خطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان

Byte - - News -

بهرهکشـی و سوءاسـتفاده از کـودکان و نوجوانـان، به یکـی از زمینههـای مهم جرایم سـایبری تبدیل شـده اسـت. پـس بهتر اسـت والدیـن بدانند که فرزند شـما هـم با بیشـترین احتمال ممکن در معـرض این تهدید عمـده قـرار دارد. کودکان و نوجوانان آسـیب پذیرترین قشـر کاربـران اینترنت هسـتند. اغلب آنهـا بیتجربه، کنجـکاو، احساسـاتی و از همه مهمتر «تنها» هسـتند و درسـت بـه همین دلیـل هدف خوبی بـرای مجرمان و تبهـکاران اینترنتـی محسـوب میشـوند. نمیتـوان تصـور کـرد که فرزنـدان ما بزرگ شـوند، رشـد کنند، بـه دانشـگاه برونـد، وارد حوزههـای مختلـف شـوند امـا بـا کامپیوتـر سـروکار نداشـته باشـند و شـبکه جهانـی (اینترنـت) را نشناسـند. دنیـای امـروز دنیـای تکنولوژیهـای جدید اسـت کـه چنان با سـرعت وارد زندگـی بشـر شـده و راه نفـوذ خـود را ادامـه میدهند کـه نمیتـوان از کنـار آن بـا بی تفاوتی گذشـت؛ بلکه بایـد بـا آن به روش صحیـح برخورد کرد تا بیشـترین سـود و اسـتفاده حاصل آید. همچنان کـه اثرات مثبت تکنولوژیهـای نویـن در کیفیت زندگی مـا قابل انکار نیسـت؛ در صـورت عـدم مدیریت صحیـح نیز ممکن اسـت تأثیـرات مضر آن بر زندگی کـودکان و نوجوانان مـا غیرقابـل جبـران باشـد. در حـال حاضـر از زمانـی کـه کـودک محیـط اطرافـش را شناسـایی میکنـد، بـا گوشـیهای هوشـمندی مواجـه میشـود کـه در دسـت پـدر و مـادرش میبینـد و ایـن روزهـا شـاهد ایـن هسـتیم کـه بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان به شـکلی بسـیار حرفـهای بـا ابزارهـای دیجیتـال کار کـرده و بـه خوبـی میتوانند بـا نرم افزارهـای مختلف کار کننـد. همیـن موضـوع نشـان میدهـد کـه بایـد آگاهـی بیشـتری در رابطـه بـا نحـوه برقـراری ارتباط فرزنـدان خـود با جهـان مجازی داشـته باشـیم. یکی از مهمتریـن عوامـل بـرای تعییـن اثر مثبت یـا منفی رایانـه مـدت زمانـی اسـت کـه کودک یـا نوجـوان از آن اسـتفاده میکنـد و مسـئله دیگر نـوع فعالیتهایی اسـت کـه بـا آنهـا درگیـر اسـت. وقتـی بچـه بـرای مـدت طوالنـی از روز پـای کامپیوتـر مینشـیند در سـایر فعالیتهـای تحصیلـی، ارتباطـی و اجتماعـی دچـار عقـب ماندگی میشـود. اسـتفاده زیـاد و کنترل نشـده از کامپیوتـر موجب افزایـش وزن، رکود عملکرد اجتماعـی- ارتباطـی، گوشـه گیـری، انـزوا و غمگینی میشـود همچنیـن بازیهـای خشـن کامپیوتـری کـودکان و نوجوانـان را مسـتعد مشـکالت رفتـاری و پرخاشـگری میکنـد ولـی اگـر از برنامههـای صحیح آموزشـی اسـتفاده شـود خالقیـت افزایـش مییابـد و فرصتـی بـرای اکتشـاف و جسـتجوگری در اختیـار او قـرار میگیـرد. ایجـاد بلـوغ زودرس در نوجوانـان و اثـرات منفـی بـر رشـد طبیعـی جسـم و روان، گوشـه گیـری و انزوا و بروز افسـردگی در نوجوانان و جوانان، بـروز رفتارهـای عصبـی و غیرمتعـادل، تپـش قلب و بی اشـتهایی و یا کم اشـتهایی و رنجور شـدن جسـم و بـی میلـی به امر تحصیـل و فعالیتهای ورزشـی از آسـیبهای جسـمی و روحـی و روانی کار بـا کامپیوتر و اینترنـت برشـمرده میشـود. همچنیـن عـدم تمایـل و یـا کـم رغبتـی بـه انجـام واجبـات و حضـور در مجامـع علمـی و مذهبـی، مشـغول شـدن و اسـتفاده زیـاد از تلفـن همـراه برای بـازی و یـا دیـدن کلیـپ و موسـیقی(اعتیاد بـه تلفن همـراه)، بیخوابـی و کاهـش مطالعـات درسـی و غیردرسـی و بـروز افـت تحصیلـی، انتخـاب لبـاس و آرایـش ظاهری به سـبک های نامأنـوس و ناهنجار و گرایـش به سـیگار، موادمخـدر و کاهـش انگیزه برای کار و تـالش از دیگـر آسـیبهای کار بـا اینترنـت و رایانه اسـت. بـر اسـاس اطالعـات سـایت پلیـس فتـا، سـروان وحیـد صاحبـکاران توصیههایـی را درمـورد اسـتفاده فرزندانشـان از اینترنـت داشـته اسـت: - زمان استفاده از اینترنت را محدود کنید. - بـه نوجـوان بیاموزیـد هـر چیـزی کـه در اینترنـت میبینـد یـا میخوانـد حتمـا و لزومـا درسـت و واقعی نیست . - روی سـایتهایی کـه مراجعه میکنـد حتما نظارت داشته باشید. - بـا اطالعـات و تکنولوژیهـای جدید آشـنا شـوید. دور مانـدن والدیـن از پیشـرفتهای جدیـد باعـث ایجاد شـکاف نسـلی بین آنها با فرزندانشـان میشـود در صورتـی کـه از تکنولوژیهـای جدیـد اطـالع نداشـته باشـید نمیتوانیـد از رونـد فعالیـت فرزند خود در جهـان مجـازی آگاهـی پیـدا کنید. - زمانهایـی را اختصـاص دهیـد تـا همـراه فرزندتان از سـایتهای مختلف دیـدن کنید، راجـع به محتوای آنهـا صحبـت کنیـد و بـازی و فعالیتهایـی داشـته باشـید. در ایـن صـورت امـکان نظـارت شـما بـر فرزندتـان فراهـم می شـود. - بـه فرزنـد خـود بیاموزیـد که ارتبـاط برقـرار کردن در اتـاق گفتگـو درسـت ماننـد صحبت کـردن با یک غریبـه اسـت و بایـد همـان احتیاطهایـی کـه در این زمینـه بـه کار مـیرود بـاز هم رعایت شـود. - بـه او بگویید کـه هیچگاه نباید اطالعات شـخصی و خانوادگـی را در اینترنـت در اختیار دیگران قرار دهد. - هرگـز بـا کسـی کـه در اتـاق گفتگـو آشـنا شـده مالقـات واقعـی ترتیـب ندهـد. - بـه بچههـا آموزش دهیـد که همان قوانینـی که در ارتباطـات واقعی رعایت میکنیم ماننـد فحش ندادن، اسـتفاده نکـردن از کلمـات رکیک و طنزهـا و مطالب مبتـذل ...و بایـد در اینترنـت نیـز بـه کار گرفته شـود. پلیـس فتـا از هموطنـان درخواسـت کـرده کـه در صـورت نیـاز به مشـاوره آن را از طریق سـایت پلیس فتـابـهآدرس بخـشثبتگزارش

Cyberpolice.ir مردمـی گـزارش کنند.

دنیای امروز دنیای تکنولوژیهای جدید است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه میدهند که نمیتوان از کنار آن با بی تفاوتی گذشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.