آیا صدای ابر قطع میشود؟

سرویس SoundCloud از هزینههای خود کاست

Byte - - News -

هفتـه گذشـته سـرویس آنالیـن پخـش موسـیقی وصـوت نفـرازکارکنـان

‪SoundCloud 173‬ خـود را از کار بیـکار کـرد. ایـن تعـداد تقریبـا برابـر بـا نصـف کل کارمنـدان ایـن شـرکت اسـت. سـرویس

همچنیـن دو دفتـر خـود را در لنـدن SoundCloud و سنفرانسیسـکو تعطیـل کـرد. در بررسـیهایی کـه پایـگاهخبـری ترتیـبداد،مشـخص

Techcrunch شـد کـه ایـن شـرکت در حـال بهبـود وضعیـت خـود بـرای فصـل چهـارم سـال 2017 اسـت. در همیـن گـزارش احتمـال ایـن موضـوع داده شـده بـود کـه

در حال بسته شدن است اما مدیرعامل SoundCloud ایـن سـرویس اینترنتـی، الکـس جانـگ گفـت کـه

فعـال جایی نخواهـد رفت. جانگ اول SoundCloud همیـن هفتـه در مقالهای بـا عنـوان SoundCloud« همیـن جـا اسـت»، گفـت: هفتـه گذشـته مـا تصمیم سـختی را گرفتیم و مجبور شـدیم بخشی از نیروی کار خـود را مرخـص کنیم تـا بتوانیـم همچنان بـه عنوان شـرکتی مسـتقل روی پـای خود بایسـتیم. بر اسـاس همین گـزارش این احتمـال وجود دارد کـه خوانندهای بـه نـام قصـد دارد بـرای کمـک بـه

Chance ،SoundCloud کـه بـه کمـک آن اولیـن آلبـوم خود را منتشـر کـرد، بشـتابد. سـرویس

SoundCloud یـک سـرویس اینترنتـی پخـش آنالیـن موسـیقی و پادکسـت اسـت کـه بـه هنرمنـدان و تولیدکننـدگان پادکسـت ایـن امـکان را میدهـد تـا بتواننـد صـوت و صـدای خـود را ضبـط و منتشـر کـرده و بـه اشـتراک گذارنـد. افـراد همچنیـن میتواننـد بـدون عضویـت در ایـنکارهـاراانجـامدهنـد.بـرای

SoundCloud بسـیاریازکاربـرانسـرویس تبدیل

SoundCloud بـه سرویسـی شـده کـه هـر روز حتمـا یکبـار بـه آن سـر میزننـد. قطعـا بـه وجـود آمـدن رقبایـی ماننـد

یـا همـان رادیوهـای اینترنتـی درخواسـتی، Spotify کسـبوکار رادچـارمخاطراتکرده

SoundCloud اسـت.سـرویس بـاامکاناتـیکـهبه

SoundCloud وجـود آورده اسـت، بـرای بسـیاری از افـراد تبدیـل به یـک عادت روزانه شـده اسـت بـه طوری کـه حتما در روز بایـد چنـد دقیقـه بـه آن گوش فـرا دهنـد. گفتنی اسـتپیـشازایـنسـرویس چنـد

SoundCloud بـاری بـرای فـروش کسـب و کار خـود در مذاکراتی با توئیتـرویـا سـرمیـزمذاکرهنشسـتهبود.در

Spotify سـال201۴اعـالمشـدکـه درحدود

SoundCloud 700 میلیـون دالر مـیارزد. طی مذاکـرات مذکور هیچ توافقی حاصل نشـد تا آن که در سـال 2016 سـرویس

خیلـی جدیتـر از گذشـته ظاهر شـد اما این Spotify بـار هـم مذاکـرات بـه نتیجـه نشسـت. علـت در ایـن بـودکـه درحـالگـذارمرحلهایبـرایورود

Spotify بـه بـازار بـورس بـود و بـه همیـن دلیـل بـرای خرید

احتیـاط کـرد تـا اقبالـش در میـان SoundCloud بـازار بـورس دچار افـت و کاهش نشـود. عـالوه بر دو شـرکتباالگفتهشـدهکه همقصدداشـته

Deezer تـا راتصاحـبکنـد.اماهیچکـداماز

SoundCloud ایـن کشـمکشها تـا کنون به نتیجه نرسـیده اسـت و بایـدمنتظرمانـدودیدآیا مسـتقلبه

SoundCloud دوران اوج خـود بـاز خواهـد گشـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.