری حمیده‌تفکری-‌محمدحســن‌جعفری-‌ســیدمهدی‌موســوی سیدحســن‌موســوی-‌محمدعلــی‌کریمی-‌عســل‌جعفری احمد‌جعفری-‌احســان‌جعفری-‌مجتبی‌جعفری-‌مریم‌جعفری ملیحه‌جعفری-‌فاطمه‌اســامی-‌عاطفه‌اسالمی-‌محسن‌اسالمی صالح‌مجاوری-‌فهیمه‌ك‌اشــاني-‌ریحانه‌قنبرزاده-‌سیده‌یگانه سالمت-‌طاهره‌خلیل‌خانی-‌مجید‌پوست‌چینیان-‌مرتضی‌پوست چینیان-‌مســعود‌کوهانی-‌مرتضی‌پوســت‌چینیان-سیدمهدی رضوی-‌ســید‌جواد‌رضوی-‌یونس‌مهرانــی-‌مجتبی‌چهکندیمسعود‌صحرائی-‌مهدی‌چهکندی-‌ســیدعلی‌سعادت-‌حسین فیروزیان-‌فرشــید‌حســنی-‌ابوالفضل‌غالمی-‌جواد‌خورسند امیر‌مندوستی‌-محمد‌علی‌کریمی‌-‌مجتبی‌چهکندی‌-‌ناصرالدین شجاع‌الدین‌-‌میثم‌شجاع‌الدین‌-‌ضیاالدین‌میرزایی‌-‌حسن‌نجاری یاســر‌ســعادت‌نژاد-‌محمدجواد‌قنبــرزاده‌-‌وهــاب‌کوالیی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.